Anda di halaman 1dari 43

Pengertian Ayat

Contoh ayat:
Mari kita ❖ Ayat terdiri daripada
▪ Kaki saya sakit. dua bahagian, iaitu
mantapkan ilmu ▪ Saya membeli buku. subjek dan predikat
tentang ayat.
▪Rumah kamu di atau benda dan cerita.

mana? ❖ Ada bermacam-


▪Sila masuk jika ada macam jenis ayat dalam
bahasa Melayu.
➢ unit pengucapan yang paling tinggi urusan.
dalam susunan tatabahasa. ▪ Inilah kedai yang baru
➢ dimulai dan diakhiri dengan dibeli oleh ayah.
kesenyapan. ➢ intonasi yang
➢ dalam tulisan, ayat didahului oleh huruf sempurna
besar dan diakhiri dengan titik atau ➢ mengandungi makna
noktah. yang lengkap

Za’ba: Mohd Asraf Haji Abdul Wahab: Abdullah Hassan:


Ikatan perkataan Suatu bentuk bahasa yang terjadi perkataan-perkataan yang disusun
yang ada benda dengan adanya sekumpulan kata dalam susunan dan kelompok-kelompok
dan cerita yang tersusun dalam dua bahagian, tertentu. Susunan itu mempunyai makna
iaitu subjek dan predikat. yang lengkap
Ayat
❖ Dalam pengajaran
dan pembelajaran
bahasa Melayu,
kemahiran-kemahiran
bahasa diajar secara
modular.

❖ Pendekatan Modular
– memecahkan
kemahiran kepada unit-
unit kecil yang dikenali
sebagai modul.

❖ Modul - mendengar
dan bertuutur,
membaca, menulis, seni
bahasa dan tatabahasa.

Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa Binaan ayat terdiri daripada susunan beberapa
dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi. unit kecil, iaitu rangkai kata yang disebut unsur
Binaan ini bukan wujud secara sewenang- atau konstituen.
wenangnya.
Binaan Ayat
• Ayat dasar – dikenali juga sebagai ayat inti.
• Ayat tunggal - mengandungi satu klausa bebas.
• Ayat majmuk - gabungan dua ayat tunggal atau lebih. ❖ Modul Seni Bahasa
dan Modul
Jenis Ayat
Tatabahasa
• Ayat penyata - membuat kenyataan atau menyatakan sesuatu. menyokong modul-
• Ayat tanya - menanyakan sesuatu berita atau hal. modul yang lain
• Ayat perintah - menimbulkan sesuatu tindakan. untuk mengukuhkan
kecekapan
• Ayat seruan - melahirkan perasaan seperti terkejut atau hairan. berbahasa murid-
Ragam Ayat murid.
• Ayat aktif - mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek
asal sebagai judul.
• Ayat pasif - mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek
asal menjadi subjek baharu.
Susunan Ayat
• susunan biasa - subjek mendahului predikat.
• susunan songsang - predikat mendahului subjek.

Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa Binaan ayat terdiri daripada susunan beberapa
dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi. unit kecil, iaitu rangkai kata yang disebut unsur
Binaan ini bukan wujud secara sewenang- atau konstituen.
wenangnya.
▪ Ayat yang menjadi dasar atau sumber kepada pembentukan
semua ayat lain dalam sesuatu bahasa.
4 pola ayat dasar:
Apakah persamaan dan perbezaan antara ayat-ayat di bawah?
1. FN + FN
2. FN+ FK
Ibu guru. frasa 3. FN + FA
4. FN + FSn
nama
Dua pola ayat dasar
berlari. frasa diajar pada Tahun 1,
Abang iaitu (SP: 5.3.1)
frasa kerja
❖ Memahami dan
nama frasa membina ayat dasar
besar. pola FN+FN dan FN+FK
Sekolah itu adjektif dengan betul dalam
pelbagai situasi.
frasa
Kami ke sekolah. sendi
nama

❖ Guru boleh menjalankan aktiviti kumpulan di luar kelas.


❖ Setiap kumpulan akan mencatatkan lima kata nama dan lima kata kerja.
❖ Dalam kumpulan yang sama, mereka akan membina ayat-ayat dasar daripada kata
nama dan kata kerja tersebut.
Contoh Ayat Dasar

1. Ibu guru.
2. Kami murid sekolah. FN + FN
Untuk difikirkan.
3. Bunga itu bunga mawar. Adakah ayat-ayat
berikut ialah ayat
1. Kamal berehat. dasar?
2. Kami berniaga. FN + FK
3. Rosli membantu ayahnya. 1. Itu bola
2. Itu buku adik
1. Adik cantik. 3. Ini baju saya.
2. Sekolah itu besar. FN + FA 4. Ini ayahnya.
3. Bunga itu wangi.
Sila beri justifikasi
1. Kakak ke pasar. anda.
2. Bas itu di simpang jalan. FN + FSn
3. Bunga itu untuk ibu.

