Anda di halaman 1dari 32

KOMPOS

1.0

Apakah kompos? 1. Kompos ialah baja organik yang dibuat daripada hasil-hasil lebihan tumbuhan dan haiwan. 2. Semasa proses pereputan, zat-zat makanan yang ada dalam hasil-hasil lebihan itu dibebaskan. 3. Apabila kompos di ampur ke dalam tanah, zat-zat makanan yang sedia ada akan diserap oleh pokok-pokok melalui akarnya.

1.1

Pentingnya kompos 1. Sebagai suatu ara menggunakan hasil lebihan ladang. 2. !a menambahkan lagi kesuburan tanah dengan membekalkan zat-zat makanan, menambahkan kandungan bahan organik dalam tanah, menyimpan lebih banyak air, mengelakkan kadar larut lesap dan mengurangkan hakisan. 3. !a boleh menggantikan baja bukan organik dalam pengeluaran tanaman, misalnya sayur-sayuran.

1.2

Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kompos 1. "ahan-bahan pokok yang tidak dikehendaki. #ontoh- ontohnya ialah rumput yang telah dipotong, daun-daun pokok, batang jagung, jerami. "ahan-bahan tersebut mestilah bebas daripada serangan haiwan perosak dan penyakit. "otol-botol, tin, plastik, ka a dan bahan-bahan berkayu yang tidak mudah reput tidak boleh digunakan.

2. $ahi haiwan !ni adalah tahi lembu atau tahi ayam. !a membekalkan organisma mikro yang dapat mereputkan timbunan kompos dengan akti%. 3. Kapur !a memper epatkan proses penguraian dengan menggiatkan bakteria. !a juga men egah bertambahnya keadaan berasid. &. "aja-baja nitrogen Ammonium sul%at dan serbuk darah menyediakan nitrogen yang diperlukan untuk tumbesar bakteria sambil menambahkan lagi bilangan bakteria.

1.3

Sai timbunan kompos 1. $imbunan yang sesuai ialah 1.' meter (' kaki) lebar pada tapak, 1.2 meter (& kaki) lebar bahagian atas dan 1.2 meter (& kaki) tinggi. *anjang timbunan itu boleh dibuat mengikut yang dikehendaki. 2. Saiz timbunan itu digunakan sebab+ a) "entuk air memberi kestabilan yang baik. b) Air hujan mengalir turun melalui erunnya dan tidak menakung di bahagian atas timbunan. ) $imbunan ini lebih senang dibina dan bahan-bahan itu kurang dipijakpijak apabila membalik-balikkan timbunan. d) "agi timbunan yang terlalu rendah habanya hilang dengan epat dan pengkomposan akan mengambil masa yang lama. e) $imbunan yang terlalu tinggi menyebabkan bahan-bahan di bawahnya termampat dan padat.

!a"ah 1.1 ,kuran bagi satu timbunan kompos

1.#

$a%a membuat kompos 1. "uat tapak yang kuat dengan bahan-bahan kasar seperti batang jagung. *engudaraan baik yang diperolehi akan memper epatkan pengkomposan. 2. "ina satu lapisan bahan-bahan tumbuhan setebal kira-kira 1-. ' m (&./ in) di atas lapisan tapak. 3. $abur satu lapisan kapur ke atas bahan-bahan tumbuhan. &. "ina satu lapisan bahan-bahan tumbuhan setebal 1-.1' m (&./ in) juga. '. "ina satu lapisan ampuran baja tahi haiwan dan tanah setebal kira-kira 2.'.0.' m (1.3in). /. Siram bahan-bahan untuk melembapkan tetapi tidak terlalu basah. 0. $erus membina lapisan-lapisan yang tersebut di atas hingga timbunan itu tingginya 1.2 meter (& kaki). 1. $utupkan timbunan kompos dan tepi-tepinya dengan rumput kering. !ni akan menolong men egah air hujan yang berlebihan masuk ke dalam timbunan dan mengelakkan sejatan yang berlebihan dalam ua a panas.

!a"ah 1.2 &a' *roses membina timbunan kompos

!a"ah 1.2 &b' $imbunan kompos yang lengkap

1.(

Men"aga timbunan kompos 1. 2agalah supaya timbunan ukup lembap. 2. 2ika timbunan terlalu kering disebabkan oleh ua a panas, siramlah dengan air hingga timbunan itu lembap tetapi tidak terlalu basah.

1.)

*"ian ke"ayaan 1. 2ika timbunan dibuat dengan betul, proses pengkomposan akan berlaku. "akteria akan mereputkan bahan-bahan pokok itu dan haba akan keluar. 2. 2ika kekurangan udara terjadi di dalam timbunan itu, bakteria aerobik (berudara) akan mati dan kemudian digantikan oleh bakteria anaerobik (tanpa udara). $indakan bakteria anaerobik menyebabkan timbunan itu mengeluarkan bau yang busuk. 3. ,jian untuk menentukan sama ada bahan-bahan dalam timbunan itu sedang mereput boleh dilakukan selepas 3-& hari.

1.+

$a%a mengu"i ke"ayaan pengkomposan 1. #u ukkan sebatang kayu yang kering dan li in ke bahagian tengah timbunan itu dari tepi. 2. $arik keluar kayu itu selepas 1--1' minit. 3. 2ika kayu itu panas dan lembap, ini menandakan persediaan kompos itu telah berjaya. &. 2ika kayu itu sejuk dan kering, penguraian telah tidak berlaku dan keseluruhan timbunan itu perlu dibuat semula.

1.,

Memba-ikkan timbunan 1. Selepas 3-& minggu, timbunan itu sedia untuk dibalik-balikkan. 2. Sebab-sebab membalikkan timbunan a) 3elonggarkan keadaan bahan-bahan yang mula roboh dan juga untuk memasukkan lebih banyak udara. b) 3emasukkan lebih banyak udara untuk mengeringkan bahan-bahan yang lembap. ) 3enjadikan bahagian luar timbunan terurai dengan sekata.

1..

Kegunaan kompos 1. !a di ampurkan terus ke dalam tanah. Kompos boleh di ampur dengan tanah batas sayur-sayuran dalam kadar ' kg4 meter persegi (1 lb 4 kaki persegi). 2. !a digunakan sebagai sungkupan permukaan. Kompos juga boleh ditabur ke atas permukaan tanah di sekeliling pangkal pokok buah-buahan dan di atas permukaan batas-batas sayur. 3. !a boleh di ampurkan dengan tanah untuk mengisi lubang yang disediakan untuk menanam anak benih buah-buahan.

BA/A KOMPOS0 BA/A M1S!A A2AM

5atusan tahun dahulu baja kompos telah digunakan se ara meluas dan ia telah terbukti berupaya menangani masalah sisa-sisa buangan bahan pertanian serta sekaligus ber%ungsi sebagai baja alam. 3asyarakat #ina, 2epun dan masyarakat Asia yang lain telah membuat baja kompos sejak &--- tahun yang lalu. 3ereka men ampurkan sampah dengan tanah yang mana kemudiannya akan menjadi baja. Selain daripada itu, kebersihan kawasan sekitar akan terjaga disamping sampah sarap yang telah menjadi baja ini berupaya menyuburkan tanah di kawasan sekitar. 6leh itu, ini adalah satu ara yang amat berkesan untuk memproses semula bahan-bahan terbuang menjadi bahan yang sangat berguna seperti baja kompos. "aja kompos terhasil apabila bahan organik mereput dan terurai kepada bahan yang kaya dengan nutrien yang dipanggil 7humus8 melalui haba dan respirasi yang dilakukan oleh organisma dalam tanah ( a ing, semut, bakteria dan kulat). "ahan-bahan yang boleh dijadikan baja kompos amat mudah diperolehi di kawasan sekeliling kita seperti bahan yang kaya dengan nitrogen dan karbon, rumput, sayur-sayuran, kulit buah-buahan, daun kering, kulit telur, beg kertas, daun-daun, serpihan kayu, tulang-tulang ke il, serbuk kopi, serbuk papan, najis haiwan (lembu, ayam, kuda, arnab) sisa makanan (nasi, roti) dan sebagainya.

2.1

Mempe%baiki P%odukti3iti 4anah "aja kompos mempunyai peranan yang penting bagi tanah, ia berupaya

meningkatkan dan mempertahankan kesuburan si%at kimia, %izik dan biologi dalam tanah tersebut. Selain daripada itu, ampuran baja kompos ke dalam tanah juga dapat membaiki struktur, jalinan dan lapisan tanah sekaligus mengawal sistem pengairan, keupayaan tanah menyerap air serta mengelakkan berlakunya hakisan tanah. "aja kompos juga dapat menggantikan si%at asas tanah yang hilang ketika tanaman dipetik atau terbawa oleh hakisan air.

Sebagai ontoh, terdapat satu kes yang berlaku di kawasan penanaman bawang di daerah "rebes, $egal, 2awa $engah, yang mana produkti9iti tanah di kawasan tersebut semakin menurun. !ni berlaku kerana penggunaan baja bukan organik (baja kimia) se ara berterusan, yang mana baja bukan organik ini berupaya mengubah struktur tanah yang pada asalnya gembur dan subur menjadi liat dan sukar menggunakan baja bukan organik akan dapat menyuburkan tanah dan mempertingkatkan pertumbuhan bawang. *erkara ini mungkin berlaku tetapi dalam jangka masa yang singkat dan semakin lama produkti9iti bawang semakin menurun. 6leh itu, petani telah men ampurkan baja organik ke dalam tanah di sekitar kawasan tanaman dan tindakan ini telah memberikan hasil yang ukup memuaskan. Selain daripada itu, tanah di kawsan tanaman menjadi subur semula dan struktur tanah menjadi lebih baik. :asil penyelidikan, penggunaan baja kompos di 3alaysia pada masa kini masih lagi pada tahap skala yang ke il berbanding dengan keperluan pertanian dalam negeri yang semakin meningkat tahun demi tahun. !ni berlaku kerana sebahagian hasil tanaman yang menggunakan baja kompos sukar untuk dipasarkan. Keadaan ini berlaku adalah kerana sebahagian besar petani masih menggunakan baja bukan organik (,rea dan $S*) untuk menyuburkan kawasan tanaman mereka. 3ereka menganggap penggunaan baja kompos (baja organik) tidak praktikal, perlu disediakan dalam kuantiti yang banyak dan mereka tidak gemar akan gangguan bau busuk yang datang dari baja tersebut. "aja kompos juga dikatakan akan hanya menampakkan kesannya dalam jangka masa yang lama. 6leh itu, petani mengambil jalan mudah, iaitu dengan menggunakan baja bukan organik yang lebih praktikal dan epat memperlihatkan hasil. Selain itu, belum ada lagi mutu piawaian yang ditetapkan ke atas baja kompos ini.

2.2

Mengu%angkan Pen5ema%an A-am Sekita% Sampah berkait rapat dengan pen emaran alam sekitar kerana sampah merupakan

sumber pen emaran yang utama. 3asalah ini timbul kerana pengeluaran sampah dan penghampusannya tidak seimbang serta kurangnya kawasan untuk menampung sampah. !ndi9idu yang mengeluarkan sampah bertambah banyak tetapi dalam masa yang sama indi9idu yang mengitar semula sampah juga amat kurang. "eberapa masalah yang disebabkan oleh sampah adalah seperti berikut; 1. Sampah yang dibuang di merata-rata tempat atau di dalam lubang akan membuat saluran tersumbat dan ini akan mengakibatkan berlakunya banjir semasa musim hujan. *erkara seperti ini sering berlaku di beberapa tempat di 3alaysia. 2. *eningkatan jumlah sampah ini akan menimbulkan masalah dalam men ari kawasan pembuangan sampah yang baru. !a akan memburukkan lagi keadaan kerana kawasan pembuangan sampah akan berbau busuk dan kotor. 6rganisma patogen akan membiak dan merbahayakan kesihatan. Selain itu juga, ia akan menjadi sarang hidupan liar dan serangga yang boleh membawa pelbagai jangkitan penyakit. 3. Sampah yang terlalu lama ditimbunkan akan menghasilkan bau yang busuk dan mengganggu orang yang tinggal di kawasan berdekatan. Air yang keluar daripada sampah tersebut akan men emari air sungai dan juga struktur tanah. Kita lihat masalah lebihan sampah pada masa kini hanya diatasi dengan mengangkut sampah tersebut dari satu tempat dan terus dibuang ke kawasan pembuangan sampah lalu dibakar. *erbuatan ini tidak dapat menangani masalah lebihan sampah dan akan men emarkan alam sekitar. :ingga kini, proses penghapusan sampah belum sampai pada tahap untuk menggunakan semula sampah-sampah tersebut. <aktor-%aktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah sampah dalam suatu kawasan adalah seperti jumlah penduduk, peningkatan kadar pendapatan penduduk, pola pengguna, pola penyediaan keperluan hidup, ua a dan musim. "aru-baru ini, melalui kajian yang telah dijalankan terhadap kadar timbunan sampah telah memberikan

gambaran bahawa angka bagi pembuangan sampah di beberapa bandar di 3alaysia adalah 2-3 liter4orang sehari dengan anggaran kadar buangan 2---'--kg4m3. =ari seluruh jumlah sampah, 0--1-> adalah daripada sampah organik. *e ahan komposisi bahan organik dalam sampah yang terdapat di beberapa bandar di 3alaysia adalah seperti dalam 2adual 1. Bahan o%ganik Serat kasar (>) ?emak (>) Abu (>) Air (>) Amonium (mg4g sampah) @ organik (mg4g sampah) 2umlah nitrogen (mg4g sampah) *rotein (mg4g sampah) Keasidan (p:) Komposisi &.1 . /.3.- . A.&.- . 2-.3-.- . /-.-.' . 1.1& &.1 . 1&.&.- . 10.3.1 . A.3 '.- . 1.-

/adua- 1 *e ahan komposisi bahan organik dalam sampah

3emproses sampah organik supaya menjadi baja kompos atau baja hijau adalah salah satu alternati% bagi pelupusan sampah yang baik. Balaubagaimanapun, proses ini masih membawa masalah kerana semasa proses membuat baja kompos dan ini adalah salah satu sebab mengapa masyarakat agak keberatan untuk menghasilkan baja kompos ini. 3ereka lebih suka membuang sampah ke dalam sungai yang dirasakan lebih praktikal tanpa menghiraukan masalah yang akan timbul. *ada dasarnya memproses sampah menjadi baja kompos adalah lebih baik berbanding membuang ke dalam sungai. 3asalah utama sekarang adalah masyarakat kurang pengetahuan dalam membuat baja kompos daripada sisa-sisa organik se ara sederhana dan epat, masyarakat juga kurang memahami kelebihan baja kompos dan tidak sedar akan kesan negati% yang akan berlaku hasil dari tindakan mereka membuang sampah merata-rata. 2.3 Meningkatkan Kesubu%an 4anah

*enyediaan elemen hara (nutrien dan garam galian dalam tanah) yang seimbang dan pada kadar yang sesuai serta pada waktu yang tepat adalah merupakan satu syarat yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesihatan tanaman yang baik supaya akar tumbuhan akan dapat menyerap elemen hara tersebut. *ertumbuhan tanaman akan tersekat jika elemen hara yang terkandung di dalam tanah tidak seimbang atau berkurangan terutamanya kawasan tanah yang terlalu berasid dan beralkali serta mempunyai kadar elemen hara yang buruk. Kadar pengeluaran produk-produk pertanian di 3alaysia boleh dipertingkatkan dengan ara meningkatkan kualiti kesuburan tanah yang ketika ini sudah mulai menurun. Salah satu ara untuk meningkatkan kualiti kesuburan tanah ialah dengan membaja kawasan ladang tersebut menggunakan baja organik. Clemen hara dan kesuburan yang terkandung dalam tanah dapat dikekalkan dengan ara menggunakan semula sisa-sisa organik seperti sisa-sisa dari najis haiwan, sampah sarap, dan sisa tanaman. Sisa-sisa organik yang diguna semula boleh diaplikasikan se ara langsung atau setelah diproses menjadi baja kompos yang telah melalui proses pereputan. 6leh itu, dengan menggunakan baja organik, elemen hara dalam tanah dapat diperbaiki atau ditingkatkan disamping kehilangan elemen hara kesan hakisan air hujan atau bertukar menjadi gas yang meresap ke udara juga dapat dielakkan. *enggunaan baja di dalam tanah akan menyebabkan berlakunya pengeluaran beberapa jenis kation yang dibebaskan menjadi zarah-zarah dan bergerak se ara absoti%, iaitu menyerap masuk ke dalam akar tanaman. Selain itu, baja kompos juga akan membuatkan struktur tanah menjadi ringan (berpasir atau gembur) dan se ara tidak langsung dapat menyerap atau menyimpan air dengan lebih tinggi. 3anakala tanah yang berat (tanah liat) bersi%at optimum dalam menyerap dan menyimpan air. "aja kompos juga dapat meningkatkan kapasiti tukar kation (K$K) tanah dan menyerap elemen hara dalam tanah berbanding dengan baja mineral oleh tanaman. $anah yang mempunyai kapasiti tukar kation (K$K) yang rendah hanya memiliki sedikit elemen hara di dalamnya yang mampu diserap oleh tanaman. Clemen hara yang diperlukan oleh tanaman terdapat di dalam tanah dan baja, akar-akar tumbuhan akan menyerap elemen hara dalam bentuk zarah (ion).

Clemen hara (nutrien dan garam galian dalam tanah) yang diperlukan oleh tanaman terbahagi kepada dua kelompok iaitu elemen hara makro dan elemen hara mikro. Clemen hara makro terbahagi pula kepada dua bahagian iaitu elemen hara makro primer (utama) dan elemen hara makro sekunder (kedua). Clemen hara makro primer terdiri daripada @itrogen (@), <os%orus (*) dan *otassium atau kalium (K). 3anakala elemen hara makro sekunder terdiri daripada Kalsim (#a), 3agnesium (3g) dan belerang atau Sul%ur (S). Clemen hara mikro terdiri daripada Dat "esi (<e), 3angan (3n), $embaga (#u) dan Dink (Dn). "aja kompos yang baik dan mempunyai si%at kimia pada tanahnya adalah bergantung pada kandungan humusnya. :umus yang terdapat di dalam baja ini memiliki elemen hara yang diperlukan oleh tanaman. :umus akan bertukar menjadi sejenis asid yang boleh melarutkan zat besi (<e) dan aluminium (A1) yang dikawal oleh %os%at serta dapat diserap oleh tanaman. Selain daripada itu, humus juga merupakan hasil dari leburan kation yang dapat mengekalkan elemen hara sebagai bahan makanan untuk tanaman. Kandungan kimia dalam baja kompos dapat dilihat di dalam jadual 2. Bahan @itrogen (>) *2-' (>) K2- (>) :umus (>) Kalsium (>) Dat besi (>) Dink (ppm) $imah (ppm) $embaga (ppm) Kadmium (ppm) p: Kada% 1.33 -.13 -.3/ '3.0'./1 2.1 21' '0' /' ' 0.2

/adua- 2 Senarai bahan kimia dalam baja kompos "aja kompos juga ber%ungsi sebagai pembekal makanan kepada mikroorganisma dalam tanah seperti a ing, bakteria, a tinomy etes dan protozoa serta sekaligus dapat memper epatkan dan mempertingkatkan proses pereputan bahan organik tersebut.

2.#

Kebaikan Ba"a Kompos "aja organik atau baja kompos mempunyai beberapa kebaikan berbanding dengan

baja bukan organik. *erbezaan antara baja kompos dan baja bukan organik adalah seperti berikut; a) #iri- iri baja kompos i. 3engandungi elemen hara makro dan mikro yang lengkap walaupun dalam jumlah yang sedikit. ii. "erupaya memperbaiki struktur tanah dengan ara seperti berikut+ 3enggemburkan dan menambahkan bahan organik yang sedia ada dalam tanah. 3empertingkatkan daya serapan tanah terhadap air dan zat hara. 3embekalkan sumber makanan kepada mikroorganisma di dalam tanah. 3engekalkan nutrien dan kesuburan tanah.

