Anda di halaman 1dari 9

Modul P engajaran & Pembelaj aran

PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Pengenalan

Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan


pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam
sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui Pembelajaran Masteri
murid diber i peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar
pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan
tahap penguasaan pembelajaran.
PENDEKATAN Modul ini mengandungi penerangan tentang Pembelajaran
PEM BELAJA RA N Masteri, cara melaksanakan Pembelajaran Masteri bagi
MASTERI beberapa tajuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.
DALAM
PENDIDIKAN SENI 1. Menyatakan konsep Pembelajaran Masteri.
VISUAL 2. Menerangkan dan melaksanakan langkah Pembelajaran
Masteri dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Seni Vis ual

Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran


dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai
hasil pembela jaran yang dihasratkan dalam suatu unit
pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya.
Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan
DEFINIS I
OBJEKTIF pembelajaran yang terancang dan berkualit i serta berpandukan
tahap penguasaan mur id.

Model Pembelajaran Masteri dimulakan dengan Penentuan Hasil


Pembelajaran, dan diikuti dengan Pengajaran dan Pembelajaran.
Tujuan menentukan hasil pembelajaran murid adalah untuk
memastikan murid semua berjaya menguasai pengetahuan dan
kemahir an yang diberikan dengan kadar kemampuan biasa
seseorang murid di tahap tersebut.

Setelah dibuat penilaian, murid yang telah menguasai akan


diteruskan dengan aktiviti pengayaan dan bagi murid yang
belum menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pemulihan.

i. Hasil pembelajaran per lu ditentukan, dan disusun


mengikut hierarki atau unit pembelajaran.
ii. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah
DEFINIS I bermakna, berkesan, menarik dan mengembirakan.
iii. Keupayaan dan Pencapaian dinilai semasa aktiviti
Pembelajaran.
iv. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan
berkaitan.
v. Semua murid perlu menguasai 80% aras masteri yang
ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah
ke unit pembelajaran yang baru.
vi. Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum
menguasai aras masteri.

39
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

CIRI-CIRI vii. Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah


PEM BELAJARAN mencapai aras masteri.
MASTERI :
Dalam Pembelajaran Masteri terdapat beberapa langkah yang
perlu dilaksanakan. Langkah tersebut digambarkan melalui
model berikut :

Unit Pembelajaran 1

Penent uan hasil pembelaj aran

Pengajaran & pembelaj aran

Penilaian

YA TIDAK
MODEL Tindakan Tindakan
PEM BELAJARAN susulan akti viti susulan akti viti
Murid sudah
MASTERI pengayaan
menguasai ?
pemulihan

Unit Pembelajaran 2

Dalam pengajaran dan pembelajaran masteri, beberapa perkara


perlu diketahui oleh guru. Antaranya:
1. Kebolehan dan keupayaan murid yang berbeza
2. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza
3. Kemudahan yang ada
4. Masa yang diperuntukan

Dengan mengetahui kebolehan dan keupayaan mur id yang


berbeza, guru dapat merancang kaedah pengajaran yang juga
berbeza dan berbagai- bagai bagi memudahkan murid menguasai
ilmu yang disampaikan. Dengan merujuk kepada kadar
penerimaan dan kesanggupan, murid akan dapat menguasai
ilmu pada kadar kemampuan mereka. Untuk itu, guru
seharusnya mengenali murid mereka.

Contoh bagaimana pembelajaran masteri berlaku dalam mata

40
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

pelajaran Pendidikan Seni Visual:

a)
Tingkatan :1
Bidang : Penghasilan Seni Visual
Tajuk : Lukisan
Masa : 80 minit
Objektif : Menghasilkan bentuk dengan pelbagai
garisan.
Bahan Sokongan : Pensil dan kertas
Persediaan Guru : Contoh Lukisan dan catan

Langkah Pembelajaran M asteri :

1. Penentuan Hasil Pembelajaran


i) Mengenal pasti jenis-jenis garisan
ii) Mengetahui dengan menggunakan pelbagai jenis
garisan boleh menghasilkan bentuk.