Secara berkumpulan murid diminta untuk Bagi aktiviti pemulihan, minta murid
menyenaraikan 10 ayat mengikut pola yang menyenaraikan 3 ayat mengikut
ditentukan oleh guru – aktiviti pengayaan. pola yang ditentukan oleh guru.
Ayat yang mengandungi satu klausa sahaja, iaitu yang
mempunyai satu konstituen subjek dan satu konstituen
predikat.
Minta murid
subjek predikat membezakan antara
ayat dasar dengan
ayat tunggal
berdasarkan 15
1. Amri Yahya pemain bola sepak negara. ayat yang diberi oelh
guru.
2. Buku cerita itu dibaca oleh adik dengan kuat.

3. Muka kakak saya sangat berseri setelah disolek.

4. Pada pagi ini murid-murid akan ke padang.

Pelbagai ayat boleh dikategorikan sebagai


ayat tersebut mempunyai
ayat tunggal , seperti ayat tanya, ayat
penyata, ayat seruan, ayat aktif, ayat pasif, asalkan satu subjek dan satu
predikat.
termasuk ayat susunan songsang.
Umumnya subjek dalam sesuatu ayat terdiri daripada kata nama,
namun terdapat sesetengah kata kerja dan kata adjektif yang dapat
berfungsi sebagai subjek dalam ayat.
Bina 5 ayat yang
contoh menunjukkan
penggunaan kata
adjektif dan kata
1. Jujur amalan mulia. 1. Sikap jujur amalan mulia. kerja yang
berfungsi sebagai
2. Kaya jangan sombong. 2. Orang kaya jangan subjek.
3. Bercakap memang sombong.
mudah. 3. Kita bercakap memang
4. Bersukan baik untuk mudah.
kesihatan. 4. Aktiviti bersukan baik untuk
5. Biru kegemaran saya. kesihatan.
5. Warna biru kegemaran saya.

❖ kata kerja dan kata adjektif yang berfungsi sebagai subjek dalam ayat di
atas bukanlah subjek sejati tetapi penerang kepada kata atau frasa nama
yang secara pilihan telah digugurkan.
Apakah persamaan dan perbezaan antara kedua-dua ayat di
bawah?
Ayat tunggal mula diajar
1. Ahmad bermain bola. pada Tahun 3, iaitu
(SP:5.3.1)

2. Ahmad bermain bola di padang ❖ Memahami dan


membina ayat tunggal
Ayat 1 : ayat dasar dan ayat tunggal ( mengandungi satu subjek dan satu susunan biasa dan ayat
majmuk dengan betul
predikat) dalam pelbagai situasi.

Ayat 2: ayat tunggal – boleh mengandungi unsur keterangan.

Contoh lain:
1. Encik Kamarul memotong tali.
2. Encik Kamarul memotong tali dengan gunting.
3. Dia berlari.
4. Dia berlari dengan lajunya.

Seterusnya murid melengkapkan peta buih


Guru boleh mengadakan aktiviti
berganda untuk membandingkan antara ayat
permainan bahasa, iaitu dengan
dasar dengan ayat tunggal yang ada
mengasingkan ayat-ayat dasar daripada
keterangan.
ayat tunggal yang ada keterangan.
Binaan Ayat : Ayat Majmuk

ayat majmuk
Peluasan ayat tunggal
dan ayat majmuk ada
dalam DSKP tahun 5,
Ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal iaitu SP:5.3.2

atau lebih dan percantuman ayat-ayat itu disusun mengikut


cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baharu.

3 jenis pancangan
ayat majmuk gabungan campuran

Ayat majmuk terhasil daripada proses transformasi ayat


dasar.

Info tentang peluasan


Ayat Majmuk Gabungan
Secara
terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu ayat berkumpulan
minta murid
dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat
senaraikan kata
tersebut dengan kata hubung gabungan. hubung gabungan
yang terdapat
dalam bahasa
Melayu.
dan, sambil, atau, tetapi,
manakala dan sebagainya.

Penggunaan kata hubung gabungan yang berbeza akan


menghasilkan jenis ayat majmuk gabungan yang berbeza.

Ayat majmuk gabungan terhasil apabila unsur yang sama dalam ayat mengalami
pengguguran dan disusun semula menjadi ayat baharu dengan penggunaan kata
hubung gabungan.
Binaan Ayat : Ayat Majmuk Gabungan
Bina ayat daripada kata
Kenal pasti perbezaan jenis ayat majmuk gabungan di bawah: hubung gabungan. yang
berikut:

❖ atau
1. Kita lebih baik naik bas daripada berjalan kaki. ❖ manakala
❖ malahan
2. Sama ada berita itu benar ataupun palsu perlu disiasat.
❖ melainkan
3. Kereta itu dipandu dengan laju lalu terbabas. ❖ sebaliknya
4. Kami berjalan sambil berbual-bual. ❖ padahal

5. Kami berbasikal sebaliknya dia berjalan kaki. ❖ lebih baik… daripada


❖ sama ada … atau
6. Saya tinggi tetapi kakak saya rendah.
 fakta yang berurutan
Ayat majmuk gabungan  maksud pertentangan
 kata hubung berpasangan

Ayat majmuk gabungan berbeza daripada ayat majmuk pancangan kerana:


❖ setiap ayat yang digabungkan itu sama tarafnya dan mana-mana fakta yang berulang
akan digugurkan.
❖ Ayat-ayat tersebut akan mengalami proses penyusunan semula menjadi ayat baharu.
Binaan Ayat : Ayat Majmuk Gabungan
Murid melengkapkan
petak ayat berdasarkan
gambar-gambar yang
Penuhkan petak ayat di bawah: dipaparkan.

