Anda di halaman 1dari 45

PROJEK PENGHASILAN TAKLIMAT

KARYA SENI VISUAL


STPM 970/3
MPM
(SENI VISUAL STPM KERTAS 3)

HASSAN MOHD GHAZALI


universiti pendidikan sultan idris
PENGENALAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
• Kertas ini adalah kertas 970/3
• Disebut sebagai Kertas 3
• Projek Penghasilan Karya
• Merupakan Kertas Kerja kursus membuat amali
menghasilkan karya seni visual diperingkat
sekolah.
• Soalan akan dihantar ke sekolah dalam bulan
Februari dan akan dikumpul dan dihantar ke
MPM pada bulan September
• Calon akan menghasilkan karya bermula pada
semester kedua tingkatan enam.
PEMBAHARUAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
• Kertas ini dibahagiakan kepada dua komponen
– pengkaryaan
– perekaan
• Soalan Pengkaryaan tidak terikat pada disiplin-
displin tertentu.
• Namun Soalan Perekaan masih mengikut displin
yang ditetapkan.
• Penampilan portfolio dan hasil karya perlu
tertumpu pada kajian, kreatif dan kemahiran
membuat.
TUJUAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
• Kertas ini adalah bertujuan untuk menguji
kemahiran calon untuk menghasilkan karya seni
visual sama ada dalam bentuk pengkaryaan atau
perekaan
• Aspek yang akan dinilai ialah:
– Portfolio
– Hasil Karya
• Proses penghasilkan karya perlu merujuk
kepada tatacara penghasilan sebagaimana yang
terdapat dalam penyediaan portfolio dan hasil
karya.
SKOP KAJIAN DAN TAKLIMAT
PENGHASILAN SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
1. PENGKARYAAN 1. PEREKAAN
 Seni Halus  Komunikasi Visual
 Lukisan  Grafik
 Catan  Multimedia
 Seni Cetak  Animasi
 Arca  Laman Web
 Reka bentuk Teknologi
 Industri
 Automobil
 Seramik
 Fesyen
 Tekstil
 Reka bentuk Persekitran
 Landskap
 Hiasan Dalaman
PENGKARYAAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
Menghasilkan karya mengikut disiplin- MPM

disiplin pengkaryaan berdasarkan:


(a) Portfolio
Penentuan tema
Kajian dan penyelidikan
Penulisan portfolio
Lakaran
Kajian media
(b) Pengkaryaan
Pengolahan dan gubahan
Penekanan teknik
Langkah-langkah penghasilan
Kemasan
Peragaan
PENGOLAHAN PENGKARYAAN DAN PEREKAAN
TAKLIMAT
BAHASA SENI VISUAL SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
KARYA SENI VISUAL
Melalui media
dan teknik
UNSUR SENI
REKA

Garisan
Rupa
Bentuk
Jalinan
Warna

PRINSIP REKAAN
Harmoni Kontra

Imbangan
Kadar banding
Penegasan
Irama dan
Pergerakan
Ekonomi
Ruang

Kesatuan

Berdasarkan buku rujukan induk ‘Art Fundamentals’ 8th Edition tulisan Ocvick, Stinson, Wigg, Bone dan Cayton
PENGKARYAAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
• Lukisan:
 Lebih diberi tumpuan kepada lakaran-
lakaran untuk menghasilkan pengkaryaan
dan perekaan.
 Pembelajaran lukisan berlaku bersepadu
dengan kertas 2.
 Perlu dititik beratkan persoalan kemahiran
melukis
 Lukisan juga boleh berlaku dalam
penghasilan karya apabila calon
menggabungkan dalam karya seni halus lain
PENGKARYAAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM

• Catan:
 Melibatkan proses pengkaryaan yang kreatif
melalui penggunaan bahan pewarnaan sama
ada berasaskan air atau minyak.
 Catan dalam skop pembelajaran hanya
tertumpu pada: Cat Air, Cat Minyak dan Cat
Akrilik
PENGKARYAAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM

• Seni Cetak:
 Melibatkan proses pengkaryaan yang kreatif
melalui penggunaan bahan pewarnaan sama
ada water base atau oil base.
 Seni Cetakan dalam skop pembelajaran
hanya tertumpu pada: Cetakan Timbol,
Cetakan Benaman dan sarigrafi sahaja
PENGKARYAAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
• Arca:
 Melibatkan proses pengkaryaan yang kreatif
melalui penggunaan bahan yang sesuai dan
mudah.
 Arca dalam skop pembelajaran hanya
tertumpu pada: Arca Relief, Arca 3D, Kinetik
dan Instalasi.
 Soalan akan mengemukakan saiz yang
sesuai dan senang dibungkus.
 Bahan-bahan ringan dan tidak mudah
dipecah adalah bahan yang palins sesuai
untuk dihasilkan
PEREKAAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
Menghasilkan karya mengikut disiplin- MPM

disiplin perekaan berdasarkan:


(a) Portfolio
Penyataan permasalahan
Kajian dan penyelidikan
Penulisan portfolio
Lakaran /Thumbnail
Kajian media
(b) Perekaan
Pengolahan dan gubahan
Langkah-langkah penghasilan
Prototaip/Model
Kemasan
Persembahan dan penilaian
Untuk proses perekaan, kemahiran fotografi diberikan penekanan.
PEREKAAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
• KOMUNIKASI VISUAL:
 Melibatkan proses perekaan yang kreatif melibatkan
persoalan pemujukan.
 Kerja-kerja dalam perekaan komunikasi visual adalah
melibatkan keperluan kemahiran teknik-teknik khusus
dalam penciptaan reka bentuk grafik.
 Skop bidang ialah: Reka bentuk grafik seperti
tipografi, identiti korporat, poster, ilustrasi,
pembungkusan dan seni reka tanda.
 Multimedia yang melibatkan multimedia inderaktif dan
linear
 Animasi yang dijanakan melalui komputer
 Reka bentuk laman web.
PEREKAAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM

• REKA BENTUK TEKNOLOGI:


 Melibatkan proses perekaan yang kreatif
melibatkan persoalan penyelesaian masalah.
 Kerja-kerja dalam perekaan reka bentuk
teknologi adalah melibatkan keperluan
kemahiran teknik-teknik khusus dalam
penciptaan.
 Skop bidang ialah: Reka bentuk Industri,
reka bentuk Automobil, Seramik, Fesyen dan
Tekstil
PEREKAAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM

• REKA BENTUK PERSEKITARAN:


 Melibatkan proses perekaan yang kreatif
melibatkan persoalan penyelesaian masalah.
 Kerja-kerja dalam perekaan reka bentuk
persekitaran adalah melibatkan keperluan
kemahiran teknik-teknik khusus dalam
penciptaan.
 Hasilan karya adalah dalam bentuk model.
 Skop bidang ialah: Reka bentuk landskap
dan reka bentuk hiasan dalaman
TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM

Penaksiran kertas 3
PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
• Merupakan dokumen kajian dan lakaran
kepada penghasilan pengkaryaan dan
perekaan
• Perlu dibuat sejak mula mendapat soalan
iaitu dari mula perbincangan hingga
mendapat membuat lakaran akhir.
• Perlu dikemas kini dari masa ke semasa
dan disemak oleh guru seni visual.
• Dalam konteks STPM ia merupakan
pelengkap kepada karya pelajar.
AM TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM

Projek penghasilan hanya dilaksanakan


pada Tingkatan 6 Atas di sekolah. Projek
ini memerlukan calon menghasilkan:
 Portfolio
 Hasil Karya
TEMPOH PENYEDIAAN TAKLIMAT
PROJEK SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
Kertas arahan bagi projek penghasilan karya
diedarkan pada bulan Februari tahun
peperiksaan,
Calon dikehadaki memulakan projek melalui
pemilihan bidang dan tema yang diberi. Guru
Seni Visual akan memberi nasihat, tunjuk ajar
dan menyelia sepanjang penghasilan portfolio
dan hasil karya calon.
Proses kerja dijangka dalam 7 ke 8 bulan.
Portfolio dan hasil karya yang telah
lengkap dihantar ke MPM melalui JPN.
PENGESAHAN PROJEK TAKLIMAT
PENGHASILAN KARYA SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
Untuk menjamin kesahihan dan penjagaan
standard yang tertentu, semua bukti yang
dikemukakan oleh calon memerlukan pengakuan
guru yang mengesahkan bahawa aktiviti calon
itu sentiasa di bawah penyeliaannya.
Guru perlu memastikan TIADA BANTUAN
DARIPADA MANA-MANA PIHAK LAIN.
Pengakuan guru yang menyelia aktiviti calon
hendaklah disahkan oleh Pengetua sekolah
masing-masing.
OBJEKTIF PENILAIAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
Objektif penilaian Projek Penghasilan Karya Seni MPM

Visual STPM adalah untuk menilai kebolehan calon:


mengenal pasti masalah persekitaran yang memerlukan
penyelesaikan melalui kerja kursus,
Mencari dan mengumpul maklumat atau data yang berkaitan
dalam usaha mendapatkan penyelesaian dengan
menggunakan pendekatan penyelidikan yang sesuai,
Membuat rumusan daripada data yang di kumpul untuk
menghasilkan satu reka bentuk visual,
Merealisasikan reka bentuk visual dengan menggunakan
kefahaman dalam penghasilan
Mendokumentasikan proses penghasilan menerusi porfolio
FORMAT PENILAIAN TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
a) PENDEKATAN
Penilaian bagi projek penghasilan karya Seni Visual
adalah dengan menggunakan pendekatan pengujian
‘authentic’ Calon dikehandaki mengemukakan portfolio
dan hasil karya yang dibuat dengan penyeliaan guru
berpandukan syarat yang ditetapkan oleh MPM.
b) PEMBAHAGIAN MARKAH
Markah yang diperuntukkan untuk portfolio adalah 50%
dan Hasil Karya 50% Jumlah besar 100%
c) KAEDAH PENILAIAN
Permarkah dilakukan secara pemeriksaan berpusat.
KRETERIA PENILAIAN TAKLIMAT
SENI VISUAL

A. PORTFOLIO STPM 970/3


MPM

Pengolahan tema yang telah ditentukan


berdasarkan kajian dan penyelidikan
Lakaran-lakaran yang sesuai berdasarkan
rujukan visual yang berkaitan
Percubaan dan pemilihan bahan dan teknik yang
sesuai
Pengolahan aspek-aspek komposisi dalam
gubahan karya
Rujukan dan sumber maklumat
Gambar foto karya perlu juga dikepilkan dalam
portfolio
KRETERIA PENILAIAN TAKLIMAT
SENI VISUAL

B. HASIL KARYA STPM 970/3


MPM

Kesesuaian tema yang dipilih dengan karya yang


dibuat
Kesesuaian penggunaan media dan teknik
Kreativiti
Pengolahan aspek komposisi
Pertimbahan fungsi dan estetik
Keaslian
Kemasan
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH PORTFOLIO TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
PERBANDINGAN HASIL KARYA TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM
CONTOH KARYA TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
PENGKARYAAN MPM
CONTOH KARYA TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
PENGKARYAAN MPM
CONTOH KARYA TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
PENGKARYAAN MPM
CONTOH KARYA TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
PEREKAAN MPM
CONTOH KARYA TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
PEREKAAN MPM
CONTOH KARYA TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
PEREKAAN MPM
CONTOH KARYA TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
PEREKAAN MPM
CONTOH KARYA TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
PEREKAAN MPM
PENUTUP TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM

• Kertas 3 merupakan kertas amali untuk


melihat kemahiran calon.
• Kertas ini juga melatih calon untuk
membuat penyelidikan dan penerokaan
dalam pengkaryaan.
• Bimbingan dari guru dan penasihat
sangat penting untuk kejayaan calon.
• Pemantauan dan penyeliaan perlu dibuat
dari masa ke semasa.
TAKLIMAT
SENI VISUAL
STPM 970/3
MPM

SEKIAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai