Anda di halaman 1dari 3

OUM BUSINESS SCHOOL

SEMESTER JANUARI 2014

ABPG1103
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY

EKMATUL MANURAH BINTI IKHTIMAN

NO. MATRIKULASI

780529065374001

NO. KAD PENGENALAN

780529-06-5374

NO. TELEFON

019-3935233

E-MEL

ekmatul_manurah@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN

PETALING JAYA

Introduction to Psychology ABPG1103

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1. Pengenalan......................................................................................................... 3
2. Model Ciri Kerja Hackman dan Oldham....................................................... 4
2.1 Keadaan Psikologi Kritikal........................................................................ 5
2.1.1

Pengalaman kerja yang sangat bermakna................................... 5

2.1.2

Pengalaman bertanggungjawab terhadap hasil kerja................ 5

2.1.3

Mengetahui keputusan sebenar aktiviti kerja............................. 5

2.2 Keperluan dalam Pertumbuhan.. 6


2.3 Dimensi Teras Kerja Core Job Dimension. 6
3. Penilaian Dimensi Teras Kerja....................................................................... 8
3.1 Penilaian 1 : Kakitangan Kumpulan A (Atasan)................................... 8
3.2 Penilaian 2 : Kaitangan Kumpulan B (Pertengahan)............................ 8
3.3 Penilaian 3 : Kakitangan Kumpulan C (Bawahan)............................... 9
4. Cadangan menambah baik Dimensi Teras Kerja (CJD)............................. 9
5. Rumusan 11
RUJUKAN

Introduction to Psychology ABPG1103

1. Pengenalan
Atan Long (1976:1) menyatakan bahawa perkataan psikologi itu berasal daripada dua
gabungan perkataan Yunani psyche yang bermaksud jiwa atau semangat dan perkataan
logos. Jikalau perkataan psikologi diterjemahkan secara langsung bermaksud pengkajian
mengenai jiwa atau semangat. Pendapat Atan Long (1976:1) menganggap bahawa bidang
kajian psikologi ini adalah satu memberi fokus kepada hal-hal kejiwaan manusia. Ianya
adalah di mana kajian yang dilakukan adalah mengenai sifat kerohanian, keadaan mental atau
perasaan dan aspek-aspek dalaman manusia atau aspek lain yang tidak boleh dilihat dengan
mata kasar. Beliau berpendapat lagi bahawa sebahagian besar tingkah laku manusia didorong
oleh hasrat-hasrat atau kemahuan jiwanya. Walaubagaimana pun tingkah laku manusia yang
didorong oleh hasrat dan fikiran manusia meliputi peratusan yang lebih besar terhadap
tingkah laku manusia berbanding dengan hasrat-hasrat yang dicetuskan oleh jiwanya.
Menurut Bruno (1987) pula, pengertian psikologi boleh dibahagikan kepada tiga bahagian
iaitu pertama, psikologi adalah penyelidikan mengenai roh, kedua, psikologi adalah ilmu
pengetahuan mengenai kehidupan mental dan ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan
mengenai tingkah laku organisme.