Ayat 1 Ayat 2 Kata Ayat Majmuk Gabungan


hubung
Saya berjalan Rahman berjalan dan Saya dan Rahman berjalan

Saya minum lalu Saya makan lalu minum

Dia menegur ibu Dia tersenyum sambil

Dia duduk Dia duduk kemudian berdiri.

malahan

❖ Aktiviti melengkapkan petak ayat boleh dijalankan secara berkumpulan.


❖ Murid-murid akan berbincang dan menentukan jawapan yang paling sesuai
untuk memenuhkan petak-petak yang kosong.
❖ Aktiviti ini boleh dipelbagaikan dengan menggunakan aplikasi google dokumen.
Binaan Ayat : Ayat Majmuk Pancangan
Guru perlu
meneranagkan
perbezaan antara klausa
Ayat Majmuk Pancangan bebas dengan klausa tak
bebas.

Ayat yang terdiri daripada satu klausa bebas (ayat induk) dan satu
klausa bebas - klausa
klausa tak bebas (ayat kecil ) yang dipancangkan dalam ayat induk. yang boleh berdiri sendiri

Contoh:
Rumah yang usang itu telah runtuh. klausa tak bebas- klausa
yang memerlukan klausa
 Rumah itu telah runtuh – ayat induk lain untuk hadir dalam
 Rumah itu usang – ayat kecil sesuatu ayat.
 kata hubung relatif - yang
Pembentukan ayat majmuk pancangan merupakan satu daripada proses
peluasan ayat dalam bahasa Melayu.

Proses peluasan ayat menghasilkan ayat terbitan melalui penambahan unsur-unsur


baharu dalam ayat. Dalam konteks ayat majmuk pancangan, ayat kecil dipancangkan
dalam ayat induk dengan penggunaan kata hubung pancangan (bahawa) dan kata
hubung relatif (yang)
Binaan Ayat : Ayat Majmuk Pancangan
Jenis ayat majmuk pancangan dibezakan dengan penggunaan DSKP – Tahun lima:
kata hubung pancangan yang berlainan. 5.3.1 Memahami dan
membina ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan
Ayat Majmuk Pancangan predikat dengan betul
dalam pelbagai situasi.

relatif komplemen keterangan

9 kata hubung
yang bahawa/untuk keterangan

PdP yang berkaitan dengan ayat majmuk pancangan sama ada relatif, komplemen
mahupun keterangan boleh diajarkan melalui aktiviti menukarkan cakap ajuk kepada
cakap pindah atau menukarkan dialog kepada prosa.
Binaan Ayat : Ayat Majmuk Pancangan Relatif
Aktiviti bercerita :
1. Anaknya yang kecil itu sudah pandai bercakap. 1.5.2 Menceritakan
Ayat Induk: Anaknya sudah pandai bercakap. sesuatu perkara dengan
sebutan dan intonasi
Ayat Kecil: Anaknya itu kecil. yang betul menggunakan
Kata hubung relatif : yang pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa
yang indah.
2. Ayah sedang membalut kaki adik yang luka.
Ayat Induk: Ayah sedang membalut kaki adik.
Ayat Kecil: Kaki adik luka.
Kata hubung relatif: yang
▪ dalam subjek
pemancangan
ayat relatif
▪ dalam predikat

❖ Guru boleh menjalankan aktiviti bercerita ( kemahiran mendengar dan bertutur) supaya
murid-murid dapat menyampaikan cerita dengan menggunakan ayat-ayat majmuk
dengan gramatis.
❖ Rakamkan dan perdengarkan semula rakaman tersebut supaya murid-murid lain dapat
membuat penilaian berdasarkan borang penilaian yang disediakan oleh guru.
Binaan Ayat : Ayat Majmuk Pancangan Komplemen
1. Polis memberitahu bahawa kes itu rumit. Penggunaan akhbar
Ayat Induk:Polis memberitahu (sesuatu). dalam darjah boleh
dijadikan aktiviti untuk
Ayat komplemen: Kes itu rumit mengenal pasti jenis-
Kata hubung komplemen: bahawa jenis ayat pancangan.

2. Untuk kami menang amat mudah.


Ayat Induk:(sesuatu) amat mudah
Ayat komplemen: Kami menang
Kata hubung komplemen: untuk

pemancangan kata hubung pancangan bahawa


ayat komplemen
kata hubung pancangan untuk

❖ PdP sekolah rendah dan menengah boleh menggunakan aktiviti Akhbar Dalam Darjah
(ADD).
❖ Jalankan pembelajaran secara berkumpulan. Murid mengenal pasti ayat-ayat majmuk
yang terdapat dalam rencana atau petikan akhbar.
❖ Murid menganalisis binaan ayat-ayat majmuk yang telah mereka kenal pasti.
➢ mengandungi satu ayat induk dan satu ayat kecil atau
lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat.
Bina ayat majmuk
Contoh: pancangan keterangan
berdasarkan gambar

1. Adik belajar dengan gigih.


Ayat Induk: Adik belajar.
Ayat kecil keterangan: (Adik) gigih.
Kata hubung keterangan: dengan

