Anda di halaman 1dari 17

DEFINISI PENDAWAIAN DOMESTIK Dalam sistem kehidupan manusia yang serba canggih ini, penggunaan alat elektrik dan

elektronik semakin meluas. Di samping ia telah menjadi satu alat penting bagi melicinkan perjalanan kerja harian dan penggunaan tenaga elektrik tidak dapat dielakkan lagi. Untuk mengalirkan tenaga elektrik tersebut ia memerlukan suatu medium bagi membenarkan arus elektrik melaluinya. Jadi bagi penggunaan tenaga elektrik di rumah memerlukan suatu pendawaian yang bersistematik dan bersesuaian dengan keperluan di rumah dan pengguna. Pendawaian yang bersistematik diperlukan untuk memudahkan pengiraan kos bahan, merancang pendawaian, memudahkan pemilihan kaedah yang diperlukan dan memudahkan kaedah penyenggaraan. Di Malaysia khususnya, bekalan kuasa yang disediakan oleh pihak berwajib kepada rumah kediaman adalah 24 !olt"# h$ dan perbe$aan toleransinya hanya adalah .2#%. &emua perkakasan elektrik yang digunakan adalah ditetapkan oleh pihak berwajib iaitu J'(')'* (+,'-'* +-+,)./, 0J(+1. Di mana bekalan masukan bagi setiap set adalah bernilai 24 !olt dan # h$. &emua set peralatan elektrik yang dipasangkan di negara kita atau yang diimport dari luar hendaklah diselaraskan masukan !oltannya supaya ia dapat memudahkan pihak pengguna. Proses penghantaran tenaga elektrik pula dikendalikan oleh )enaga *asional (erhad 0)*(1. /ni adalah bagi menampung keperluan pengguna. Jadi, pendawaian domestik iaitu melalui kaedah pembuluh P23 dan ,ondiut adalah salah satu sistem pendawaian yang bersistematik bagi memastikan sesuatu pendawaian itu memenuhi spesi4ikasi yang dibenarkan. /anya juga dijamin selamat. 'ntara pendawaian domestik ialah pendawaian pembuluh logam dan pembuluh bukan logam. )erdapat pelbagai jenis pembuluh logam antaranya termasuk keluli tolok ringan, keluli boleh lentur, aluminium dan kuprum. Pendawaian pembuluh bukan logam atau pendawaian pembuluh P2, ialah satu sistem yang menggunakan pembuluh P2, bagi menyokong kabel pendawaian dan dipasang terus ke dinding atau secara http5""tangkapgambar.blogspot.com"

tersembunyi.,abel P2, dimasukkan ke dalam pembuluh. Pembuluh digunakan sebagai pelindung makanikal dan dicengkam menggunakan pelana 0saddle1 dan bar atau klip U 0U-clip1. Pendawaian6pendawaian jenis ini juga menggunakan aksesori pendawaian dan alat tambah.Pendawaian jenis ini biasanya digunakan di tempat6tempat yang mana tahap kerosakan mekanikal tidak terlalu tinggi.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

LAPORAN AMALI PENDAWAIAN TIGA FASA

Tajuk: PENDAWAIAN TIGA FASA Objektif : Merancang kerja amali Menyiapkan pendawaian litar kawalan aircond Menguji litar pendawaian

Bahan : ,abel 7.# mm"7.2# mm ,otak 'gihan 0Distrubution Board1 8 M3(,, .33( dan isolator &uis kawalan aircond.

Alatan Kelen!ka"an : Playar Muncung )irus, Playar Muncung Panjang, dan Playar 9abung. Pembaris meter Pelucut Dawai. Pena Ujian. 9erudi )anpa ,ord. Pemutar &kru ,epala .ata : Philips.. ,otak 'latan.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

