Anda di halaman 1dari 25

c 

Tugasan Kemahiran Pengajaran Bahasa Melayu(Major) ini lebih


memfokuskan kepada Kemahiran-kemahiran bahasa, pendekatan dan
kaedah pengajaran kemahiran bahasa serta teknik kemahiran bahasa. Hasil
daripada kefahaman daripada tugasan ini, maka akan terbinanya Rancangan
Pembelajaran Harian (RPH) dan Bahan Bantu Mengajar yang mana menjadi
panduan dalam guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran
(P&P) dengan lebih berkesan. 


   

Kemahiran
Bahasa

Kemahiran Kemahiran Kemahiran


Lisan Membaca Menulis

Mendengar Bertutur


RAJAH 1: KEMAHIRAN-KEMAHIRAN BAHASA

Jadual di atas menunjukkan jenis -jenis kemahiran bahasa. Kemahiran


bahasa terdiri daripada beberapa jenis kemahiran lain iaitu kemahiran lisan,
kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Ketiga -tiga kemahiran ini
adalah sangat penting di dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran(P&P)
Bahasa Melayu sekolah rendah di mana ia merupakan tempat terawal bagi
kanak-kanak untuk menguasai kemahiran-kemahiran ini.


c
c
  

Kemahiran lisan melibatkan dua komponen lain yang sama penting


iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Kemahiran 
ialah kemahiran yang melibatkan aktiviti penerimaan mesej atau maklumat
dan kemahiran pula merupakan kemahiran yang melibatkan aktiviti
penghasilan maklumat. Kesimpulannya, jika seseorang itu boleh memahami
dan memproses maklumat yang didengari serta boleh pula bertutur dengan
lancar, pastinya dia dapat mengembangkan daya pemikiran dan
pengertiannya terhadap sesuatu perkara atau situasi yang dialaminya ketika
itu.

Kemahiran
Mendengar

Kemahiran Lisan
Kemahiran Bertutur

RAJAH 2 : KEMAHIRAN LISAN 

Terdapat dua jenis kemahiran mendengar iaitu, mendengar pasif dan


mendengar aktif.  ialah sejenis komunikasi sehala. Murid
mendengar sesuatu maklumat yang disampaikan tanpa memberi tindak
balas secara lisan disebabkan tidak memahami makna keseluruhan ujaran
yang diterima. Manakala  pula melibatkan komunikasi dua
hala. Maksudnya, pelajar memberi tindak balas secara lisan terhadap sesuatu
maklumat yang diterima atau didengar.


Peringkat Kemahiran Mendengar

Aras

endah Tinggi

-Mengecam dan mengingat fakta dan


butiran secara tepat dan terperinci.
-Mengenal maklumat khusus.
-Mengesan urutan. -Mengenal isi-isi penting.
-Mengenal sebab dan akibat. -Mengenal peranan dan perhubungan
-Mengenal perhubungan orang- orang yang bercakap.
yang berinteraksi. -Mentafsirkan maksud orang yang
-Mengenal sikap dan perasaan orang . bercakap.
-Mengecam dan mengingat fakta dan -Memberitahu fungsi tekanan dan
butiran secara tepat dan terperinci. intonasi.
-Mengenal maklumat khusus. -Mencari jalan mengatasi masalah yang
-Mengesan urutan. didengar.
-Mengenal sebab dan akibat.
-Mengenal perhubungan orang-orang
yang berinteraksi.

RAJAH 3 : PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR DAN MEMAHAMI

Berdasarkan rajah di atas, ia menerangkan tentang peringkat


kemahiran mendengar yang terdiri daripada aras rendah dan aras tinggi.
Melalui rajah tersebut juga, kita dapat melihat antara contoh -contoh yang
berkaitan dengan perlakuan individu yang meguasai peringkat ara s yang
berbeza.


c  
  


Antara aktiviti-aktiviti kemahiran mendengar adalah seperti di dalam


rajah berikut:

ÿ
Mengenal dan
mengecam
Mengenal dan
mengecam
Mengecam
sebutan baku

Membuat Menerangkan sebab


inferens sesuatu perkara

Menganalisis Mencari makna


Aktiviti maklumat perkataan

Membuat Memberi
rumusan pandangan

Membuat Memberi pandangan


penilaian atau pendapat

RAJAH 4 : AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR

Oleh hal yang demikian, dapatlah dinyatakan bahawa kemahiran


mendengar merupakan kemahiran asas yang sangat penting bagi seseorang
individu yang diajar secara serentak dengan kemahiran bertutur ata kata
nama lainnya kemahiran lisan. Terdapat dua aras yang terlibat dalam
kemahiran mendengar iaitu aras tinggi dan aras rendah. Pengajaran
kemahiran ini melalui dua peringkat berdasarkan aras kesukaran tugasan dan
fungsi kemahiran tersebut diaplikasikan. Hal ini dapat menguji sejauh mana
keberkesanan atau kecekapan seseorang individu terutamanya murid -murid
dalam proses mendengar.