3enjadi penahan air atau simpanan air serta memperbaiki sistem perudaraan bagi tanah yang berpasir. 3embantu proses pereputan bahan mineral. 3elindungi tanah daripada kerosakan yang disebabkan oleh hakisan. 3eningkatkan kapasiti tukar kation (K$K)

iii. $anaman yang menggunakan baja kompos memiliki daya tahan yang tinggi terhadap serangan penyakit. i9. 3engurangkan akti9iti mikroorganisma dalam tanah yang dianggap merugikan. b) #iri- iri baja organik i. 3engandungi satu atau beberapa elemen hara sahaja tetapi dalam jumlah yang banyak. ii. *enggunaan dalam tempoh yang panjang akan menyebabkan tanah menjadi keras dan merosakkan struktur tanah. iii. 3embuatkan tanaman mudah dijangkiti penyakit dan mengsilkan tanaman yang tidak berkualiti.

2.(

$a%a-$a%a Mengap-ikasikan Ba"a Kompos "aja kompos digunakan dengan ara ditaburkan atau ditanam di kawasan

sekeliling tanaman. "aja yang sudah matang berada pada suhu di bawah &-E# dan sesuai digunakan untuk tanaman. "aja ini akan menunjukkan kesan dalam beberapa minggu dan meningkatkan kehalusan tanah dan elemen hara yang sedia ada dalam tanah tersebut. Selain daripada itu, baja kompos juga boleh digunakan dengan ara ditaburkan ke kawasan ladang atau kebun serta boleh juga ditanam di dalam tanah. Balau bagaimanapun baja ini tidak boleh ditanam berdekatan dengan batang tanaman kerana ia akan menyebabkan tanaman menjadi rosak dan tidak berkualiti. Clemen hara yang terdapat di dalam baja ini akan menyerap air daripada sumber air hujan atau air yang disiram.

3enanam baja kompos di dalam tanah mungkin lebih baik tetapi ini akan menyebabkan akar tanaman menjadi rosak akibat daripada penggalian lubang untuk menanam baja tersebut. "erlainan pula dengan sayur-sayuran, dengan ara menanam baja di dalam tanah adalah lebih baik kerana akar sayur-sayuran akan menyerap elemen hara daripada kompos dengan lebih epat, berbanding dengan menaburkannya di atas tanah. "aja kompos yang ditanam di dalam tanah akan lebih mudah diproses atau direputkan kerana wujudnya peranan organisma dalam tanah seperti a ing tanah. =alam pada itu, penggunaan baja ini juga boleh dilakukan selepas proses memetik hasil tanaman dengan ara ditaburkan atau ditanam di dalam batas tanaman. !ni adalah bertujuan untuk mendapatkan elemen hara yang ukup untuk tanaman yang berikutnya. "aja kompos berkemampuan untuk memperbaiki si%at %izik tanah dan pengaruhnya adalah lebih baik berbanding dengan baja kimia atau baja bukan organik. *enggunaan baja bukan organik akan menyebabkan tanah menjadi mampat dan padat, yang mana ini akan membuatkan air dan udara sukar untuk masuk ke dalam tanah. 6leh itu, dengan menambahkan baja kompos ke dalam tanah, ia akan membantu melonggarkan zarah-zarah tanah yang padat dengan ara membuka pori-pori tanah supaya air dan udara dapat masuk ke dalam tanah. =engan menggunakan baja kompos ini juga, humus yang terdapat di dalam baja tersebut akan meme ah atau menggemburkan tanah yang mampat menjadi longgar dan akan membentuk sistem pengairan yang baik untuk diserap oleh akar-akar tanaman. $anah liat dan tanah berpasir mempunyai perbezaan yang ketara dari segi ukuran zarah-zarahnya (parti le). $anah liat terbentuk daripada zarah-zarah yang ke il dan ber antum antara satu sama lain. 3anakala tanah berpasir pula terdiri daripada zarahzarah yang ukup besar dan berpe ah antara satu sama lain serta tidak boleh menampung kelembapan. $anah berpasir juga tidak mampu mengekalkan air di dalamnya. 3asalah ini boleh diatasi dengan menambahkan baja kompos di dalam tanah dan zarah-zarah tanah tersebut dapat digabungkan atau ber antum dalam bentuk yang lebih besar dan dapat menampung air dengan lebih banyak. Sukatan penggunaan baja kompos bagi setiap batas adalah berbeza dan ia bergantung pada si%at %izik yang ada pada tanah tersebut. $anah liat dan tanah berpasir akan mendapat sukatan kadar baja yang berbeza, begitu juga dengan tanah yang subur

atau tanah yang kurang subur. 6leh itu, tanah yang sama akan mendapat kadar baja yang berbeza pada waktu atau tempoh penanaman yang berbeza. $anah yang telah mempunyai struktur yang baik tidak memerlukan sukatan baja yang sama dengan sukatan sebelumnya. Antara %aktor lain yang perlu diambil perhatian dalam penggunaan baja kompos ini adalah jumlah logam berat yang terkandung di dalam baja tersebut, terutamanya baja kompos yang diperbuat daripada sampah sarap yang dikutip dari kawasan bandar. ?ogam berat yang terdapat di dalam baja akan menambahkan jumlah logam yang terdapat di dalam tanah. ?ogam ini akan bertukar menjadi toksik atau ra un lalu diserap oleh tanaman, se ara tidak langsung hasil tanaman boleh merbahayakan kesihatan tubuh badan kita. Balau bagaimanapun, tanaman juga berupaya memisahkan logam berat yang diperlukan atau yang tidak diperlukan oleh badan kita. Sehingga kini tiada masalah serius yang ditemui kesan daripada penggunaan baja kompos terutamanya dari segi kandungan logam berat yang terdapat dalam tanaman tersebut. $erdapat juga beberapa kelemahan yang dimilik oleh baja kompos. Kelemahannya adalah seperti sukar untuk disediakan dalam kuantiti yang banyak kerana bahan-bahannya agak terhad dan proses membuatnya agak rumit. Sukatan atau kadar yang perlu digunakan agak banyak berbanding dengan baja kimia atau baja bukan organik.

!a"ah 1.3 &a) "aja kompos yang sudah matang. "oleh digunakan untuk membaja tanaman dengan ara ditaburkan di kawasan sekeliling tanaman.

!a"ah 1.3 &b' $anaman se ara terrarium. "oleh menggunakan baja kompos dan di ampur dengan pasir.