A#ahan Ke#ja : &ediakan alatan dan bahan yang diperlukan untuk amali pendawaian tiga 4asa. Instructor membuat penerangan kepada pelajar lain tentang pendawaian tiga 4asa. Pelajar lain diminta untuk memahami litar , gambar rajah dan arahan yang diberikan. )empat pendawaian dirancang terlebih dahulu sebelum memulakan pendawaian tiga 4asa. &etelah perancangan pendawaian selesai, wayar perlu dipotong mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Pendawaian dilakukan mengikut gambarajah litar skematik pendawaian tiga 4asa yang disediakan. ,emudian, wayar hendaklah disusun dengan kemas, teratur dan tegang. Pengujian perlu dilakukan terhadap litar tersebut bagi memastikan keselamatan kepada pengguna dan alatan yang akan digunakan antara pengujian yang perlu dijalankan adalah pengujian keterusan litar akhir, keterusan pengalir pelindung, penebatan, kekutuban, keberkesanan pembumian, dan pemeriksaan !isual. kerja

BA$AN %ANG DIG&NAKAN


KABEL Jumlah panjang kabel yang diperlukan untuk membuat pendawaian seperti yang ditunjukkan dalam jadual dibawah 5 (il. 7. 2. >. #. ? &ai$ kabel 0mm1 7.2# mm 0P231 7.2# mm 0P231 7.2# mm 0P231 7.2# mm 0P231 7.2# mm 0P231 ;arna <ijau (iru <itam ,uning Merah Panjang 0mm1 2= mm 2= mm 2= mm 2= mm 2= mm

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

&ai$ kabel yang digunakan adalah bersesuaian dengan had kendalian arus atau beban yang akan digunakan. GAMBARA'A$

9ambarajah litar pendawaian > @'&'

/&A-')A.

.33(

M3(

-/)'. ,';'-'* &U/&

B (

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

PERBIN(ANGAN 7. )erdapat 4 dawai utama dalam pendawaian > 4asa iaitu5 a1 Dawai Merah 0Live1 b1 Dawai ,uning 0Live) c1 Dawai (iru 0Live1 d1 Dawai <itam 0Neutral1 2. ,etiga6tiga 4asa iaitu 4asa merah, 4asa biru dan 4asa kuning membawa !oltan bernilai 47#2 dan !oltan ini hanya dapat diturunkan kepada 24 2 apabila ada pengulang iaitu yang dawai neutral yang akan melengkapkan litar pendawaian > 4asa tersebut. >. Penggunaan pendawaian > 4asa akan dapat menjimatkan tenaga elektrik di mana kuasa lesapan pada kabel pada sesuatu jarak yang tertentu dapat dikurangkan kerana pendawaian > 4asa melibatkan !oltan yang tinggi iaitu 77k2 dan >>k2. 4 )erdapat dua jenis sambungan yang biasa digunakan dalam kerja pendawaian > 4asa iaitu56 a. &ambungan delta 6 digunakan bila memerlukan !oltan yang tinggi. 0/ndustri1. b. &ambungan bintang atau B 8 Digunakan pada pendawaian domestik biasa. 0.umah ,ediaman " Pengguna 2oltan .endah1

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

SOALAN BERKAITAN 71 'pakah kegunaan sambungan deltaC &ambungan delta digunakan apabila litar akhir pada sesuatu pendawaian adalah menggunakan !oltan tinggi. &ebagai contohnya mesin6mesin yang digunakan di industri. Dan sambungan delta biasanya digunakan di industri. Dan nilai rintangan pada setiap beban adalah sama. 21 'pakah kegunaan sambungan bintangC &ambungan bintang digunakan apabila litar akhir pada sesuatu pendawaian adalah menggunakan !oltan sederhana. &ebagai contohnya rumah6rumah kediaman. Dan kadaran arus yang diperolehi adalah sama. >1 *yatakan jenis warna kabel yang biasa digunakan dalam kerja pendawaian > 4asa.C a1 b1 c1 d1 41 Dawai merah 8 dinamakan sebagai 4asa merah dan dawai hidup. Dawai kuning 8 dinamakan sebagai 4asa kuning dan dawai hidup. Dawai biru 8 dinamakan sebagai 4asa biru dan dawai hidup. Dawai hitam 8 dawai neutral.