 

Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan pelajar berbicara untuk


menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan,
serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan inton asi yang betul
secara spontan. Terdapat dua jenis kemahiran bertutur iaitu pertuturan jenis
sehala dan pertuturan jenis dua hala. Pertuturan jenis sehala melibatkan

[
À Ài  j ti  i  l l 

À t i À t  j  Ài  j
 À À . P t t j i  l À l li t   
Ài iit , À t  À  i t Ài  Ài
lt t Ài li  i  i À  À Ài 
À Ài.


 
  
  

  

  

!  

A A 5 : E IS PE U U A

   


Àt  À it  i t t iit ,  i t t 


   i t t  tii, P À it i
Àt l À t t t t l l l i it ii 
À l i l À À it À l i Àt
 l À t t t  t lii t if , l,
À.

   


Àt À l i ti iti l ijl  j


 i t t ii. l ii   À
t ti iti
 i i l  i l ili j .

 
‡ Perbualan
‡ emberi pendapat
Aktiviti ‡ Simulasi
‡ ain Peranan
‡ Perbincangan

RAJAH 6 : AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN KEMAHIRAN BERT T R

 


Aktiviti perbualan dijalankan untuk melatih pelajar berbicara dengan


menggunakan kata, intonasi dan nada, ayat dan ungkapan yang sesuai dan
betul semasa berhubung dengan orang lain dalam kehidupan hariannya.
Selain daripada itu ianya juga boleh menyampaikan maksud yang tersurat
atau tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan kepadanya.

 "  

Aktiviti memberi pendapat membolehkan pelajar mencetuskan,


menghuraikan dan mengemukakan idea yang bernas dalam
perbincangan. Pelajar boleh mengaitkan pengalaman dan pemerhatian
sendiri untuk menyokong pandangan misalnya tentang kesan perisa yang
digunakan dalam makanan terhadap kesihatan. Pelajar boleh melanjutkan
pandangannya seperti memberi kan akibat, tujuan atau sebab - musabab.


 # ! 


Teknik simulasi ialah teknik yang memerlukan keadaan atau situasi


sosial yang sebenar. Para pelajar perlu membayangkan keadaan tersebut

]
terlebih dahulu sebelum melakonkannya dalam situasi tirua n berdasarkan
bahan rangsangan yang disediakan.

 $ 


Main Peranan ialah teknik pengajaran bahasa yang melibatkan


gambaran pelajar terhadap situasi dan melakonkan peranan yang diberi
berdasarkan situasi tertentu tanpa bantuan skrip. Teknik ini mementingkan
interaksi pelajar secara individu atau kumpulan.

 % &

Perbincangan ialah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan.


Sewaktu perbincangan dijalankan, pelajar -pelajar dikehendaki mengambil
bahagian aktif untuk menyatakan pandangan dan pendapat mereka
mengenai sesuatu topik.

"
  &

 Kebanyakan pengertian yang telah diberi, menyatakan bacaan


menekankan aspek-aspek yang khusus seperti kognitif atau pengamatan dan
peringkat-peringkat bacaan iaitu mod yang berupa bacaan secara nyaring
atau secara senyap. Membaca memerlukan proses pengalihan maksud dari
minda ke minda iaitu pengalihan mesej dari penulis kepada pembaca. Bacaan
terbahagi kepada dua jenis iaitu bacaan mekanis atau bersuara dan bacaan
mentalis atau senyap.

m
½ 


  
 

RAJAH 7 : JENIS-JENIS BACAAN

" c & 

Daripada keterangan bacaan mekanis di atas dapat kita simpulkan


bahawa &  itu adalah satu aktiviti membaca yang
disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi,
fikiran dan perasaan seseorang pengarang. Jadi, berdasarkan penerangan di
atas kita sudah faham bahawa sebab -sebab pelajar tidak dapat membaca
dengan lancar, tersekat-sekat dan berhenti pada tempat yang salah yang
akhirnya menjejaskan wacana sesuatu teks yang dibaca itu adalah kerana
mereka tidak cekap menanggap dan memberi makna kepada kata -kata yang
dibacanya.

" & 

 &  atau membaca senyap adalah gaya membaca


dalam hati yang merupakan kegiatan membaca yang melibatkan pengaktifan
mata dan ingatan (è 
). Tujuan utama membaca jenis ini adalah
untuk memperoleh informasi dan pemahaman. Dalam konteks pengajaran
dan pembelajaran kemahiran membaca pula, iaitu yang bertujuan untuk
menggalakkan pelajar mencari, memilih, dan maju sendiri, program membaca
senyap secara perseorangan ini adalah satu strategi yang amat menarik.
Terdapat teknik-teknik kemahiran membaca yang boleh diaplikasikan dalam


proses pengajaran dan pembelajaran yang akan diterangkan dalam tajuk 6.2
halaman 20-24.