$A!A-$A!A

!a"ah 1.# *okok $omato yang menghasilkan banyak buah. !ni adalah disebabkan elemen hara yang terdapat di dalam tanah berada dalam tahap yang optimum. M1MB*A4 BA/A KOMPOS

3.1

Bahan-Bahan Membuat Ba"a Kompos A. Bahan Be%pandukan Kandungan 6a-am Komponen Ba"a i. Bahan O%ganik 2embut "ahan organik yang dikatakan lembut adalah bahan yang sebahagian besarnya mengandungi air. "ahan yang tergolong dalam kategori ini adalah seperti buah-buahan, sayur-sayuran termasuk akar dan daun sayur-sayuran, sisa dari ladang seperti rumput dan daun kering serta sisa masakan. ii. Bahan O%ganik Ke%as "ahan ini mengandungi kadar air yang rendah berbanding dengan jumlah berat bahan tersebut. =alam proses pereputan bahan ini akan diproses dengan sempurna jika mempunyai sumber air yang banyak. =i antaranya adalah seperti daun segar, bunga dan lalang. iii. Bahan Se-u-osa "ahan ini adalah bahan yang terdiri daripada sel atau tisu pada tumbuhan dan ia mempunyai kadar air yang rendah. 6leh itu, bahan ini akan melalui

proses pereputan yang sangat lambat oleh bakteria dan mungkin tidak dapat direputkan. #ontohnya ialah serpihan kayu, jerami padi, daun kering, kulit pokok dan kertas. i3. Sisa-Sisa P%otein "ahan ini mengandungi banyak sumber protein seperti najis haiwan, tulang haiwan dan sisa makanan. "ahan yang banyak mengandungi protein ini sangat baik kerana ia mempunyai kandungan nutrisi yang berguna untuk tumbuhan. $etapi bahan ini akan mengeluarkan bau yang busuk yang hanya akan digemari oleh kuman dan serangga. 3. 7a"is Manusia @ajis manusia dan haiwan merupakan antara bahan yang amat digemari oleh mikroorganisma.

!a"ah 1.( @ajis haiwan. !a merupakan sisa protein yang baik sebagai bahan untuk membuat baja kompos

B. Be%pandukan 6a%ipada Bahan Asasnya i. Sisa da%ipada ka8asan pe%tanian

Sisa atau baki daripada hasil tanaman, ontohnya jerami padi, sekam, lalang, batang dan tongkol jagung serta rumput liar. $anaman sayur-sayuran seperti batang pisang, sabut kelapa dan daundaun. Sisa dan lebihan bahan buangan dari haiwan ternakan kotoran dari longkang dan sisa makanan. ontohnya

$umbuhan hijau seperti lamtoro, ubi kayu, lupin, turi dan rumput. $umbuhan dalam air, ontohnya azolla, keladi bunting, rumpai air, dan rumpai laut. *enambat nitrogen seperti mikroriza, rizobium dan biogas.

ii. Sisa da%ipada ka8asan pe%indust%ian "ahan yang keras seperti kayu, kertas, serbuk papan, hampas tebu, sisa daripada pokok kelapa sawit, sisa daripada sistem pengairan seperti longkang dan dari tulang-tulang haiwan yang sudah mati.

iii. Sisa da%ipada ka8asan %umah dan pe%sekita%an Sampah-sarap, ontohnya kertas, sampah dari rumah dan sisa makanan dari dapur. Sampah-sarap yang lembut adalah berpun a daripada barang buangan dari kawasan rumah kita, pusat membeli-belah, pasar dan restoran. Sampah mengandungi lebih banyak bahan organik yang mudah busuk, lembap dan berair. 6leh itu, bahan ini akan mereput terlalu epat terutamanya pada ua a panas. 3anakala sampah sarap yang bersi%at keras dan mudah terbakar juga hasil bahan buangan daripada rumah, pusat membeli belah dan pejabat.

"ahan-bahan tersebut seperti kertas, kain, kotak, kayu, papan, ranting dan barangan plastik.

3.2

P%oses Penghasi-an Ba"a Kompos Kaedah ini adalah merupakan satu proses pereputan se ara biologi di mana

bahan-bahan atau sisa organik akan mereput dengan bantuan oksigen atau tanpa bantuan oksigen. "ahan ini akan diproses hingga menjadi seperti tanah. Kawalan kandungan dalam bahan ini merangkumi nisbah karbon dan nitrogen (#4@), kelembapan, p: dan keperluan oksigen. @ilai nisbah #4@ dalam bahan organik perlu sama dengan nisbah pada tanah dan ini merupakan prinsip dalam menghasilkan baja ini, ia adalah bertujuan supaya bahan ini dapat diserap oleh tanaman. @isbah #4@ adalah hasil dari perbandingan antara karbohidrat dan nitrogen yang terdapat dalam sesuatu bahan. @ilai nisbah #4@ dalam tanah adalah 1--12.

A. Penghasi-an Ba"a 6engan Kehadi%an Oksigen "erlakunya proses ini adalah kesan daripada perubahan se ara biologi pada struktur kimia atau biologi bahan organik dengan bantuan oksigen. =alam proses ini juga koloni bakteria banyak memainkan peranan dan ia dapat dikesan dengan wujudnya perubahan pada suhu dalam tanah. *ada suhu 3'E# bakteria yang memainkan peranan ialah *hsy rophile, manakala pada suhu di antara 3'-''E# wujudnya bakteria meso%ilik dan pada tahap suhu yang tinggi iaitu 1'E# bakteria termo%olik pula akan menjalankan tugasnya. 6leh itu, kesan daripada proses ini adalah #62, :26 (air), humus dan tenaga. *roses ini dapat dirumuskan seperti %ormula yang terdapat di bawah. #62 F :26 F :umus F :ara F $enaga

"ahan organik

Kaedah ini akan menghasilkan bhan atau baja berwarna oklat gelap dan gembur serta mempunyai 3--&- kadar kelembapan. "aja ini juga akan menghasilkan sejenis ra un dalam jumlah yang sedikit dan ia tidak menimbulkan kesan buruk kepada tanaman. 3ikroorganisma yang wujud dalam tanah mendapat sumber makanan dari karbon dioksida (#62), air (:26), humus dan tenaga yang telah berubah dari bahan organik menjadi produk metabolisma. 3ikroorganisma juga boleh menyerap air dan oksigen dari udara. ?ebihan tenaga yang tidak diserap oleh mikroorganisma tersebut akan dibebaskan ke alam sekitar sebagai haba.

B. Penghasi-an Ba"a 4anpa Kehadi%an Oksigen *roses ini pula merupakan perubahan biologi pada struktur kimia dan struktur biologi bahan organik tanpa bantuan oksigen. *roses ini tidak melibatkan pergolakkan suhu dan berlaku se ara sejuk. *roses ini tidak sama dengan proses di atas. Balau bagaimanapun, ia memerlukan pertambahan haba dari luar sebanyak 3-E#. Kaedah ini akan menghasilkan metana (alkohol), #62, dan bahan lain seperti asid organik yang memiliki berat molekul yang rendah (asid asetat, asid propionat, asid butirat, dan asid laktat). $etapi semasa proses ini berlaku, ia akan mengeluarkan bau yang kuat dan kurang menyenangkan. *roses ini akan menghasilkan bahan seperti lumpur yang mengandungi sebanyak /-> air dan berwarna oklat gelap kehitaman. Balau bagaimanapun baja ini perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan kerana ia mengandungi bahan yang berupa ra un yang akan men emarkan tanaman *hytotoGin seperti asid, gas metana dan hidrogen sul%ida. *roses pengeringan ini adalah bertujuan untuk mengurangkan bahan-bahan ra un yang terdapat dalam baja tersebut.

