Anda di halaman 1dari 6

BDOK1103 Basic Interpersonal Communication

Chapter 1 : Prinsip Komunikasi 1.1 Definisi Interaksi dan berkongsi sesuatu perkara, bertukar idea dan pendapat atau berkongsi maklumat Berlaku sama ada menerusi penulisan, simbol (isyarat), bunyi atau percakapan secara face to face atau melalui medium Komunikasi juga berbeza mengikut perbezaan konteks dan pengguna Aspek komunikasi o Proses komunikasi adalah proses berterusan. Sukar untuk tentukan bila ia bermula dan bila ia akan berakhir o Sistematik komunikasi wujud dalam sistem yang saling berkait. Bermula dari sistem yang kecil seperti keluarga ke unit yang paling besar seperti masyarakat, syarikat dll o Simbolik maksud yang abstrak atau makna yang tidak jelas o Maksud (meaning) menerangkan tentang sesuatu perkara sama ada menerusi simbol dan konteks ayat Komunikasi Perorangan Komunikasi berlaku dalam pelbagai bentuk dan konsteks Komunikasi perorangan komunikasi yang berlaku dalam diri seseorang seperti berfikir, bercakap, belajar dan menilai diri. Komunikasi kumpulan saling bertindak balas dengan individu lain, berkongsi maklumat dan idea, membuat keputusan, menyelesaikan masalah dll Komunikasi awam kita memberitahu kepada sekumpulan masyarakat tentang sesuatu perkara seperti sikat, nilai, kepercayaan dll Komunikasi budaya komunikasi dengan individu lain yang berlainan budaya Empat elemen komunikasi perorangan o Komunikasi Face to Face dua individu berkomunikasi secara bertentangan tanpa menggunakan medium o Komunukasi yang melibatkan Penghantar dan Penerima berlaku antara 2 individu yang menghantar dan menerima mesej seperti antara individu, antara ahli keluarga, rakan, jiran dll o Jarak yang jauh antara individu contohnya komunikasi antara ahli keluarga yang berada jauh dari tempat seseorang o Komunikasi secara lisan dan bukan lisan komunikasi lisan ialah menerusi percakapan dan tulisan. Manakala komunikasi tidak lisan seperti isyarat badan (body languange), ekpresi wajah, nada suara dll

1.2

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Basic Interpersonal Communication

1.3

Fungsi Komunikasi Perorangan Mewujudkan Perhubungan o Komunikasi berperanan untuk seseorang mengenali individu lain, berkongsi sesuatu perkara o Kita memperlihatkan @ menonjolkan diri kita kepada seseorang. o Untuk membentuk identiti kita Menyesuaikan Diri dengan Individu Lain o Asas komunikasi berlaku dalam pelbagai bentuk dan konteks o Komunikasi yang berksan akan membantu seseorang untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu keadaan atau konteks o Kefahaman terhadap nilai murni, peranan dan amalan dalam perhubungan akan membantu seseorang untuk memahami individu lain menerusi naluri, perasaan dan pemerhatian o The two level of meaning express the relationship between communicators Content Level Messages merujuk kepada mesej sebenar yang disampaikan oleh seseorang. Contohnya, kalau seseorang mengatakan get lost dalam sesuatu perbincangan, idea yang kita berikan adalah tidak sesuai atau tidak diperlukan Relationship Level Messages adalah mesej yang memerlukan pemerhatian dan penilaian daripada seseorang. Contohnya, seseorang mengatakan get lost sambil tersenyum dalam sesuatu perbincangan, orang tersebut mungkin bergurau. Keperluan Perbibadi o Sesetengah orang terlibat dalam komunikasi perorangan kerana keperluan peribadi seperti Inclusion keperluan untuk membentuk identiti dan mengekalkan perhubungan denga orang lain Kawalan (control) keperluan kepada kuasa dan kepimpinan agar dapat mempengaruhi orang lain. Berpura-Pura (Affection) melindungi emosi dan berpura-pura untuk menyesuaikan diri dengan pebagai jenis perhubungan. Elemen Komunikasi Perorangan Elemen Komunikasi Perorangan

1.4

Individu Konteks

Mesej Respon

Saluran Kesan

Halangan

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Basic Interpersonal Communication

Individu o Komunikasi perorangan melibatkan sekurang-kurang 2 orang o Encoder pihak yang menghanatr mesej o Decoder pihak yang menerima mesej Mesej o Mesej ialah idea yang menjadi bahan perbualan o Setiap perkataan yang diungkapkan berpotensi menjadi mesej o Mesej mungkin berunsur penilaian, kelakuan seseorang, pendapat, emosi daripada seseorang kepada pihak lain Saluran o Mesej mungkin dihantar dan diteriman menerusi medium atau saluran seperti TV, radio, majalan, surat khabar dll. o Bagi komunikasi Face to Face, komunikasi menerusi percakapan dan pendengaran dianggap sebagai Saluran Suara dan komunikasi menerusi isyarat dianggap sebagai Saluran Visual Halangan (interference) o Adalah gangguan yang mengurangkan keupayaan untuk menghantar dan menerima mesej o Sukar untuk memahami mesej, mesej tidak jelas. o Jenis halangan dan contohnya Jenis Halangan Physical Physiologikal Psychological Semantik Contoh Halangan Bunyi siren yang kuat Kelemahan pendengaran pemerhatian Anggapan terhadap sesuatu idea Salah faham terhadap sesuat perkara

Konteks o Merujuk kepada keadaan sesuatu komunikasi sama ada dalam bentuk formal (mesyuarat, seminar, dll) atau tidak formal (antara ahli keluarga dan rakan) o Penting untuk mengenal pasti konteks komunikasi agar dapat menggunakan jenis komunikasi yang bersesuaian. o Empat dimensi dalam kontek komunikasi Physical Dimension (Dimensi Fizikal) persekitaran komunikasi yang dapat dirasakan di mana sesuatu komunikasi itu berlaku seperti dalam bilik, taman dll