#
  


Kemahiran menulis adalah kemahiran dimana murid dapat melahirkan


simbol-simbol huruf, perkataan, dan ayat dengan menulis menggunakan cara
dan teknik yang betul. Terdapat dua jenis kemahiran menulis iaitu :

g  
 


 

 

RAJAH 8 : JENIS-JENIS KEMAHIRAN MEN LIS

Seperti rajah di atas,    bertujuan supaya


pelajar-pelajar menguasai kemahiran huruf -huruf kecil dan besar dalam abjad
dengan betul dan seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata,
perkataan dan ayat. Kemahiran ini harus dikuasai pada peringkat awal
supaya murid-murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah
dibaca. Manakala    melibatkan proses mental
dan lazimnya dikuasai setelah murid -murid menguasai kemahiran menulis
secara mekanis. Oleh yang demikian, aktiviti -aktiviti latihan mental boleh
dijalankan untuk membantu pelajar-pelajar menguasai kemahiran ini.

  

Terdapat    iaitu pendekatan


berpusatkan guru, pendekatan berpusatkan murid, pendekatan berpusatkan

w
bahan dan pendekatan berpusatkan masalah. 
 adalah seperti kaedah penerangan dan kaedah demonstrasi yang
ditunjukkan oleh guru  '  
adalah pendekatan, di mana kaedah -kaedah pengajaran yang selari dengan
pendekatan pengajaran yang memusatkan murid adalah seperti kaedah
menyelesaikan masalah, kaedah bermain dan kaedah perbincangan
kumpulan.   lebih memfokuskan
penggunaan bahan seperti alat bantu mengajar, manakala 
  pula lebih kepada soalan dan lembaran kerja.

Dalam pembelajaran Bahasa Melayu pula, guru mestilah memastikan


murid-muridnya dapat menguasai ketiga -tiga kemahiran bahasa iaitu
kemahiran lisan (mendengar dan bertutur ), kemahiran membaca dan
kemahiran menulis sebaiknya. Hal ini kerana kemahiran -kemahiran ini adalah
asas bagi seseorang individu untuk memudahkan mereka mempelajari
kemahiran-kemahiran lain serta dapat membantu mereka dalam melakukan
segala aktiviti seharian tanpa sebarang gangguan ataupun kekangan.

 c  

Dalam pembelajaran bahasa, murid akan belajar secara beransur -


ansur daripada peringkat yang lebih mudah kepada yang kompleks. Hal ini
bertujuan bagi memudahkan murid memahami apa yang telah dipelajari
secara berstruktur dan menyeluruh. Dalam pendekatan binaan, murid akan
diajar dengan cara atau kaedah dalam menulis abjad, seterusnya suku kata,
perkataan, frasa, ayat sehingga mereka boleh mencapai kaedah penulisan
pelahiran iaitu melahirkan wacana dengan baik.

Sebagai contoh, bagi peringkat pratulisan, murid akan diperkenalkan


dengan beberapa bentuk yang seakan -akan membentuk huruf seperti bentuk
condong, bulatan, separa bulat, zig -zag dan sebagainya. Hal ini bertujuan
untuk melatih kemahiran otot halus mereka agar bersedia sebelum menulis
abjad. Setelah mereka berkebolehan dan mengetahui cara untuk menulis

c
kesemua abjad, maka guru akan membimbing murid untuk membina suku
kata mengikut diagraf tertentu iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup
seperti perkataan kv+kv, atau kv+kvk dan sebagainya. Hal ini menunjukkan
murid sudah bersedia untuk menulis secara mekanis iaitu menulis frasa,
klausa, ayat dan seterusnya.

 ( 

 Pendekatan ini pula bertujuan agar murid dapat mengeja dan


membaca huruf, suku kata, perkataan dan ayat dengan baik. Maka daripada
sebuah ayat lengkap, guru akan mencerakinkan kepada beberapa perkataan
bagi memudahkan murid untuk membaca. Daripada beberapa perkat aan,
guru akan membatangkan perkataan tersebut mengikut suku kata tertentu
seterusnya memperkenalkan satu persatu huruf yang terdapat dalam setiap
suku kata. A

Pendekatan ini akan mempermudahkan lagi guru untuk mengajar


menggunakan kaedah fonetik dan kaed ah membaca dengan betul. Terdapat
4 peringkat latihan yang boleh diberikan guru kepada murid -muridnya seperti
latihan menyebut perkataan, latihan me mbatangkan perkataan kepada suku
kata, latihan membina dan menyebut semula perkataan yang sama serta
latihan membina dan membaca ayat sempurna.