$. P%ose 9ang Be%kaitan 6engan :akto% Kimia "anyak perubahan yang terjadi semasa proses menghasilkan baja kompos ini. ?onggokan bahan yang ingin diproses berkait rapat dengan %aktor kimia yang ukup kompleks. Sebelum mikroorganisma menjalankan tugasnya enzim dalam sel tanaman telah mula mengubahkan protein menjadi asid amino. Seterusnya mikroorganisma akan memerangkap semua bahan yang terlarut seperti gula, asid amino dan nitrogen bukan organik, kemudian menguraikan kanji, lemak, protein dan selulosa di dalam gula, serta menggabungkan unsur yang ke il menjadi unsur baru. Amonia yang terdapat di dalam protein akan dikeluarkan dan mikroorganisma akan menangkap amonia yang terlepas. @itrogen tanaman pula akan ditukarkan menjadi nitrogen mikroba dan sebahagiannya akan bertukar menjadi nitrat yang akan diserap oleh tanaman. 3ikroorganisma yang berada di dalam longgokan baja akan mengubahkan lignin dan komponen tanaman lain menjadi molekul besar yang stabil lalu menjadi humus. "ahan lignin atau bahan yang menyeliputi kulit tumbuhan yang tidak dapat diproses oleh mikroorganisma akan menjadi rosak atau lebihan yang rosak dari baja tersebut. 3olekul besar yang wujud akan bersatu dengan zarahzarah tanah dan dapat memperbaiki strukturnya. 6rganisma akan men ampurkan humus se ara perlahan-lahan kemudian menjadi elemen hara (nutrien dan garam galian dalam tanah) yang dapat diserap oleh tanaman.

6. P%oses Mik%obio-ogi Sepanjang proses ini berlaku, kedudukan mikroorganisma terus berubah. *ada %asa meso%ilik, kulat dan bakteria yang menghasilkan asid akan mengubah bahan makanan menjadi sid amino, gula dan kanji. Akti9iti mikroorganisma ini akan

menghasilkan tenaga haba dan akan mengawasi bakteria termo%ilik di dalam longgokan bahan baja. "akteria termo%ilik akan memainkan peranannya dalam mengurai protein dan karbohidrat bukan selulosa seperti kanji dan hemiselulosa. "akteria ini akan terus membiak dan bertambah kerana ia tahan pada suhu panas, bakteria ini boleh hidup pada suhu &--/-E#, tetapi ia akan mati pada suhu /-E# ke atas. Sebahagian daripada bakteria ini mampu menguraikan selulosa. Akti9iti mikroorganisma termo%ilik akan menjadi lemah kerana sumber makanan telah berkurangan dan perkara ini akan membuatkan suhu di dalam longgokan menurun. =engan ini mikroorganisma meso%ilik yang sebelum ini bersembunyi pada bahagian yang sejuk atau bersuhu rendah akan memainkan peranannya semula, iaitu ia akan mengurai selulosa dan hemiselulosa yang menjadi bahan sisa daripada proses sebelumnya. Akan tetapi mikroorganisma ini tidak bekerja sebaik mikroorganisma termo%ilik. 3ikroorganisma yang bertugas akan menguraikan bahan tanaman dengan menggunakan enzim. Cnzim merupakan molekul protein yang kompleks dan ber%ungsi dalam memper epatkan tindakbalas kimia tanpa melibatkan diri dalam tindakbalas tersebut. Semasa proses pereputan, mikroorganisma akan mengeluarkan beratus-ratus jenis enzim yang dapat menguraikan bahan yang ada menjadi sumber makanan kepada mikroorganisma. #ontohnya enzim selulosa yang dikeluarkan oleh mikroorganisma, enzim tersebut akan bertukar menjadi glukosa dan menjadi bahan makanan kepada mikroorganisma serta mampu menghasilkan karbon dioksida.

3.3

:akto% Pe%sekita%an 9ang Mempenga%uhi Penghasi-an Ba"a Kompos ,ntuk mendapatkan baja yang baik dan optimum, %aktor alam sekitar amat

mempengaruhi proses menghasilkan baja kompos ini. Antara %aktor-%aktor yang mempengaruhi penghasilan baja ini adalah seperti ukuran bahan, nisbah #4@, kelembapan dan struktur tanah, suhu, darjah keasidan serta mikroorganisma yang terlibat.

a' Sai Bahan *roses menghasilkan baja kompos ini akan menjadi lebih epat jika bahan mentahnya bersaiz ke il. "ahan-bahan yang mempunyai saiz yang besar perlu dipotong atau dihan urkan terlebih dahulu supaya menjadi lebih ke il. "ahan yang bersaiz ke il akan mudah diproses kerana ia mempunyai ruang yang luas dan memudahkan mikroorganisma memainkan peranannya dalam menguraikan bahan tersebut. =alam pada itu, saiz bahan tersebut janganlah terlalu ke il kerana ini akan menyebabkan longgokan menjadi mampat dan rongga udara menjadi sempit, dengan itu aliran oksigen tidak dapat masuk ke dalam longgokan bahan tersebut. Kesannya mikroorganisma yang hidup dalam longgokan tersebut tidak dapat memainkan peranannya se ara optimum.

b' 7isbah ka%bon nit%ogen &$;7' =alam proses membuat baja kompos ini, nisbah #4@ adalah %aktor yang paling penting untuk menghasilkan baja yang bermutu. 3ikroorganisma yang terkandung dalam bahan baja memerlukan karbon sebagai sumber tenaga dan nitrogen untuk membentuk sel. 2umlah nisbah #4@ adalah bergantung pada jenis sampah yang digunakan. *roses menghasilkan baja ini akan berjalan dengan baik pada kadar nisbah #4@ antara 2--&-, manakala nisbah yang paling baik ialah pada tahap 3-.

=alam pada itu, nisbah #4@ juga tidak boleh berada pada jumlah yang tinggi dan ini akan mengakibatkan baja yang dihasilkan kurang bermutu. 2ika nisbah #4@ terlalu tinggi, akti9iti mikroorganisma yang mengurai bahan organik tersebut menjadi kurang akti%, mikroorganisma tersebut memerlukan beberapa proses untuk mengurai semula bahan dan ia akan memakan masa yang lebih lama. 3anakala jika nisbah #4@ terlalu rendah iaitu kurang daripada 3-, @itrogen yang tidak digunakan oleh mikroorganisma ini akan hilang dan tidak diserap oleh tanaman, lebihan @itrogen ini akan hilang melalui proses 9olatisasi sebagai amonia.

2enis "ahan #ebisan kertas ?alang =aun Kertas Sisa buah-buahan Sisa makanan Serbuk papan @ajis ayam Sekam alas 5eban ayam 2erami padi Kotoran lembu @ajis manusia

@isbah #4@ (g4g) 21A /103' 1' &'0 11-12 -

Kadar Air (>) 1' 1' &1111' 231'-

2umlah # (>) / / 2& 3/ 1 1 3& 32' 3/ 2-

2umlah @ (>) -.3 -.3 -.& -.2 -.2 -.' -.-1 &.3 2.' -.& 1.0 -.A(41--ml)

/adua- 3 *e ahan nisbah karbon (#) dan @itrogen (@) dalam beberapa bahan organik.