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Basic Interpersonal Communication

Temporal Dimention (Dimensi Masa) komunikasi mengikut keadaan. Contohnya seperti ayat protokol / ayat yang sesuai digunakan dalam majlis formal Social Psychological Dimension bergantung kepada status perhubungan antara individu, nilai moral dalam kumpulan komunikasi dan situasi formal Cultural Dimension (Dimensi Budaya) komunikasi yang berlaku dalam budaya yang berbeza Tindak Balas o Kefahaman seseorang terhadap komunikasi yang disampaikan oleh orang lain o Tindak balas boleh jadi positif dan negatif Positif memberitahu kepada pihak yang bercakap bahawa ucapannya adalah benar dan harus meneruskan apa yang ingin disampaikan Negatif memberitahu kepada pihak yang bercakap bahawa terdapat kesilapan dalam ucapannya dan harus dibetulkan o Kedua-dua tindak balas positif dan negatif dapat dipecahkan kepada tindak balas dalaman dan luaran Tindak Balas Dalaman tindak balas dari dalam diri sendiri Tindak Balas Luaran tindak balas daripada individu lain yang terlibat dalam sesuatu komunikasi Kesan o Hasil komunikasi. Komunikasi selalunya memberikan kesan kepada diri sendiri dan orang lain. o Kesan boleh terdiri daripada emosi, fizikal dan kognitif o Komunikasi juga boleh menyebabkan kesedihan dan gembira (emosi), pergaduhan (fizikal) dan meningkatkan pengetahuan (kognitif) Tujuan Komunikasi Perorangan

1.5

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Basic Interpersonal Communication

Belajar

Perhubungan

Tujuan Komunikas i Perorangan

Pengaruh

Bermain

Membantu

Untuk Belajar menambah pengetahuan, mengenali diri sendiri, mengubah sikap dan kelemahan diri melalui berbincang dengan orang lain serta meningkatkan kemahiran komunikasi Perhubungan komunikasi membantu jalinga perhubungan. Tidak hanya mementingkan diri sendiri sebaliknya perlu memahami keperluan dan keinginan orang lain. Pengaruh komunikasi juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain Bermain berbincang dengan rakan untuk bersukan, bercerita, bergurau dll bagi mengurangkan tekanan kerja. Membantu seperti membantu mereka yang sedang sedih, mengulang kaji pelajaran, dll

1.6

Ciri-Ciri Komunikasi Perorangan Proses Transaksi (Transactional Porocess) o Dalam proses komunikasi, semua element akan saling berkait dan memberi kesan kepada setiap individu o Namun begitu, sukar untuk menentukan bila komunikasi bermula dan berakhir Tidak Boleh Diulang (Unrepeatable), Tidak Boleh Diundur (Irreversible) dan Pasti Berlaku (Inevitable) o Perlu memberi tindak balas terhadap setiap persoalan yang diajukan o Sesuatu yang telah diungkapkan tidak dapat ditarik semula Conflik Perorangan Konflik kadang2 menyebabkan hubungan menjadi renggang. Konflik juga boleh digunakan untuk lebih mengenali diri seseorang khususnya dalam mengenal pasti kelemahan diri, keperluan dan kehendak orang lain, dll

1.7

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BDOK1103 Basic Interpersonal Communication

Konflik wujud apabila terdapat perbezaan pendapan, idea, pandangan, objectif, moral dan sebagainya antara mereka yang berkomunikasi Oleh itu, konflik harus diurus dengan baik Pengurusan Konflik o Menghindari dan Perundingan memilih sama ada perlu berunding dengan pihak yang terlibat dalam konflik atau menjauhkan diri daripada pihak tersebut untuk mewujudkan Win-Win Situation o Fokus Kepada Isu dan Bukan Peribadi seseorang perlu fokus kepada isu yang dibangkitkan dalam komunikasi dan tidak hanya menganggap idea dan pendapatnya adalah benar. Sebaliknya perlu menilai idea dan pandangan orang lain. o Menyerang atau Menerima menyerang seperti tidak menghiraukan pendapat orang lain dan menerima adalah dengan memberi respon yang positif terhadap pandangan orang o Mengambil Berat (Mindful) dan Fleksibal

Gaya dan Matlamat Konflik o Pihak yang menjauhkan diri (Avoider) untuk mengelak pergaduhan. Individu seperti akan menyibukkan diri untuk melakukan kerja bagi mengelakkan sesuatu konflk o Berpura-Pura Memberi Tumpuan (Pseudo-Accommodator) berusaha untuk mengelak konflik dan merasakan bahawa tiada apa yang berlaku o Pengubah Subjek (Subject Changer) pihak yang bertindak sebagai Avoider. Pengubah subjek akan mebgubah topik perbualan sekiranya dia merasakan bahawa akan wujud konflik sekiranya sesuatu komunikasi diteruskan o Pengkritik (Criticizer) menyerang pihak lain memberikan idea tapi tidak berkongsi pendapatnya o Pembaca Minda (Mind Reader) mentafsir apa yang disampaikan oleh orang lain o Memerangkap (Trapper) mempunyai taktik untuk memerangkap seseorang o Pelawak (Joker) bergurau sekiranya rakan perbualannya ingin serius dan mengurangkan risiko terjadinya konflik o Suka Menyalahkan Orang (Blamer) suka mencari kesalahan berbanding mencari jalan penyelesaian. o Penyimpan Rahsia (Withholder) merahsiakan sesuatu perkara bagi mengelak konflik

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)