2. Pengajaran dan Pembelajaran


Cadangan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
BU TIRAN HASIL KEMAHIRAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN GENERIK/NILAI
Set Induksi

Murid dibawa Apresiasi keindahan Menghargai


CONTOH
melawat ke sebuah alam sekitar. keindahan alam.
PENGAJARAN taman yang terdapat
DAN di kawasan sekolah.
PEM BELAJARAN Dapat banding beza Berkumunikasi
Murid diminta warna-warna yang
mengenali jenis flora, ada di taman.
objek dan warnanya.

Aktiv iti 1

Dengan Dapat menghadkan Membuat pemilihan


menggunakan apa y ang hendak yang tepat
tetingkap murid dilukis.
memilih sudut
Contoh tetingkap :
pandangan yang
se suai untuk
menggambar.

41
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Aktiv iti 2

Murid melukis Setiap murid akan


bentuk-bentuk flora mendapat sudut Kebebasan membuat
dan objek yang ada pandangan tersendiri pemilihan
di taman mengikut .
pilihan tetingkap.

Guru mengawal Setiap flora dan


aktiviti murid dan objek mempunyai
mengingatkan masa bentuk yang
y ang diperuntukan berbeza.

Aktiv iti 3
Memahami flora dan
Murid mewarna • Kebolehan
mengikut warna flora objek mempunyai
membancuh
pelbagai warna.
dan objek. warna.
• Menikmati
keindahan warna-
warna flora.

Pemulihan Serta
Merta

Guru mengenalpasti
Warna Daun Membancuh warna.
murid yang belum
dapat mencampur Hijau gelap -
warna mengikut ƒ Hijau + hitam
ƒ Biru + kuning
ke sesuaian warna
+ Hitam
flora dan objek.
Hijau biasa –
Murid-murid ƒ Hijau sedia
dikumpulkan untuk ada
dibantu. ƒ Biru + kuning

Guru akan Hijau muda –


ƒ Hijau sedia
membantu murid
ada
yang lemah dalam
ƒ Hijau + kuning
proses mencampur
warna.
Warna bunga
Merah Gelap –
ƒ Merah sedia
ada
ƒ Merah + biru +
hitam

Merah –
ƒ Merah sedia
ada

Merah Cerah –
ƒ Merah sedia
ada

42
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

ƒ Merah +
kuning

Kuning –
ƒ Kuning sedia
ada
ƒ Kuning + putih

Warna Pokok
Coklat gelap –
ƒ Coklat sedia
ada
ƒ Coklat + hitam

Coklat –
ƒ Coklat sedia
ada

Coklat cerah –
ƒ Coklat +
kuning/putih

Coklat hijau –
ƒ Coklat + Hijau.

Aktiv iti 4
Murid berusaha Membancuh warna.
Selepas tunjuk cara
menghasilkan
guru, murid
campuran
meneruskan aktiviti.
warna
Guru menilai kerja
murid untuk
memastikan hasil
pembelajaran
tercapai.

pemulihan

Murid dapat
Jika ada yang masih
menguasai kadar
tidak mencapai tahap
campur warna.
yang sepatutnya,
latihan ulangan
hendaklah dilakukan
(seperti di atas).

pengayaan

Murid mengetahui
Murid yang boleh
konsep perspektif
menguasai
warna
campuran warna,
akan meneruskan
aktiviti peringkatan
dengan membuat
penegasan pada

43
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

warna flora dan


objek (perspektif
warna dan ruang
depan/belakang).

Penutup

Pameran dan
apresiasi.

b)
Tingkatan :1
Bidang : Penghasilan Seni Visual
Tajuk : Lukisan
Masa : 80 minit
Objektif : Menghasilkan bentuk dengan pelbagai garisan.
Bahan Sokongan: Pensil dan kertas
Persediaan Guru: Contoh Lukisan dan catan

Langkah Pembelajaran M asteri :

1. Penentuan Hasil Pembelajaran


i) Mengenal pasti jenis-jenis garisan
ii) Mengetahui dengan menggunakan pelbagai
jenis garisan boleh menghasilkan bentuk.