2. Dia lari ketika saya datang.


Ayat Induk: Dia lari.
Ayat kecil keterangan: Saya datang.
Kata hubung keterangan: ketika

Kata hubung keterangan: Kata hubung keterangan:


Perbezaan penggunaan kata - musabab - pertentangan
hubung keterangan dapat - akibat - harapan
membezakan jenis ayat majmuk - syarat - cara
pancangan keterangan. - waktu - tujuan - perbandingan
➢Ayat majmuk yang mengandungi lebih daripada satu jenis
ayat, iaitu terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan
ayat majmuk atau deretan ayat majmuk . Cerakinkan ayat
campuran di bawah.
Contoh : 1.Nizam dan Kamal
berjalan kaki ke sekolah
yang baharu itu.
1. Buku merah dan buku hijau ada dalam kotak yang besar itu.
(ayat majmuk gabungan + ayat majmuk relatif) 2.Kakak memaklumkan
bahawa buku yang
2. Cikgu Amir menyatakan bahawa pelajar yang sakit itu telah ditulisnya belum siap.
dibawa ke hospital. 3. Zaki terjatuh lalu
(Ayat majmuk komplemen + ayat majmuk relatif) bangun semula untuk
3. Kami tidak dapat pergi ke rumah Ali kerana hari hujan walaupun mengambil wangnya
yang bertaburan itu.
kami telah berjanji dengannya.
(ayat majmuk keterangan + ayat majmuk gabungan)

Ayat majmuk campuran biasanya lebih panjang kerana lebih banyak maklumat dapat
disampaikan dalam satu ayat. Oleh yang demikian PdP berkaitan ayat majmuk
campuran lebih sesuai diajar kepada murid tahap dua dan murid sekolah menengah.
➢diucapkan dengan tujuan membuat kenyataan
Ayat atau memberi maklum balas.
penyata Ani apa
➢ disebut juga sebagai ayat berita. khabar ?

➢ diucapkan dengan tujuan untuk menanyakan


Ayat tanya sesuatu.
➢ ada ayat tanya dengan unsur tanya dan ada
ayat tanya tanpa kata tanya.
Khabar
Ayat ➢diucapkan dengan tujuan melahirkan baik.
seruan perasaan seperti terkejut, hairan, geram atau
seronok..
➢diucapkan dengan tujuan memberikan
Ayat arahan, larangan, ajakan atau permintaan.
perintah ➢ ditujukan kepada orang kedua menggunakan
ganti nama diri kedua.

Pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat


secara serentak. Contohnya guru
mengaplikasikan strategi didik hibur , iaitu
aktiviti lakonan,.
Buat dialog
dengan unsur tanya tanpa kata tanya menggunakan ayat
AYAT TANYA tanya dan ayat penyata
berdasarkan gambar di
bawah.

Ayat tanya dengan unsur tanya terdiri daripada ayat yang


mengandungi unsur tanya seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana,
di mana dan sejak bila.
Ayat tanya dengan unsur tanya terdiri daripada:
➢dengan kata tanya - berapa, bagaimana, bila, mengapa dan kenapa
➢dengan ganti nama diri tanya – apa, siapa, mana
➢dengan frasa sendi nama tanya – di mana, dari mana, ke mana, sejak
bila, sampai bila, dengan siapa
Ayat Tanya Tanpa Kata Tanya

1. Itu baju kurung emakkah? ❖ Benarkah ayat


penyata boleh
2. Baju kurung emakkah itu? Ayat yang betul mana? menjadi ayat tanya
3. Itu baju kurung emak? dengan hanya
4. Baju kurungkah itu emak? meletakkan tanda
soal pada akhir
ayat?

➢ Ayat tanya tanpa kata tanya tidak memerlukan kata tanya ❖ Bolehkah partikel
sama ada pada awal ayat atau pada akhir ayat. -kah diletakkan
2. Ayat tanya jenis ini hanya memerlukan tanda soal (?) pada pada akhir ayat?
akhir ayat. ❖ Dimanakah
kedudukan partikel
–kah jika seluruh
predikat
dikedepankan?

Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada tinggi
sebelum kesenyapan. Dalam bentuk tulisan ayat ini menggunakan tanda
tanya (?) pada akhir ayat.
Ayat Tanya dengan Unsur Tanya
1. Mengapakah kamu menangis? Menggunakan
2. Dia berlari-lari mengapa? aplikasi Google
3. Manakah gadis yang kurus itu? Dokumen, minta
4. Kereta yang kuning tadi mana? Ayat yang betul mana? murid mengedit
petikan atau dialog
5. Daripada siapakah bungkusan itu? yang mengandungi
6. Anda bercakap dengan siapa? pelbagai jenis ayat
tanya.

➢ Kenal pasti subjek dan predikat ayat.