 
)  

Fokus kepada aktiviti berinteraksi dan berkomunikasi ini adalah


bertujuan bagi memastikan murid menggunakan bahasa yang betul semasa
berkomunikasi. Selain itu, ia juga berkesan kepada guru bagi mengajar empat
kemahiran bahasa iaitu memahami, membaca, menulis dan bertutur.

cc
 " * + , 

Dalam pendekatan ini, guru akan menggabungkan ketiga -tiga


pendekatan di atas iaitu pendekatan binaan, pendekatan cerakinan dan
pendekatan komunikatif kepada satu sesi pengajaran dan pembelajara.
Pendekatan ini bertujuan bagi menguji dan melihat sejauh mana pencapaian
atau prestasi yang telah ditonjolkan oleh murid terhadap pengalaman bahasa
yang telah mereka pelajari terlebih dahulu. Sekiranya murid mampu mengikut
pengajaran guru berasaskan pendekatan ini, maka pengajaran guru telah
memberi respon positif daripada murid -murid sekaligus berjaya mencapai
objektif yang telah ditetapkan." 
 
  


Kaedah adalah satu rencana atau satu siri tindakan guru yang
sistematik dan menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang
secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang dianuti
untuk mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapk an. Sesuatu kaedah
tidak boleh bercanggah dengan pendekatan yang telah dirancang. Kaedah
bercorak jangka masa pendek dan merupakan usaha keseluruhan yang terdiri
daripada prosedur tersusun dan berdasarkan pendekatan yang dipilih.

Kaedah bersifat prosedur yang terdiri daripada langkah -langkah dan


peringkat-peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk
mencapai tujuan tertentu (Mangantar Simanjuntak,1982: 72). Menurut Abd.
Aziz Abd Talib (2000), kaedah ialah cara yang digunakan dalam sesua tu
proses pengajaran. Sesuatu kaedah pengajaran itu dirancang untuk
mencapai objektif pengajaran yang berkaitan dengan sesuatu kemahiran
bahasa. Terdapat beberapa kaedah pengajaran kemahiran bahasa


" c
 -) 

 Kaedah ini berkait rapat dengan lis an, kaedah reform dan kaedah
terus. Dalam pengajaran dan pembeljaran bahasa, kaedah ini memulakan
aktiviti dengan latihan pendengaran kemudian diikuti aktiviti menyebut secara
berperingkat iaitu dimulakan dengan gunyi -bunyi huruf, bunyi-bunyi suku kata,
perkataan, frasa, klausa dan ayat. Matlamatnya ialah ayat -ayat tadi
digabungkan menjadi dialog atau cerita.

Terdapat kaedah khusus dalam melaksanakan kaedah fonetik iaitu


kaedah lisan dan kaedah membaca. Kaedah lisan dimulakan dengar
mendengar dan menyebut mengikut susunan daripada bunyi kepada
perkataan, perkataan kepada rangkai kata, dan rangkai kata kepada ayat.
Manakala kaedah membaca pula hanya dengan menggunakan bacaan agar
murid mengenal perkataan -perkataan . Kaedah ini mementingkan sebutan
dan tidak memerlukan murid menghafaz hokum-hukum bahasa yang rumit.

" 
 

Kaedah ini juga dikenali dengan nama kaedah huruf atau mengeja.
Kaedah ini memberi tumpuan pada penghafalan abjad, pembentukan suku
kata, dan aktiviti mengeja. saha menghafal a bjad dan membentuk suku kata
ini bertujuan untuk membolehkan murid mengeja perkataan. Dalam kaedah
ini, murid dikehendaki mengenal pasti nama -nama huruf terlebih dahulu
melalui latihan menyebut dan menghafal dari huruf /a/ hingga /z/ dalam
bentuk huruf kecil dan huruf besar mengikut tertib.

Menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000), biasanya huruf besar


diperkenalkan terlebih dahulu sebelum huruf kecil. Walau bagaimanapun,
Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam (198 ) menyatakan bahawa kedua -
dua bentuk huruf kecil dan besar boleh diperkenalkan secara serentak.
Berikut adalah kekuatan dan kekurangan kaedah abjad;

cÿ


 

 
I. Murid-murid dapat membaca I. Murid terpaksa menghafal
apa-apa sahaja bahan huruf-huruf yang agak
khususnya perkataan yang abstrak.
dijumpai kerana dia sudah
mengenal semua huruf dan II. Kaedah menghafal huruf
tahu mengeja. bercanggah dengan prinsp i
pendidikan iaitu murid perlu
II. Sesuai dengan sistem ejaan belajar sesuatu yang lebih
bahasa Melayu. konkrit terlebih dahulu.

