Anda di halaman 1dari 1

BENGKEL 1

CONTOH 1: KPS- Mengawal Pemboleh Ubah

Kursus Orientasi KSSR Sains Tahun 6 2015

Mata Pelajaran : Sains Tahun : 6 Masa : 60 minit Standard Kandungan : 1.1
Mata Pelajaran
:
Sains
Tahun
:
6
Masa
:
60 minit
Standard Kandungan
:
1.1 Kemahiran Proses Sains
4.2 Interaksi antara tumbuhan
Standard Pembelajaran
:
1.1.10
Mengawal pemboleh ubah
4.2.2
Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor yang
menyebabkan persaingan antara tumbuhan.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mengawal pemboleh ubah
2. Menyatakan faktor yang menyebabkan persaingan antara
tumbuhan.
Cadangan Aktiviti
Tahap Penguasaan
1. Guru menyediakan anak pokok jagung,
air, silinder penyukat, tanah kebun,
pembaris meter dan bikar.
1.
Mengenal pasti pemboleh ubah yang
mempengaruhi suatu penyiasatan.
2. Guru bersama murid akan menjalankan
penyiasatan untuk menentukan faktor
persaingan antara tumbuhan.
2.
Memerihalkan pemboleh ubah yang
mempengaruhi suatu penyiasatan.
3. Sebelum penyiasatan dimulakan, guru
bersoal jawab dengan murid.
3.
Menentukan pemboleh ubah yang
dimanipulasi
dalam
suatu
i.
penyiasatan.
ii.
Apakah pemboleh ubah yang
terlibat dalam penyiasatan ini?
Perihalkan pemboleh ubah
tersebut.
4.
iii.
Tentukan pemboleh ubah yang
dimanipulasikan dalam
penyiasatan ini.
Menentukan pemboleh ubah bergerak
balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasikan di
tentukan dalam suatu penyiasatan.
iv.
Tentukan pemboleh ubah
bergerak balas dan dimalarkan.
4. Selepas penyiasatan dijalankan, guru
bersoal jawab dengan murid.
5. Menerangkan hubungan pemboleh
dimanipulasi dengan pemboleh ubah
bergerak balas dalam suatu
penyiasatan.
i) Apakah hubungan pemboleh
ubah dimanipulasi dengan
pemboleh ubah bergerak balas
dalam penyiasatan ini.
ii) Jika pemboleh ubah dimalarkan
dijadikan pemboleh ubah
manipulasi, nyatakan
pemboleh ubah bergerak balas
yang baru.
6. Menukarkan pemboleh ubah yang
dimalarkan kepada pemboleh ubah
dimanipulasi dan menyatakan
pemboleh ubah bergerak balas yang
baru.