#ampuran daripada beberapa bahan yang terdapat dalam jadual di atas dapat dikira jumlah nisbah #4@ nya dengan berpandukan %ormula di bawah+

1. Kadar nisbah #4@ yang terdapat hasil daripada ampuran ebisan kertas dan serbuk papan dengan perbandingan 12 + 1 dapat dikira seperti berikut+ 2. "aja yang dibuat daripada ampuran lalang, kertas dan sekam pada nisbah & + 3 + 1 mempunyai nisbah #4@ seperti berikut+

3. #ampuran bahan organik seperti daun, lalang, kertas, najis ayam dan bahan buangan manusia untuk menghasilkan baja kompos yang mempunyai nisbah 3 + 3 + 1 + -.' + 1, kadar #4@ dapat dikira seperti di bawah+

5' 4ahap ke-embapan dan st%uktu%nya 3ikroorganisma yang berperanan dalam menghasilkan baja kompos melakukan akti9iti metabolisma di luar sel tubuhnya. =alam pada itu, tindakbalas biokimia yang berlaku dalam selaput air memerlukan oksigen dan air. 6leh yang demikian, proses menghasilkan baja ini amat bergantung pada kadar kelembapan dari alam sekitar dan oksigen yang diperolehi dari ruang udara yang terdapat di antara zarah-zarah bahan organik tersebut.

*roses pereputan dengan kehadiran oksigen akan berlaku dengan lan ar pada tahap kelembapan 3--1--> dan pada ampuran yang sempurna. Balau bagaimanapun, se ara umumnya, tahap kelembapan yang sesuai untuk proses pereputan ini dengan kehadiran oksigen adalah pada tahap antara '--/-> atau tahap yang lebih baik ialah pada peringkat kelembapan '->. @amun begitu, tahap kelembapan yang baik adalah bergantung pada jenis bahan organik yang digunakan atau jumlah bahan organik yang digunakan dalam ampuran baja kompos tersebut. @ilai kelembapan yang sesuai bagi bahan kompos yang sesuai untuk beberapa bahan dapat dilihat dalam jadual & di bawah+ /enis Bahan 2erami Kayu Kertas Sisa "asah Sampah Sarap "aja Kandang Ke-embapan &<' 0'-1' 0'-A''-/' '--/''-/' ''-/'

/adua- # $ahap kelembapan yang sesuai untuk beberapa jenis bahan organik.

*roses pereputan dalam longgokan bahan akan memakan masa yang lama jika kitaran kelembapan pada bahan tidak dikawal dan berada pada tahap yang terlalu lembap. Kadar kandungan air yang terlalu banyak akan menutupi ruang udara dalam longgokan bahan baja sehingga jumlah oksigen yang ada di dalam longgokan bahan baja akan berkurangan (jumlah oksigen yang sesuai ialah antara 1--1->). 3anakala jika longgokan bahan berada dalam keadaan yang terlalu kering, proses ini akan terganggu kerana mikroorganisma yang mengurai bahan amat memerlukan air untuk terus hidup dan menjalankan akti9itinya. 3ikroorganisma yang hidup dalam bahan kompos amat memerlukan oksigen. "ahan organik yang dikumpulkan akan dapat diproses dengan epat jika dibekalkan dengan bantuan oksigen yang men ukupi. Kadar oksigen yang tidak seimbang akan menyebabkan longgokan bahan mengalami kekurangan oksigen

dan ini akan mengakibatkan bau busuk kesan daripada gas yang banyak mengandungi belerang.

d' Suhu Bagi Menghasi-kan Kompos 9ang Be%mutu =i dalam proses menghasilkan kompos yang baik, bahan kompos perlulah berada dalam suhu yang sesuai supaya proses ini akan berjalan dengan lan ar dan membantu pertumbuhan mikroorganisma pengurai. Suhu optimum yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk memproses atau mengurai bahan adalah antara 3'-''E#. Balau bagaimanapun setiap kelompok mikroorganisma mempunyai suhu optimum yang berbeza, ia bergantung kepada jenis mikroorganisma yang terlibat di dalam proses menghasilkan baja kompos ini. !ni dapat dilihat pada proses penghasilan baja dengan kehadiran oksigen, suhu pada bahan akan naik dengan mendadak dalam masa 3-' hari pada hari pertama dan suhu bahan ini akan men apai sehingga ''-0-E#. =engan itu, pada tahap ini pertumbuhan mikroorganisma amat menggalakkan dan ia dapat tumbuh tiga kali ganda jika dibandingkan pada peringkat suhu yang berada kurang dari ''E#. =alam pada itu, enzim yang dihasilkan juga amat e%ekti% mengurai bahan organik dan penurunan nisbah #4@ juga dapat berjalan dengan lan ar. *ada tahap suhu yang tinggi juga, ia dapat membunuh mikroorganisma patogen (jangkitan penyakit), meneutralkan jangkitan hama seperti lalat dan juga membunuh bijih benih rumput-rumput yang menggangu proses tersebut. Hirus 3y oba terium tuber olusis akan rosak pada hari keempat belas pada suhu /'E#. Hirus 9olio pula akan mati jika ia berada pada suhu '&E# selama 3- minit. Hirus Salmonella akan menjadi kurang akti% jika berada pada suhu /-E# dan akan mati dalam masa /- minit sementara 9irus As aris lumbri oides, iaitu a ing bera un yang boleh dijumpai dalam najis khinzir akan terbunuh pada suhu /-E# dalam masa /- minit. *rotein yang terdapat pada mikroorganisma yang mati ini akan dikumpulkan. 6leh itu, tahap suhu yang tinggi perlu dikekalkan dalam masa minimum iaitu selama 1' hari berturut-turut.