III. Cara mengeja suku kata III. Murid terlalu bergantung


adalah tetap. pada proses mengeja.

IV. Memberi asas yang kukuh IV. Kesannya, murid tidak


dalam membaca. lancar ketika membaca.
RAJAH 9 : KEK ATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH ABJAD

" 
 ! 

Kaedah ini dinamakan kaedah seluruhan perkataan kerana pelajaran


dimulakan dengan memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf atau suku
kata. Tambahan pula, aktiviti dalam melaksanakan kemahiran ini lebih
memfokuskan murid untuk memandang dan menyebut apa yang dilihat oleh
mereka. Mengikut kaedah ni, pengajaran bacaan tidaklah dimulakan dengan
mengenal dan menghafal huruf atau abjad secara satu persatu tetapi murid
akan diperkenalkan dengan perkataan atau ayat lengkap dan disertai dengan
gambar. Berikut adalah kekuatan dan kekurangan kaedah ini:

c[


 ! 

 ! 
I. Murid tidak perlu menghafal nama I. Kemahiran mengenal huruf yang
huruf yang abstrak. membentuk perkataan tidak muncul
II. Murid didedahkan dengan bahan dengan cepat.
konkrit atau bermakna. II. Murid lambat mengenali huruf -
III. Murid memahami apa yang dibaca huruf.
atau dilihat oleh mereka. III. Murid membaca bukan berdasarkan
lambang-lambang yang membentuk
huruf tetapi berdasarkan gambar.
IV. Mereka hanya menyebut nama
gambar bukan membaca apa yang
ditulis.
V. Mudah keliru pada gambar yang
tidak jelas.
VI. Lebih sesuai untuk bahasa yang
mengamalkan system ejaan yang
bersifat logografik seperti system
tulisan Cina (lambang khusus)
RAJAH 10 : KEK ATAN DAN KEK RANGAN KAEDAH PANDANG SEB T

" "
 . 

Membolehkan murid memperkembangkan keempat-empat kemahiran


bahasa. Kaedah ini membolehkan murid untuk memahami kebudayaan asing
melalui pengalaman dalam bahasa. Pelajaran dimulakan dengan dialog-
dialog tertentu. Dialog ini dipelajari melalui proses meniru dan menghafaz.
Guru mendengar sebutan penutur jati melalui pita rakaman, kemudian murid -
murid diminta menyebut.

Kesimpulannya, kebanyakan kaedah menekankan penguasaan empat


kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan
membaca. Antara kaedah yang terlibat adalah kaedah terus, kaedah
semulajadi, kaedah tentera, kaedah oral -aural dan kaedah elektif. Kaedah
yang menekankan penguasaan bahasa kedua ialah kaedah terjem ahan
bahasa dan kaedah ajuk ±hafaz. Dalam kaedah kod-kognitif, kemahiran lisan
tidak ditekankan. Pengajaran berdasarkan kaedah induktif sesuai untuk
mengajar bahasa bagi murid sekolah rendah. Manakala kaedah deduktif
sesuai untuk pelajar peringkat sekolah menengah.

c
# / 
  '


Teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan
untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu
bahagian bahasa tertentu. ( Mangantar Simanjuntak 1981: 7). Menurut buku
Pedagogi Bahasa Melayu, Prinsip Kaedah dan Teknik nukilan Abd. Aziz Abd
Talib, teknik ialah cara yang khusus atau spesifik yang digunakan untuk
mengajar sesuatu kemahiran atau aspek bahasa.

Teknik pengajaran bahasa mempunyai beberapa objektif iaitu


menyampai bahan pengajaran dengan menarik minat dan mengekalkan
perhatian terhadap pengajaran. Selain itu, mencapai objektif pegajaran
dengan berkesan. Teknik mengajar yang dimaksudkan sebagai alat atau cara
yang digunakan untuk mengajar sesuatu pel ajaran itu. Berikut adalah
beberapa teknik-teknik mengajar iaitu teknik bercerita ,teknik bersyarah,
teknik berbincang, teknik menghafaz dan latih tubi,teknik penyelesaian
masalah,teknik brainstorming,teknik tunjuk ajar,teknik main peranan,teknik
bersoal jawab,teknik imlak,teknik kloz, teknik drama,teknik perbualan dan
teknik kuiz.

# c / 
  

 Teknik merupakan cara yang paling berkesan untuk mencapai objektif


dan dirangka untuk satu jangka masa yang panjang. Teknik harus selaras
dengan kaedah yang digunakan. Berikut adalah beberapa teknik yang
melibatkan teknik lisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. 

c]
# c c & 

Teknik bercerita adalah salah satu cara untuk merangsang proses


pemgajaran dan pembelajaran. Teknik ini mudah menarik minat murid-murid.
Murid-murid di sekolah amat gemar mendeng ar cerita. Walaupun masih kecil,
apa yang diceritakan dapat segera difahami sekali gus memahami maksud
cerita tersebut. Guru haruslah menggunakan teknik ini sebagai alat u ntuk
menyalurkan isi-isi pelajaran, serta mementingkan aspek-aspek bahasa yang
yang hendak disampaikan sebagai tumpuan utama.