2. Pengajaran dan Pembelajaran


Cadangan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

BU TIRAN KEGIA TAN HASIL KEMAHIRAN


PEMBELAJARAN GENERIK/NILAI

Set Induksi

Guru pamerkan contoh Murid dapat KBKK


lukisan dan catan. membuat banding
Murid diminta memberi beza lukisan dan
refleksi terhadap lukisan catan
dan catan yang
dipamerkan.
(Cadangan: Lukisan
dan catan alam benda)

Aktiv iti 1

Guru membuat rumusan Murid dapat KBKK


hasil perbincangan set membezakan antara
induksi dan lukisan dengan catan.
menerangkan konsep
lukisan.

44
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Konsep lukisan
• Menggunakan bahantara kering – pensil,
arang, pensil warna, pen, kray on
• Terdapat pelbagai jenis garisan
• Tidak menggunakan sapuan warna

Aktiv iti 2
Guru menunjukcara Murid mengetahui Peka kepada
dengan menggunakan ada pelbagai jenis garisan
pensil bagi garisan.
menghasilkan pelbagai
jenis garisan. Contoh:

garisan
halus

garisan
tebal

lain-lain

Aktiv iti 3
Guru menunjukcara Murid memahami
bahawa garisan boleh rupa geometri dan
menghasilkan rupa. rupa organik.

rupa geometri

Rupa organik

Guru menunjukcara Murid memahami


bagaimana rupa boleh cantuman rupa boleh
menghasilkan struktur menghasilkan
struktur.

Struktur geometri

45
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Struktur organik

Aktiv iti 4
Guru menunjukcara Murid memahami KBKK
bagaimana dengan
menghasilkan pelbagai menggunakan
jenis ton dan jalinan garisan dapat
dengan menggunakan menghasilkan ton dan
garisan. jalinan.

T ujuan ton dan jalinan


adalah untuk
menghasilkan bentuk.

contoh ton

contoh jalinan

Aktiv iti 5
• Guru menunjukcara Murid memahami membentuk
bagaimana bentuk bentuk terhasil
dapat dihasilkan dengan
dengan menggunakan
mengaplikasikan ton/jalinan.
ton/jalinan pada
struktur.
• Guru menerangkan Murid dapat Peka kepada
peranan cahaya membezakan
cahaya
dalam penghasilan ke kuatan ton
bentuk berdasarkan arah
cahaya.

Contoh bentuk dan


ke san cahaya

46
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Aktiv iti 6
Murid menghasilkan Murid dapat
kerja seperti tunjukcara menghasilkan kerja
guru. seperti yang
dikehendaki
Pemulihan serta merta
Guru memantau dan Murid mendapat
membantu murid yang peningkatan
kurang faham dengan pemahaman
tugasan yang diberi.

Pemulihan
Guru mengenalpasti Secara kumpulan Kerjasama
murid yang belum murid mendapat
mencapai Penentuan tunjukcara yang
Hasil Pembelajaran. se kata.
Murid dikumpulkan dan
tunjukcara diulangi.

Pengayaan
Murid yang berjaya Murid dapat Membuat
mencapai Penentuan meningkatkan lagi keputusan
Hasil Pembelajaran kefahaman lukisan
akan meneruskan dengan melukis obek-
aktiviti pengayaan objek yang
dengan melukis disediakan.
beberapa objek yang
disediakan oleh guru.

Penutup
Mempamer dan Mengingatkan semula
membuat apresiasi urutan aktiviti yang
kerja murid. telah dijalankan
Secara lisan berbincang
mengenai garisan,
jalinan, rupa, struktur,
ton dan bentuk.

47