"agi mengekalkan suhu pada bahan kompos, ketinggian longgokan bahan mentah perlu sentiasa dipantau. Ketinggian longgokan yang baik hasil dari pelbagai jenis bahan adalah antara 1-12 meter dan ketinggian maksimum ialah antara 1'-11 meter. ?onggokan bahan akan lebih mudah kehilangan haba jika longgokan bahan terlalu rendah dan tahap suhu yang tinggi tidak akan ter apai. =alam masa yang sama mikroorganisma patogen tidak akan mati dan mikroorganisma termo%ilik tidak dapat menjalankan tugasnya untuk mengurai atau mereputan bahan. Suhu pada bahan kompos akan men apai tahap yang diperlukan jika longgokan bahan tinggi dan menjadi padat. =alam pada itu, peningkatan suhu juga bergantung kepada jenis bahan kompos yang digunakan, ontohnya bahan seperti jerami padi atau jerami gandum, bahan ini memiliki nisbah #4@ yang tinggi tetapi peningkatan suhunya tidak boleh melebihi daripada '2E# sahaja.

e' 7i-ai Asid &Ph' 6a-am Ba"a Kompos Kitaran p: bagi baja kompos yang optimum ialah antara /.--1.-. *ada perimgkat permulaan proses pengomposan, darjah keasidan pada umumnya akan sampai pada tahap neutral p: /.--0.-. darjah keasidan ini akan mengalami penurunan kerana beberapa mikroorganisma yang terlibat akan mengurai bahan organik menjadi asis organik. =i dalam proses seterusnya, mikroorganisma lain akan menukarkan asid organik yang sudah terbentuk tadi sehingga bahan menjadi nilai asid yang dan terus ke neutral p:. 2ika kadar asid terlalu tinggi atau terlalu beralkali, penggunaan oksigen akan meningkat dan ini akan memberikan kesan yang buruk kepada alam sekitar. 6leh itu, nilai asid dalam bahan perlu dikawal sepanjang proses pengomposan berlaku. @ilai asid yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan elemen nitrogen di dalam bahan kompos berubah menjadi amonia (@:3). "erlainan pula jika nilai asid terlalu rendah ia akan menyebabkan sebahagian mikroorganisma terbunuh.

@ilai asid yang terlalu tinggi boleh dikurangkan dengan men ampurkan najis haiwan, urea atau baja nitrogen ke dalam bahan kompos tersebut. 3anakala jika nilai asid terlalu rendah ia boleh ditingkatkan dengan menambahkan kapur dan abu dapur ke dalam bahan kompos.

=' Mik%oo%ganisma 9ang Be%pe%anan 6a-am Menghasi-kan Ba"a Kompos 3ikroorganisma adalah merupakan ejen yang terpenting dalam menghasilkan baja kompos kerana mikroorganisma ini yang akan mengurai bahan organik menjadi kompos. "eratus-ratus spesis mikroorganisma yang terlibat dalam proses pereputan ini terutamanya bakteria, kulat dan a tinomy etes. Sebahagian besar mikroorganisma yang bertugas adalah datang dari bahan organik yang dikumpulkan dan sebahagian lain daripada tanah. *roses pengomposan akan mengambil masa yang lama jika pada peringkat awwal kehadiran mikroorganisma agak berkurangan. Kedudukan mikroorganisma akan sentiasa berubah sepanjang proses mengurai bahan organik tersebut. =alam pada itu, mikroorganisma ini dapat ditambah dengan memberikan sejenis suntikan akti9ator di dalam bahan kompos. Suntikan (inokulan) adalah bahan yang terdiri daripada enzim, asid humat bahan dan mikroorganisma seperti kultur bakteria. "erpandukan kepada kandungan habitat dan suhunya, terdapat dua jenis mikroorganisma yang terlibat dalam proses pengomposan ini iaitu meso%ilik dan termo%ilik. 3ikroorganisma meso%ilik adlah organisma yang hidup pada suhu kurang dari 1--&'E#. 3anakala mikroorganisma termo%ilik adalah organisma yang boleh hidup pada suhu yang tinggi iaitu antara &'-/'E#. *ada peringkat suhu longgokan kompos berada pada tahap kurang dari &'E#, proses pengomposan dijalankan oleh mikroorganisma termo%ilik akan memainkan peranannya ketika suhu meningkat tinggi iaitu pada suhu /'E# ke atas.

=ari segi tugasnya, mikroorganisma meso%ilik berperanan untuk meme ah saiz zarah-zarah bahan organik sehingga ruang permukaan pada bahan bertambah dan mempermudahkan proses pereputan. Sementara itu, bakteria termo%ilik yang wujud pada suhu yang tinggi ber%ungsi untuk menggunakan karbohidrat dan protein sehingga bahan kompos dapat diproses dengan epat.

3.#

K%ite%ia 6an Kua-iti Ba"a Kompos *ada masa kini kita dapati telah banyak penjualan baja kompos tiruan berada di

pasaran. "aja kompos tiruan ini diperbuat daripada serbuk papan, sisa pembakaran kayu atau lumpur. 3enurut kajian, didapati bahawa lebih daripada '-> baja kompos yang berada di pasaran adalah merupakan kompos tiruan. 6leh itu, kita perlu mengetahui kriteria dan kualiti baja kompos yang baik untuk tanaman kita. "agi menjamin penghasilan baja kompos yang berkualiti sebaiknya dibuat kawalan piawaian mutu untuk baja kompos. $indakan ini bukan sahaja menjamin kepentingan pengguna tetapi akan mendorong usaha memperluaskan pasaran baja kompos. "eberapa tahun kebelakangan ini, permintaan terhadap baja kompos semakin meningkat. Sebagai ontoh, baja kompos dari !ndonesia sudah mula dieksport ke Ihana dan A%rika dengan jumlah menjangkau 12 tan dalam tempoh empat bulan. =i samping mengandungi sejenis bahan logam berat di dalam baja ini, kualiti baja ini juga dinilai dari kadar kematangan baja tersebut. "ahan organik yang tidak diproses se ara sempurna akan menimbulkan kesan yang buruk dan merugikan pertumbuhan tanaman. 3enggunakan kompos yang kurang matang dan ditanam di dalam tanah akan mengakibatkan terjadinya persaingan bahan nutrien antara tanaman dan mikroorganisma dalam tanah. Keadaan ini akan menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu. "erikut adalah antara iri- iri baja kompos yang matang se ara umumnya. 1. "erwarna oklat tua dan kehitaman serta bersi%at gembur.

2. $idak larut dalam air, walaupun sebahagian daripada baja kompos boleh membentuk suspensi (pergantungan) 3. Sangat larut dalam pelarut alkali, natrium piri%os%at, atau larutan amonium oksalat dengan menghasilkan ekstrak berwarna gelap dan dapat dipe ahkan menjadi zat humi , %ul9i , dan humin. &. @isbah #4@ antara 2--&-, bergantung kepada bahan asas dan darjah keasidan. '. 3empunyai daya menukar kapasiti kepada kation dan daya menyerap air yang tinggi. Apabila ditanam dalam tanah, baja ini akan memberikan kesan menguntungkan bagi tanah dan juga pertumbuhan tanaman. @ilai pembajaannya ditentukan oleh kandungan nitrogen, %os%or, kalium, kalsium dan magnesium. /. 3empunyai nilai suhu yang hampir sama dengan suhu pada udara. 0. $idak mengandungi asid lemak yang berhaba. 1. $idak berbau busuk. Pa%amete% "ahan 6rganik 2umlah @itrogen @isbah #4@ *2-' K2p: K$K "enih ,jian Kua-iti Pia8aian J0-> J1.2> K3' J-.'> J-.3> '.' . 0.' J0-meL 4 1--g dapat diterima

/adua- ( Kualiti piawaian baja kompos di Asso iation "arra ks Kompos 2epun.