# c ' 

Dikenali juga sebagai teknik kuliah yang melibatkan pengajaran fakta -


fakta atau prinsip-prinsip oleh guru secara lisan. Namun teknik ini mendapat
tentangan kerana dikatakan menyebabkan murid menjadi pasif dan tidak
mengambil bahagian dengan cergas. Interaksi satu hala biasanya berlaku
dan tidak dapat melibatkan murid dalam aktiviti. Guru hendaklah
menerangkan, memberikan interpretasi dan menghuraikan idea -idea dan
konsep-konsep yang tercetak di dalam teks itu.

Antara kelebihan teknik ini adalah guru dapat menjimatkan masa,


kerana segala idea dan pengalaman guru boleh dikemukakan sekaligus.
Namun sekiranya guru tersbut kurang mahir dalam menyampaikan
pengajaran melalui teknik ini, hal ini akan menambahkan kesusahan dan
merumitkan murid. Guru haruslah memastikan murid memahami isi
pengajaran dari segi konsep, perkara asas dan isi utama yang telah
dikuliahkan. Guru juga harus menyediakan dan memberikan kepada murid
rangka teks sebagai panduan kepada mereka.

cm
# c  &

Perbincangan adalah satu lagi teknik pengajaran yang berbentuk


perbualan dan komunikasi yang dilakukan oleh murid dan diseliakan oleh
guru. Murid mestilah berperanan aktifdalam menyatakan pandangan akan
sesuatu topik atau perkara yang telah diberi. Melalui teknik ni murid
berpeluang untuk memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka
dengan baik.Penglibatan murid yang menggalakkan aka n memberikan
mereka keyakinan untuk lebih cergas, berani da tegas.

# c " !) 0

Teknik adalah satu cara menyampaikan pelajaran yang paling popular.


Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan -soalan dan
murid-murid memberi tindak balas sewajarnya. Teknik ini biasanya dilakukan
untuk menguji kefahaman murid terhadap apa yang diajar.

# c # 

Melalui teknik ini, murid dapat gambaran terhadap suatu situasi atau
pengalaman secara spontan. Biasanya teknik ini melibatkan gambaran-
gambaran murid terhadap suatu situasi atau keadaan dan kemudian
melakonkannya tanpa skrip.Teknik ini mementingkan interaksi individu serta
kumpulan dan sentiasa pula dikelolakan dalam situasi berkumpulan.

c
# c $ / &

Teknik ini melibatkan beberapa orang murid yang membaca sebuah


skrip. Teknik ini mengutamakan penggunaan suara, sebutan, gerak badan
dan mimik muka. Teknik ini dapat membantu murid untuk memahami,
menghayati, dan merasakan cerita yang dibaca seolah -olah berlaku di
hadapan mereka. Teknik ini sesuai diaplikasikan dalam pengajaran genre
drama, cerpen dan prosa klasik.

# c % /& 

Teater bercerita pula melibatkan seorang pencerita dan juga beberapa


orang pelakon yang akan melakonkan watak dalam skrip yang di berikan.
Tugas pencerita ialah menyampaikan cerita kepada audiens, manakala
pelakon pula perlulah melakonkan situasi yang berlaku mengikut watak
mereka yang terdapat dalam skrip. Guru mestilah menyediakan skrip yang
bersesuaian dengan tahap murid. Teknik i ni juga sesuai diaplikasikan dalam
pengajaran genre drama, cerpen dan prosa klasik.

# / 
  & 

 Teknik bacaan merupakan salah satu perkara yang penting yang perlu
diketahui oleh guru bagi mencapat objektif pembelajaran. Teknik -teknik ini
dapat membantu guru bagi merancang aktiviti supaya dapat merangsang
proses pembelajaran murid -murid disamping menguji sejauh mana tahap
pengetahuan dan pemahaman mereka dengan pemerolehan yang mereka
dapat.

cw
Berikut adalah beberapa teknik bacaan yang boleh diaplikasikan
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa
teknik bacaan yang boleh diaplika sikan dalam pengajaran dan pembelajaran
di dalam kelas.