➢ Kata tanya diletakkan pada bahagian predikat ayat dalam binanan
ayat tanya susunan biasa.
➢ Dalam binaan ayat tanya susunan songsang, kata tanya akan
dibawa ke hadapan dengan penggunaan partikel - kah

 Kata tanya tanpa partikel - kah di hadapan ayat merupakan bahasa


Tahukah lisan.
anda?  Kita lazimnya menggunakan ayat tanya susunan songsang kerana
kata tanya menjadi perkara utama yang mahu diberi penekanan.
Ayat Seruan
Senaraikan kata seru
yang terdapat dalam
1. Amboi! Rajinnya kamu. bahasa Melayu.
2. Amboi. rajinnya kamu!
3. Amboi! rajinnya kamu. Ayat yang betul mana?
4. Amboi, Rajinnya kamu! betul atau salah

5. Amboi, rajinnya kamu!


1. Aduh! Sakitnya
kakiku.
2. Tolong! Tolong, adik
➢Dalam ayat seruan, tanda seru hadir di hujung ayat. saya jatuh!
3. Wah, cantiknya baju
➢Tanda koma (,) diletakkan selepas kata seru. kamu!
➢Selepas tanda koma diikuti dengan huruf kecil. 4. Cis, Berani sungguh
kamu mengambil
buku saya!

dalam ayat seruan tanda seru.sudah


tanda noktah tidak cukup untuk
ketahuilah diletakkan selepas sebab menggantikan fungsi
tanda seru. tanda noktah.
Ayat Perintah ( Ayat suruhan)

1. Awak keluar dari bilik ini. betul atau salah

2. Awak keluarlah dari bilik ini. 1. Kamu tutup lampu


3. Keluar dari bilik ini. Ayat yang betul mana? bilik.
2. Tutuplah lampu bilik.
4. Keluarlah dari bilik ini. 3. Awak beri anak
5. Awak keluar dari bilik inilah. kucing itu makanan.
4. Beri anak kucing itu
makanan.
5. Anda baca arahan itu
➢ Subjek dalam ayat suruhan ialah kata ganti nama diri orang dengan teliti.
kedua.
➢ Contoh ganti nama diri orang kedua ialah awak, kamu, engkau,
anda, tuan dan puan.

 Subjek dalam ayat perintah boleh digugurkan.


Perlu diingat  Partikel -lah berfungsi untuk melembutkan ayat.
 Lazimnya subjek dalam ayat perintah digugurkan.
Ayat Perintah (Ayat larangan)

1. Awak jangan berdiri di depan pintu. Dalam papan tanda,


ayat perintah
2. Awak janganlah berdiri di depan pintu. Ayat yang betul mana? biasanya dalam
3. Jangan berdiri di depan pintu bentuk lambang.

4. Janganlah berdiri di depan pintu.


5. Harap jangan berdiri di depan pintu.

➢ Ayat larangan menggunakan perkataan jangan, usah dan tak


usah atau dilarang.

➢ Subjek ayat terdiri daripada kata ganti nama diri orang kedua.
➢ Subjek ayat boleh digugurkan.
➢ - lah dan harap diletakkan di hadapan ayat untuk melembutkan
ayat larangan.

 Ayat permintaan dan ayat silaan lazimnya membawa maksud


Perlu diingat yang positif. Oleh itu kata silaan dan kata permintaan tidak
boleh digandingkan dengan kata larangan.
Ayat Perintah (Ayat Silaan )

1. Sila masuk ke warung saya.


Ayat silaan
2. Silalah masuk ke warung saya.
menggunakan kata
3. Jemput masuk ke warung saya.
sila dan jemput.
4. Jemputlah masuk ke warung saya.

Ayat Perintah (Ayat Permintaan)

1. Minta kamu datang ke bilik saya.


Ayat permintaan
2. Tolong tutup paip air di tingkat atas.
menggunakan kata
3. Tolonglah tinggalkan tempat ini.
minta dan tolong.
4. Mintalah apa-apa sahaja daripada dia.

➢ Kedua-dua jenis ayat ini juga boleh menerima partikel – lah untuk
melembutkan jemputan atau permintaan.
➢ Subjek dalam ayat perintah jenis silaan atau permintaan juga
biasanya akan digugurkan.
Ragam ayat ialah jenis ayat yang dilihat dari segi binaannya, iaitu
binaan ayat aktif dan binaan ayat pasif.
Tukarkan ayat-ayat pasif
Ragam Ayat di bawah kepada ayat
aktif

1. Surat khabar hari ini


sedang dibaca oleh
Ayat Aktif Ayat Pasif ayat.
2. Kereta mewah itu
saya beli dari luar
negara.
3. Program Belia Jaya
akan dirasmikan
Ayat aktif ialah ayat yang Ayat pasif ialah ayat yang oleh Menteri Besar
pada petang ini.
mengandungi kata kerja yang mengandungi kata kerja yang 4. Makanan di atas
mengutamakan subjek asal mengutamakan objek asal dan meja itu telah
diambil adik.
sebagai judul atau unsur yang menjadikannya subjek baharu. 5. Kawan saya sedang
diterangkan. memanjat pokok
rambutan.

