Anda di halaman 1dari 22

EDU 3101: Kumpulan 5

Konsep Modal Insan

Dibentangkan oleh: Fifiane Lee Florence Ngu Priscilla Wong

KONSEP MODAL INSAN


Modal = kiasan sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang lain Insan (kata Arabbererti) manusia = potensi, kemahiran atau tenaga manusia yang digunakan untuk mencapai matlamat pembangunan, kema uan, dan kemakmuran negara!

Pembangunan modal insan ditekankan dengan perancangan negara men adi negara ma u dalam bidang sains dan teknologi!

KONSEP GURU
Guru "enga ar murid di suatu institusi pendidikan "enyediakan#mengeluarkan bahan penga aran atau memeriksa a$apan

CIRI CIRI MODAL INSAN


%asrat negara menghasilkan modal insan yang mempunyai ciri&ciri : "empunyai ati diri 'erketerampilan 'erkeperibadian mulia 'erpengetahuan dan berkemahiran tinggi "ampu fikir secara kritis dan kreatif 'erkemahiran menyelesaikan masalah 'erupaya mencipta peluang baru "empunyai ketahanan dan kebolehan berhadapan dengan persekitaran dunia global!

KONSEP KERJAYA GURU


peker aan yang mulia! membentuk murid&murid mereka dari segi fi(ikal, emosi, rohani dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan )ebangsaan! meninggalkan kesan dan pengaruh yang positif dalam diri murid&murid yang mereka a ar! "erangkumi sifat dedikasi dan komitmen guru dari segi masa dan usaha!

KONSEP IBADAH
a* Perspektif agama b* Perspektif falsafah Unsur - unsur: + ,unduk dan patuh sepenuhnya kepada -llah! + .inta sepenuhnya kepada -llah sesuai dengan tu uan di adikan manusia itu sendiri

PERSPEKTIF AGAMA
Agama Islam
Tok Guru = /uru menga ar di sekolah pondok 0 madrasah arif = rol model dan teladan menyelesaikan perkara&perkara agama! 1nteraksi dan perbincangan arang diadakan! "enggunakan teknik hafalan untuk membantu murid mengingati ayat&ayat kitab!

Agama Buddha )riteria: sistem kasta dan dikhaskan untuk di i2as ('rahmanas 0 )shatriyas* saha a! )aedah penyampaian: lisan saha a, tidak berpandukan buku! "urid&murid dikehendaki menghafal segala yang terkandung dalam Dhamma (kebenaran* dan 3inaya (disiplin#peraturan*! ,eknik penyampaian: penggunaan adual,ilustrasi 0 eksperimen! /uru dianggap sebagai rol model!

Agama Hindu /uru = $akil ,uhan di dunia ini! = diberi penghormatan tinggi dan berada di kedudukan kedua selepas ibu bapa! pakar kitab&kitab suci dan menun ukkan alan yang benar dan betul rol model (gaya hidup dicontohi* "enggunakan cara hafalan 0 menghabiskan banyak masa untuk memahami setiap ayat dalam kitab! enis guru : acharyas 0 upadhayas

Agama Sikh
/uru (teacher#master* = ambatan yang menghubungkan manusia dengan ,uhan! Guru Nanak = pengasas agama 4ikh, = guru pertama dalam rantaian 56 orang guru! = pelita alan, menun ukkan alan yang benar kepada murid = budi pekerti 0 ramah&tamah, mengatasi sebarang masalah yang dihadapi, men adi senang hati 0 bercantum men adi satu dengan kebenaran! = "empunyai ilmu yang lengkap dan komprehensif mengenai kitab&kitab suci!

Agama Kristian
Y sus Kristus = "ahaguru yang menyampaikan segala a aran )ristian dua ribu tahun yang lalu, kemudian rasul&rasul (apostles*, 0 $ali$ali (saints*! ! ranan"#iri-#iri $ rsonaliti guru-guru: i! membimbing 0 membantu murid&murid untuk melengkapi diri dengan ilmu kitab&kitab suci!

ii! melindungi murid&murid daripada pengaruh negatif#a aran sesat! iii! menun ukkan arah yang tepat i2! memberi dorongan yang $a ar

Pe !pe"#$% A&l$ Fal!a%a&


So#rat s%&'(-)(( SM* - bapa falsafah dan demokrasi 7unani!
- 'erbincang dengan golongan muda : ilmu, nilai, politik dan sebagainya! - Perkhidmatan percuma - )aedah penyoalan

Plato
- -nak murid 4ocrates, guru -ristotle - "enubuhkan -thens -cademy - Pendapat: 8 /uru perlu prihatin 8 Socratic: "engenal pasti tahap murid

Aristotl

&-hli falsafah &merupakan anak murid Plato &beliau mengarang risalah&risalah yg mengandungi idea&idea berfalsafah &penulisan beliau dlm bidang luas

)uliah&kuliah -ristotle dikategorikan kepada 9 enis:


5*Perbincangan yang terperinci kpd sebelah pagi utk kumpulan murid yg berada di peringkat lan utan 9* Perbincangan umum pada sebelah petang bagi org a$am

4emasa menga ar:


&'eliau tidak berdiri di depan murid,manakala gemar untuk ber alan ke sana sini! &men alankan ka ian terhadap pelbagai enis pela aran! &ber aya menubuhkan sebuah pepustakaan 7ang menyimpan bahan&bahan purba kala &tidak me$u ud persaingan antara budaya dengan ,uhan yg "aha :sa dan "aha )uasa!

Mahatma Gandhi
%Mohandas Karam#hand Gandhi*

&beliau berkelulusan dlm bidang undang&undang drpd )ole ;ni2ersiti London &kegagalan utk menubuhkan firma undang&undang, adi /andhi pun beker a dgn sebuah firma 1ndia yg membuka ca$angan di Durban,-firka 4elatan!

Pe uangan /andhi

,ahun Per uangan 5<=>&5=5? )ebebasan org a$am0hak politik bagi pendatang&pendatang 1ndia di -frika 4elatan demi maruah0 hak asas kemanusiaan 5=5=&5=@5 )empen org a$am menentang pemerintah bristish di negara 1ndia 5=@9 Penambahbaikkan status golongan Dalit dari segi pengembalian hak undi kpd mereka )emerdekaan bagi negara 1ndia )eamanan di Ne$ Delhi

5=?? 5=?<

1mplikasi )er aya /uru sebagai 1badah

&/uru akan melaksanakan tugas 0 tanggunga a$ab profesionalisme agar mengikuti perkembangan dlm bidang pela aran &guru harus menghasilkan murid&murid yg berkualiti selaras dgn matlamat Falsafah Pendidikan )ebangsaan 0 hasrat Wa$asan 9696

Aumusan

)onsep pembangunan modal insan amat ditekankan sebagai suatu usaha ke arah men adikan negara ma u dlm bidang sains0 teknologi ciri&ciri modal insan yg berkualiti boleh dikategorikan kpd @ aspek utama,iaitu ilmu,kemahiran 0penampilan yg unggul -hli falsafah seperti 4ocrates, Plato,-ristotle 0 /andhi merupakan guru&guru (aman masing&masing yg melambangkan guru yg berkesan 0baik

Ru'u"an
.hoong Lean )ea$, Phd! 966<,Falsafah dan Pendidikan di "alaysia!)ualaLumpur : )umpulan 'udiman 4dn! 'hd! http:##$$$!scribd!com#doc#9>=B?55B#"odal&1nsan