*yatakan satu kelebihan motor > 4asa berbanding motor 7 4asaC Motor > 4asa lebih cekap.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

TEORI BERKAITAN 7. Pendawaian > 4asa biasanya dilakukan dengan empat dawai utama dawai merah, dawai kuning, dawai biru dan dawai neutral. 2. ,omponen6komponen dalam pendawaian > 4asa litar akhir unit penyaman udara adalah seperti56 a1 /solator b1 Pemutus litar arus baki 0.33(1 c1 Pemutus litar jenis kenit 0M3(1 d1 -itar akhir aircond >. <uraian terperinci 4ungsi setiap komponen6komponen dalam proses kerja pendawaian > 4asa bagi litar akhir aircond 56 A) I*+lat+# /solator adalah digunakan sebagai kawalan utama masukan punca tenaga elektrik bagi sesebuah rumah kediaman. /a mempunyai pelbagai jenis dan bentuk bagi menyesuaikan keadaan dan penggunaan suis mengikut keperluan. B) Pe,utu* lita# a#u* baki -R((B. Pemutus litar arus baki 0+-3(1 digunakan untuk mematikan litar jika berlaku kebocoran arus ke casisi alatan elektrik. /a mempunyai beberapa jenis mengikut kesesuaian iaitu pemutus litar jenis isian minyak, pemutus litar jenis hembusan gas 0&@?1, pemutus litar jenis hembusan udara, dan pemutus litar jenis miniatur. () Pe,utu* lita# jeni* kenit /a digunakan untuk mengawal lebihan arus bagi sejumlah beban mengikut kadaran arus untuk mengelakkan litar pintas daripada berlaku./a mempunyai http5""tangkapgambar.blogspot.com"

beberapa .

jenis

mengikut

kadaran

arus

yang

telah

ditetapkan

iaitu

?'"7 '"7?'"2 '">2'. D) Lita# akhi# ai#/+n0 &ebagai pengujian pada litar. ALATAN DAN KELENGKAPAN Pe,ba#i* Mete# &ai$ yang biasa digunakan ialah 7 @ungsi64ungsinya garisan lurus,dan ialah skala cm. untuk keratan

menentukan ukuran pada alat6alat,membuat mengukur permukaan . Pembaris keluli hendaklah dijaga dengan cermat untuk mengelak tepinya menjadi sumbing dan senggatannya menjadi cepat haus.

Pe,uta# Sk#u Ke"ala Rata Pemutar skru kepala rata digunakan untuk memutarkan skru yang mempunyai kepala rata. Pemutar skru yang digunakan hendaklah mempunyai bilah yang sama http5""tangkapgambar.blogspot.com"

lebar dan tebal dengan alur kepala skru.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

Pe,uta# Sk#u Phili"* Pemutar skru Philips digunakan untuk memutarkan skru yang mempunyai kepala berbentuk Philips. Pemutar skru yang digunakan hendaklah mempunyai bilah yang sama lebar dan tebal dengan alur kepala skru.

Pena &jian

Pena ujian 4ungsinya adalah untuk mengesan kehadiran arus elektrik pada sesuatu jasad. Pena ujian boleh digunakan untuk mengetat dan melonggarkan skru yang kecil yang terdapat dalam peralatan elektronik. (atang pena ujian berpenebat. (ahagian mata pena ujian berbentuk seperti skru mata bilah. Pena ujian selamat dan sesuai digunakan untuk mengesan !oltan antara julat # 2 hingga # Tukul Wa##in!t+n )ukul ;arrington digunakan untuk menukul paku kecil. )ukul ;arrington mempunyai kepala melintang. (erat tukul ;arrington yang biasa digunakan ialah 2 g hingga ># g. (ahagian kepala melintang tukul ;arrington digunakan untuk menukul paku di ruang yang sempit. 2.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

Pla1a# Gabun! Playar gabung ber4ungsi untuk memegang bahan, memotong dan memintal dawai atu kabel elektrik. Playar gabung mempunyai dua rahang bergigi untuk menyepit atau mencengkam batang bulat.

Pla1a# Pe,+t+n! Si*i Playar pemotong sisi digunakan untuk memotong dawai atau kabel sahaja. .ahangnya yang pendek dan tajam sesuai untuk memotong dawai dan kabel dengan mudah.