➢ Pada peringkat awal PdP tentang ayat aktif dan ayat pasif, guru perlu memberikan tumpuan
kepada pembinaan ayat aktif transitif yang akan ditukar menjadi ayat pasif.
➢ Gunakan gambar atau video untuk meransang murid membina ayat.
Contoh ayat aktif
1. Emak memasak nasi ayam.
2. Kakak memotong ulam timun. Gunakan teknik
rajah silang untuk
3. Adik memetik bunga kenanga. menukarkan ayat
4. Ayam memakan padi di jemuran. aktif kepada ayat
pasif.
5. Aminah menjahit baju kurung ibunya.
Contoh ayat pasif Ibu membasuh baju

1. Nasi ayam dimasak oleh emak.


2. UlamTimun dipotong oleh kakak. Baju dibasuh
oleh ibu
3. Bunga kenanga dipetik oleh adik.
4. Padi di jemuran dimakan oleh ayam. Senaraikan kata
kerja pasif.
5. Baju kurung ibunya dijahit oleh Aminah.

Ayat aktif transitif memberi tumpuan kepada : Unsur-unsur lain seperti keterangan boleh
i. Subjek (pelaku) diajarkan setelah murid menguasai asas
ii. Kata kerja aktif pembentukan ayat aktif dan ayat pasif.
iii. Objek (penyambut)
Ayat Aktif Ayat Pasif

1. Aminah menjahit baju. 1. Baju dijahit oleh Aminah.


2. Emak memasak nasi. 2. Nasi dimasak oleh emak. Bina ayat
3. Kakak memotong timun. berdasarkan kata
3. Timun dipotong oleh kakak. kerja pasif di bawah:
4. Adik memetik bunga.
4. Bunga dipetik oleh adik.
5. Ayam memakan padi.
5. Padi dimakan oleh ayam. ❖ dijahit
❖ dijual
Kata kerja Aktif
Kata kerja Aktif ❖ diserahkan
❖ dihantar
menjahit dijahit ❖ terpijak
❖ tersepak
memasak dimasak ❖ terlanggar
memotong dipotong ❖ kehujanan

memetik dipetik
memakan dimakan

Gunakan prinsip Contoh: Supaya murid lebih


pengajaran daripada Pemilihan kata kerja aktif berimbuhan faham akan sturktur ayat
yang mudah kepada awalan meN- seperti, menjual, menarik, aktif dan ayat pasif
yang susah. membaling sebelum kata kerja
berimbuhan apitan meN- … kan
Contoh Strategi:
Strategi?? ▪berpusatkan guru
Pendekatan??
▪berpusatkan murid
▪berpusatkan bahan
▪berpusatkan masalah

Contoh pendekatan
▪induktif
▪deduktif
▪eklektik
▪komunikatif
teknik??
Kaedah??

▪ Rancangan yang ▪ Arah atau hala yang diambil untuk menuju sasaran.
strategi teratur untuk ▪ jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu
pendekatan
mencapai matlamat ▪ lazimnya berdasarkan teori atau generalisasi.
PdP Bahasa Melayu
➢Guru Bahasa Melayu perlu cakna dengan perubahan semasa Contoh kaedah:
dalam sistem pendidikan negara. ▪ Natural
➢Memasuki abad ke-21, guru Bahasa Melayu hebdaklah ▪ Tatabahasa
Terjemahan
menggunakan kaedah dan teknik pengajaran terkini supaya ▪ Terus
murid-murid lebih terampil berbahasa Melayu. ▪ Ajuk Hafaz
▪ Linguistik
➢ PdP akan menjadi lebih bermakna dan ▪ Oral- Aural
menyeronokkan jika guru dapat
Contoh teknik
mengendalikan sesi PdP dengan teratur dan
▪ drama
terancang. ▪ latih tubi
➢ Gunakan pelbagai kaedah pengajaran terkini ▪ bercerita
seperti Kooperatif, Masteri, Kolaboratif, e- ▪ permainan
Learning dan sebagainya. bahasa

▪ Satu siri tindakan yang ▪ Pengendalian sesuatu organisasi


kaedah sistematik dan teknik yang benar-benar berlaku dalam
tersusun untuk bilik darjah untuk mencapai objektif
mencapai matlamat. pembelajaran.
Teknik Bercerita atau Berlakon

SP: 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai jenis ayat dalam teks menggunakan penanda
(Tahun 6) wacana dengan betul.
1. Menukarkan lirik lagu kepada bentuk prosa atau cerita menggunakan
pelbagai jenis ayat dan penanda wacana yang betul
Objektif 2. Mengenal pasti jenis ayat yang digunakan dalam prosa atau cerita.

PELAKSANAAN
1. Pelajar melihat video ringkas tentang pelbagai pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat
Malaysia.
2. Guru meminta murid duduk dalam kumpulan ( 4 kumpulan) dan diberikan lirik lagu
yang berbeza.
3. Setiap kumpulan mendengar lagu yang diberikan kepada kumpulan masing-masing .
4. Murid berbincang untuk menukar lagu tersebut ke dalam bentuk cerita , lakonan atau
aktiviti lain yang difikirkan sesuai.
5. Murid mempersembahkan hasil kerja kumpulan.
6. Kumpulan lain akan mengenal pasti ayat-ayat yang digunakan oleh rakan-rakan
mereka.