0  


 

 


RAJAH 11 : TEKNIK-TEKNIK BACAAN

# c / !12

Teknik SQ3R merupakan salah satu teknik yang diambil daripada


perkataan Bahasa Inggeris iaitu; S= survey (imbas, tinjau), Q=question
(bertanyakan soalan-soalan untuk melengkapkan maklumat), R=read (baca
semula teks), R=recite (sebut semula bertujuan untuk ingat kembali), dan
R=review (semak semula). Tujuan teknik ini adalah untuk menyaring
maklumat secara lebih berkesan daripada sekadar membaca dan memahami,
memberikan kesedaran untuk membuat rujukan serta menggalakkan murid
membuat rujukan dengan betul. Antara aktiviti yang boleh dijalankan dengan
menggunakan teknik ini adalah penerangan, perbincangan dan perbengkelan.

# / 
34

Teknik pengajaran KWLH adalah kaedah yang bagus untuk membantu


pelajar mengaktifkan pengetahuan awal. Ini merupakan Arahan aktiviti
kumpulan yang dibangunkan oleh Donna OGLE (1986) yang berfungsi


sebagai model untuk berfikir aktif selama membaca. Teknik ini juga diambil
daripada singkatan Bahasa Inggeris;


 untuk membantu pelajar mengingati apa yang
(know) mereka /45 tentang subjek.

 untuk membantu pelajar menentukan apa yang


(learn) mereka 45 belajar.

3 untuk membantu pelajar mengenalpasti 


(what) yang mereka pelajari daripada bahan yang telah
baca.

4 (2 yang ingin digunakan untuk belajar lebih


(how) banyak, eksplorasi (sumber-sumber lain di mana
mendapatkan maklumat tambahan mengenai
sesuatu topik ini boleh didapati).

RAJAH 12 : TEKNIK KLWH

# / #3c4

Tujuan teknik ini digunakan adalah untuk menyediakan soalan


kefahaman yang mudah difahami, melatih murid -muris menjawab soalan
dengan tepat, dan memberi motivasi kepada murid -murid yang lemah. Teknik
ini merupakan salah satu teknik yang diambil daripada perkataan Bahasa
Inggeris iaitu; W= what (apa), W= when (bila), W= who (siapa), W= where
(mana), W= why (kenapa), H= how (bila).

# " / 62/

DRTA ( Direct Reading Think Activity ) bermaksud mempelbagaikan


aktiviti dalam kemahiran membaca. Tujuan dalam DRTA adalah untuk
memperkembangkan aktiviti membaca. Selain itu, DRTA merupakan salah
satu cara untuk memotivasi dan mempengaruhi murid-murid agar lebih

c
tertarik untuk membaca sekaligus memahami apa yang dibaca denga n baik.
Antara aktiviti yang boleh dilakukan dalam menggunakan teknik ini ialah
seperti teater pembaca, teater bercerita, bersajak dan sebagainya. 

# # / 12

Teknik QAR (Question-Answer Relationships) merupakan cara untuk


membantu pelajar mencari jawapan berkaitan dengan jenis soalan yang
diminta, serta mendorong mereka untuk menjadi kreatif dan bijak dalam
mencari dan memahami jawapan berdasarkan soalan yang diberi.
Pengajaran QAR dapat membantu mereka memahami idea teras: dimana
apabila diberi sebuah pertanyaan, mereka dapat menjawab dengan tepat
berdasat teks atau petikan yang telah diberi.

# $ / &

Membaca pantas adalah satu bentuk kegiatan membaca yang


dilakukan dengan kadar kelajuan tertentu dan tujuaannya menjimatkan masa.
Membaca pantas ini terbahagi kep ada dua jenis iaitu skimming dan scanning.

 


   

RAJAH 13 : JENIS-JENIS MEMBACA PANTAS

Berdasarkan penyataan di atas, kita perlu mengetahui bahawa


 adalah membaca secara pantas sesuatu bahan dengan tujuan


memahami idea utama atau tema bahan bacaan berkenaan. Dalam kata lain,
membaca bertujuan mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu
bahan yang dibaca. Manakala, & pula adalah pembacaan cepat
untuk mendapatkan maklumat yang khusus dan bukan untk mendapat
gambaran keseluhan sesuatu bahan bacaan itu. Pembacaan ini boleh
melangkau bahagian-bahagian yang kurang penting. Oleh yang demikian,
pembacaan cara ini lebih pantas daripada skimming.


# % / &7 

Bacaan jenis ini dilakukan untuk bacaan yang dilakukan secara teliti. Ia
melibatkan pembacaan yang menelaah isi dan bahasa. Telaah isi melibatkan
membaca untuk memahami, membaca kritis dan membaca idea. Manakala
telaah bahasa pula menumpukan kepada aspek yang menyangkut tentang
bahasa. Konsep pengajaran yang digunakan biasanya dilakukan dengan cara
membaca dengan pimpinan guru, mendapat penerangan daripada guru dan
berbagai lagi konsep pengajaran yang boleh digunakan. Antara tujuan
bacaan jenis ini adalah agar membolehkan pelajar membaca dengan baik,
betul dari segi sebutan, intonasi, lancar dan tahu meggunakan tanda bacaan
dengan baik.