Pla1a# Mun/un! Panjan! Playar muncung panjang digunakan untuk memegang dan membentuk benda kecil, memotong dawai elektrik dan melakukan kerja di ruang sempit.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

Pelu/ut Da2ai

Pelucut dawai ber4ungsi untuk melucut penebat kabel elektrik. Pelucut dawai digunakan untuk memotong dawai. juga boleh

Ge#i,it

9erimit dibuat daripada besi. Mata gerimit berbentuk seperti skru. 9erimit digunakan untuk membuat lubang pada kayu bagi memandu skru.

Ge#u0i Tan"a K+#0

9erudi tanpa kord menggunakan bateri. /a digunakan untuk kerja ringan seperti menggerudi papan litar bercetak, dan memasang skru pada wiring bay.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

Mete# Pelba!ai Multimeter atau meter pelbagai boleh

ber4ungsi sebagai meter !olt, meter ampere, atau meter ohm. )ombol kawalan yang biasa terdapat pada multimeter ialah suis pemilih ber4ungsi dan julat, pelaras si4ar rintangan dan skru pelaras si4ar penunjuk

Pita Pen!uku#

'lat ini digunakan untuk mengukur panjang wayar mengikut ukuran yang diberikan.

K+tak Alatan /a digunakan sebagai tempat menyimpan pelbagai alatan bagi kerja pendawaian. /a diperbuat daripada besi. &trukturnya yang 4leksibel juga memudahkan wireman ataupun pengguna untuk menggunakan kotak alat semasa kerja menyimpan.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

KOMPONEN BA$AN I*+lat+# /solator adalah digunakan sebagai kawalan utama masukan punca tenaga elektrik bagi sesebuah rumah kediaman. /a mempunyai pelbagai jenis dan bentuk bagi menyesuaikan keadaan dan penggunaan suis mengikut keperluan.

Pe,utu* Lita# A#u* Baki -EL(B. Pemutus litar arus baki 0+-3(1 digunakan untuk mematikan litar jika berlaku kebocoran arus ke casisi alatan elektrik. /a mempunyai beberapa jenis mengikut kesesuaian iaitu pemutus litar jenis isian minyak, pemutus litar jenis hembusan gas 0&@?1, pemutus litar jenis hembusan udara, dan pemutus litar jenis Pe,utu* Lita# 'eni* Kenit -M(B. miniatur.

/a digunakan untuk mengawal lebihan arus bagi sejumlah beban mengikut kadaran arus untuk mengelakkan litar pintas daripada berlaku./a mempunyai beberapa jenis mengikut kadaran arus yang telah ditetapkan iaitu ?'"7 '"7?'"2 '">2'.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

Wa1a#

,abel adalah media yang amat penting dalam pemasangan elektrik. /a menjadi perantaraan sambungan bagi membekalkan tenaga eletkrik kepada peralatan elektrik. Aleh sebab kadaran arus, kadaran !oltan, keadaan alat dan tempat yang berbe$a6be$a, kabel6kabel yang dibaut berbagai6bagai jenis dan sai$ bagi menyesuaikan dengan keperluan tersebut.

Tan!!a

)angga digunakan untuk memudahkan kerja ketika kerja pemasangan di lakukan.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

KESIMP&LAN 'mali ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti bahagian6bahagian utama di dalam kerja pendawaian > 4asa iaitu isolator, pemutus litar arus baki, pemutus litar jenis kenit dan litar akhir. Penggunaan warna yang berbe$a pada setiap dawai adalah bagi memudahkan seseorang wireman dapat membuat pendawaian dengan tepat dan cepat untuk mengelakan sebarang kesilapan yang memungkinkan letupan ataupun kematian. 'latan utama yang diperlukan untuk amali ini ialah pemutar skru kepala rata dan Philips, pena ujian, kotak alatan, playar gabung, pemotong sisi, playar muncung panjang, dan gerudi tanpa kord sebagai alat (antu bagi mempercepatkan lagi kerja pendawaian dapat dijalankan. ,erosakan biasa yang berlaku pada komponen, contohnya pada pemutus litar arus baki 0.33(1 adalah disebabkan kesilapan penyambungan dawai6dawai pada bahan.

http5""tangkapgambar.blogspot.com"

Anda mungkin juga menyukai