➢ Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat


generatif, iaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari.
➢ Pengetahuan dibuna sendiri oleh murid secara aktif berdasarkan
pengetahuan sedia ada.
Lagu Senandung Buruh Kasar - Kembara Lagu Akulah Anak Gembala

Aaa...
Liihatlah bangunan Kerna tanpa kami tak mungkin
terlaksana Ooo Akulah anak gembala Ibu, sangat sayang kepadaku
Yang tinggi mengawan
Menghiasi kotaraya Sebuah kota yang menjadi Merentas segenap desa Membekal pengat dan susu
Menjadi kemegahan Impian sezaman Ke gunung padang dan lurah Untuk mengalas perutku
dari Dari pagi hingga senja Ayah memberi seruling tua
zaman ke zaman Untuk menghiburkan hatiku
Berbekalkan tongkat rotan Bila terasa sunyi
Kejayaan negara Aku hanyalah
seorang buruh kasar Rotan jati dari hutan.
Pandanglah aku Di tengah kota besar Ooo tiada siapa yang tahu
Yang bermandi keringat Turut merasa bangga Ooo akulah anak gembala Nun jauh tinggi di gunung
Di bawah terik mentari Kerna telah berjasa Merentas sungai dan rimba Buah hatiku menunggu
Bekerja dengan Kerna tanpa kami tak mungkin Gembala seperti aku
Beginilah tiap masa Dia suka kepadaku
menghempas tulang terlaksana
Sebuah kota yang menjadi Tapi hatiku gembira Aku suka kepadanya
Mencari nafkah sehari
Impian sezaman Bertemankan kambing tua Aaaa
Aku hanyalah seorang Cukup hidup sederhana Aaaa
buruh kasar Sedang bekerja aaaaaa
Di tengah kota besar Bisa menyanyi, ketawa dan
Turut merasa bangga bersenda
Kerna telah berjasa Aaa...
Aaa..
Teknik Permainan Bahasa - Stesen Ayat) Contoh gambar untuk
Permainan Stesen Ayat
Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai
SP: 5.3.1 situasi.
(Tahun 6)
1. Membina ayat songsang berdasarkan situasi dalam gambar.
Objektif 2. Menerangkan perbezaan antara ayat susunan biasa dengan ayat
songsang.

CARA PELAKSANAAN
1. Murid melihat gambar yang dipaparkan oleh guru dan membacakan ayat yang tertera
di bawah gambar tersebut (ayat susunan biasa)
2. Murid diminta menukar susunan ayat tersebut kepada ayat susunan songsang.
3. Guru menerangkan tentang binaan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang.
Murid-murid membina lima ayat susunan biasa dan 5 ayat susunan songsang.
4. Guru menjalankan aktiviti pertandingan menerusi Permainan Stesen Ayat. (6 orang
satu kumpulan)
5. Pertandingan dijalankan serentak. Setiap kumpulan ada 3 stesen
Apakah persamaan
(1 stesen 2 orang murid) dan perbezaan
6. Murid di stesen pertama akan mengambil semua gambar yang ada antara ayat
dalam bakul dan berlari ke stesen kedua. susunan biasa
7. Di stesen kedua mereka akan membina ayat-ayat bersusunan biasa dengan ayat
berdasarkan gambar. susunan songsang.
8. Selesai aktiviti di stesen kedua mereka akan ke stesen ketiga. Di
stesen ini mereka akan menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat
susunan songsang.
9. Pemenang akan ditentukan berdasarkan bilangan ayat yang betul.

6. Selesai aktiviti permainan, murid diminta melengkapkan peta buih


berganda, iaitu persamaan dan perbezaan antara ayat susunan biasa
dengan ayat susunan songsang.
Teknik Sumbang Saran
SP: 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk
(Tahun 3) dengan betul dalam pelbagai situasi.

1. Membina ayat-ayat tunggal mengikut konteks.


Objektif 2. Menggabungkan ayat-ayat tunggal supaya menjadi ayat majmuk
gabungan.

PELAKSANAAN
1. Murid diminta supaya berkomunikasi tentang tajuk buah-buahan tempatan mengikut
kumpulan. Setiap kumpulan diberikan kepingan kad manila yang telah dipotong
mengikut bilangan ahli kumpulan. Pengguguran dalam
ayat majmuk
2.Setiap murid mencatat nama buah-buahan kegemaran masing-masing dalam satu gabungan melibatkan
ayat dengan subjek ayat menggunakan nama sendiri. unsur yang sama
3. Guru meminta murid menampalkan ayat-ayat yang ditulis oleh kumpulan mereka. dalam:
❖ subjek atau predikat

Pengajaran Berasaskan Aktiviti bersifat kontekstual - situasi sebenar dalam


kehidupan dan dapat membuat aplikasi dan ppraktikal.
Murid berkemahiran untuk berinteraksi, berkomunikasi dan menyampaikan
maklumat.
4. Berdasarkan ayat yang ditampal, murid dapat melihat kegemaran kawan yang sama
dan berbeza.
5. Murid diminta berbincang untuk menggabungkan ayat yang mengandungi predikat
yang sama dan berbeza.
6. Guru meminta wakil kumpulan menerangkan sebab-sebab berlakunya pengguguran
subjek atau predikat dalam ayat-ayat yang dibina mereka.
7. Ketua bagi setiap kumpulan membuat kesimpulan tentang ayat majmuk gabungan
setelah berbincang dengan rakan-rakan.
Arahan guru
Contoh ayat: hendaklah jelas
Contoh ayat: ❖ Azman dan Lim suka supaya murid-murid
❖ Azman suka makan rambutan. makan rambutan. memahami apa-
Contoh ayat:
❖Ravi suka makan jambu. apa yang perlu
❖ Abu suka makan
❖Lim suka makan rambutan. Contoh ayat: dilakukan.
❖Ravi suka makan betik dan manggis.
❖Rohaya suka makan tembikai.
❖Abu suka makan betik. jambu tetapi Rohaya
❖Abu suka makan manggis. suka makan tembikai.