# 8 / &* 

Bacaan ekstensif kebiasaannya digunakan untuk membaca secara


luas dengan membaca teks dalam waktu yang singkat serta dapat memahami
isi secara tepat. Selain itu, teknik ini melibatkan membaca tinjauan untuk
meneliti indeks, bacaan secara sekilas untuk mendapatkan m aklumat umum,
menemukan hal-hal dan sebagainya. Kebiasaannya cara ini dilakukan oleh
pelajar secara sendiri di luar waktu kelas dan tanpa bimbingan guru. Antara
tujuan bacaan ini adalah agar pelajar dapat membaca secara sendiri dan agar

ÿ
pelajar dapat membaca dengan fasih. Guru perlu memberi galakan kepada
pelajar agar dapat membaca sebanyak mungkin bahan yang diminati.

# /  

 Teknik ini bertujuan b agi menguji dan menilai tahap prestasi murid
terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh sebab
itu, guru akan memberikan soalan atau masalah yang perlu diselesaikan
berdasarkan petikan, teks, gambar tunggal, gambar bersiri dan sebagainya
bagi memandu murid untuk menjawab d engan baik.

# c ' 

Teknik ini ialah teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah


penyeliaan guru. Dewey (1993:10 ) telah mencadangkan lima langkah bagi
melaksanakan teknik ini iaitu, kenal pasti masalah, penentuan masalah,
cadangan penyelesaian , penelitian penyelesaian atau jawapan dan
pemeriksaan kumpulan. Teknik ini dapat membantu murid untuk mengkaji,
membuat jangkaan dan ramalan berdasarkan soalan -soalan yang difokuskan
dalam sesebuah masalah dan dibawa kepada proses pe rbincangan secara
berkumpulan bagi melatih proses kemahiran kreatif dan kritis dalam
menyelesaikan masalah.

#  !)

 Lingkaran soalan ialah soalan yang memberikan tumpuan kepada


skop-skop tertentu iaitu skop perkara, individu, dan luar ind ividu. Dalam skop
perkara, segala soalan lebih ditumpukan secara terus kepada tajuk atau teks

[
bacaan. !) lebih menekankan soalan aras rendah dalam
Taksonomi Bloom iaitu soalan aras pengetahuan dan soalan aras
pemahaman. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, soalan berbentuk
skop perkara akan merujuk kepada tema, tajuk, subjek, idea, isu, peristiwa
dan isi kandungan yang terdapat dalam sesebuah petikan atau semasa.
Antara contoh soalan ialah ; Namakan lima jenis buah-buahan tempatan?

!)  pula merujuk kepada orang yang terlibat membaca teks


atau orang yang ditujukan sesebuah soalan seperti pelaj ar. Skop individu
lebih menekankan soalan aras sederhana dalam Taksonomi Bloom iaitu
soalan aras aplikasi dan analisis. Lazimnya, soalan yang akan dikemukakan
perlulah dikaitkan dengan pengalaman, pengetahuan, pemerhatian , atau
pandangan individu. Dengan c ara ini konsep ilmu yang baru dipelajari itu tidak
terasing di dalam pemikiran murid. Sebaliknya, hal ini dapat membantu murid
membinakonsep yang bersepadu dengan apa yang telah difahami
sebelumnya. Contoh soalan yang dikemukakan ialah; Adakah anda suka
makan buah-buahan tempatan? Berikan alasan anda.

Dalam )   , soalan ini lebih berfokuskan realiti yang


berlaku di sekeliling murid seperti masyarakat, komuniti, manusia sejagat,
kawasan daerah, negeri, dan mungkin luar negara yang bersesuaian dengan
pengalaman yang ada pada murid tersebut. Soalan jenis ini biasanya
menekankan soalan aras sintesis dan penilaian dan Taksonomi Bloom.
Walau bagaimanapun, soalan jenis ini masih berkisar dalam tema yang
sedang dibincangkan oleh guru. Antara contoh so alan ialah; Senaraikan
nama buah-buahan luar negara yang terdapat di pasaran?

Kesimpulannya, pelbagai teknik boleh digunakan oleh guru untuk


pengajaran, teknik yang digunakan perlulah sesuai dengan tahap keupayaan
kanak-kanak dan menarik minat mereka. Teknik bercerita paling menarik
minat kanak-kanak kerana teknik ini menyeronokkan. Teknik bersyarah dan
berbincang tidak sesuai untuk kanak-kanak sekolah rendah kerana mereka
tidak dapat memberi tumpuan yang lama dan mereka akan berbual perkara
yang tidak berkaitan dengan pengajaran.