Ayat 1 Ayat 2 Kata hubung Ayat Majmuk Gabungan


Ahmad pandai. Ali pandai. dan Ahmad dan Ali pandai
Teknik Lakonan Pendekar Bujang Lapok) Nyatakan jenis-jenis
Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya ayat yang terdapat
SP: 5.3.2 dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam dalam sedutan filem
(Tahun 3) pelbagai
1. Membinasituasi.
dialog dengan menggunakan sekurang-kurangnya 2 Pendekar Bujang
daripada 4 jenis ayat (ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat Lapok.
Objektif perintah).
2. Menyebut jenis-jenis ayat yang terdapat dalam dialog.
Semasa
PELAKSANAAN menjalankan aktiviti
kumpulan, guru
➢ Murid menonton sedutan cerita Pendekar Bujang Lapok. hendaklah
➢ Murid diminta mengecam jenis-jenis ayat yang didengar dan ditonton memastikan bahawa
menerusi tayangan video. semua murid
➢ Murid menyebutkan jenis-jenis ayat yang digunakan dalam video mengambil
bahagian.
tersebut.

Strategi Didik Hibur amat berkesan dalam pelakksanaan PdP di bilik darjah kerana
aktiviti seperti lakonan, nyanyian atau bercerita amat menyeronokkan dan sesuai
dengan keperluan pembelajaran mereka.
➢ Seterusnya murid diminta membina dialog sendiri bagi menggantikan Sebagai aktiviti
dialog-dialog dalam sedutan video Pendekar Bujang Lapok. pengayaan, murid-
➢ Murid mempersembahkan lakonan dan guru merakamkan persembahan murid dikehendaki
mereka untuk dipertontonkan semula. membina 10 ayat
penyata dan
➢ Guru dan murid-murid lain memberikan komen tentang jenis ayat yang
menukarkannya
digunakan dalam lakonan rakan-rakan mereka. kepada ayat
tanya.

 Selain memberi penekanan terhadap jenis ayat yang digunakan dalam


lakonan, guru juga perlu memberi perhatian terhadap aspek sebutan dan
intonasi dalam lakonan murid-murid.
Rumusan
➢ PdP Bahasa Melayu memerlukan anjakan dari sudut
pedagogi supaya proses pembelajaran lebih menarik dan
mampu menggerakkan rangsangan murid-murid untuk
belajar.

➢ Pembelajaran Abad Ke-21 amat sesuai diaplikasikan dalam


PdP Bahasa Melayu kerana elemen-elemen pedagogi terkini
amat mesra guru dan murid.

➢ Oleh yang demikian, guru-guru Bahasa Melayu perlu


memperlengkap diri dari segi ilmu bahasa dan ilmu pedagogi
supaya seiring dengan arus perkembangan pendidikan terkini
dan bersifat global.
Rumusan
➢ Kemahiran ICT atau TMK amat berguna kepada guru-guru
Bahasa Melayu dalam konteks ilmu yang berkembang pesat
dan boleh diperoleh atau diakses dengan mudah dan pantas
melalui maya.
➢ Oleh yang demikian, kursus yang dijalankan dalam Program
Kecemerlangan Pedagogi (PKPBM) ini memberikan
pendedahan kepada guru-guru tentang pelbagai aplikasi yang
boleh digunakan dalam PdP supaya guru-guru dapat
menggunakan TMK dalam pengajaran Bahasa melayu di
sekolah.
➢ Diharapkan modul PKPBM dapat dijadikan rujukan dan
panduan kepada guru-guru dalam meningkatkan ilmu tentang
Bahasa Melayu demi mencapai hasrat dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM).
• Abdullah Hassan, Seri Lanang Jaya Rohani 2006 Sintaksis Siri Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu PTS Professional Kuala Lumpur
▪ Adenan Ayob dan Khairuddin Mohamad, 2012 Kaedah Pengajaran Bahasa
Melayu. Oxford Fajar. Shah Alam
▪ Juriah Long, 2010 Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi
▪ Koh Boh Boon,1990 Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia, Prinsip dan Teknik
. Fajar Bakti . Petaling JayaSulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor, 2006
Tatabahasa Melayu Utusan Publications & Distributors. Kuala Lumpur
▪ Faridah Nazir, Faiziah Hj. Shamsudin, Amran Bakar, 2016 Pengajaran dan
Pembelajaran Abad 21. Sasbadi. Kuala Lumpur
▪ Mazlan Ismail, 2016 Didik Hibur dan Seni Bahasa. DBP. Kuala Lumpur
▪ Zainal Abidin Ahmad (Za”ba) 2000 Pelita Bahasa Melayu Penggal I – III – Edisi
Baharu DBP Kuala Lumpur