Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN PING PONG (QSI 3211) Tarikh : Hari : 14 May 2013 Selasa 2.

00 ! 2.40 ".#. Bil.Pelajaran : Minggu : 1 12 Bil. Pelajar Jantina : : 22 orang 19 elaki 3 Pere#"uan

Masa :

TUNJANG PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN UNIT / FOKUS PEMBELAJARAN PENGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR

: : : :

$e#ahiran. Ping Pong. Teknik "ukulan %&ho""ing' (an )alas. Pelajar "ernah (i(e(ahkan (engan teknik "ukulan %*ho""ing' (an )alas se#asa (i kelas.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN PSIKOMOTOR

: :

+i se"anjang "roses "engajaran (an "e#)elajaran "elajar (a"at : 1 , Melakukan ke#ahiran "ukulan teknik "ukulan %*ho""ing' (an )alas (engan teknik (an *ara yang )etul se)anyak - kali (ari"a(a . kali "er*u)aan. 2, Pelajar (a"at #enga"likasi teknik "ukulan %*ho""ing' (an )alas #engikut kae(ah ansur #aju (ala# "er#ainan ke*il.

KOGNITIF

1, 2,

Pelajar (a"at #e#aha#i (an #engetahui teknik "ukulan %*ho""ing' (an )alas #engikut /asa0/asa yang )etul. Mengetahui tujuan ke"entingan #e#anaskan )a(an (an #enyejukkan )a(an.

AFEKTIF

1, 2, 3,

Pelajar #enunjukkan kerjasa#a (i kalangan rakan se"asukan. Menguta#akan as"ek kesela#atan (iri (an "elajar yang lain. Menunjukkan keseronokan (an ke"uasan se#asa #elakukan akti1iti

PENERAPAN NILAI

Para "elajar (a"at #e#)eri tu#"uan serta #e#atuhi segala arahan yang (i)erikan oleh guru

PERSEDIAAN PELAJAR PERSEDIAAN GURU

: :

Pakaian sukan (an kasut. Meja2 3et (an Bet Ping Pong2 Pengha(ang2 alat )antu #engajar 45BM,.

Fasa

asa

A!"#$#"#

Ma!%& a" '()*a+a,a) '( .(%a+a,a)

O,*a)#sas#

Ca"a"a)

PENGENALAN (/ MINIT)

Penerangan #engenai teknik 6uru #e#)eri "enerangan se*ara "ukulan %*ho""ing' (an )alas. ringkas tentang teknik "ukulan %*ho""ing' (an )alas (ala# sukan "ing "ong. teknik "ukulan %*ho""ing' (an )alas #eru"akan teknik yang "enting (ala# sukan "ing "ong . Teknik ini (igunakan untuk #eneri#a ser1is (ari "ihak la7an yang #elakukan ser1is (o7n s"in (an to" s"in. Se*ara s"esi/ik2 a"a)ila )ola yang (atang (ala# kea(aan si(e s"in a(alah ti(ak sesuai untuk #elakukan teknik *ho"ing (an )alas (i gunakan.

Se#asa "engajaran (an "e#)elajaran2 "ara "elajar )era(a (ala# )entuk la(a# ku(a.

3ilai0nilai #urni : 6 P P P P P P PP P P 1. Menghor#ati 2. $o#it#en

6 : 6uru P : Pelajar

MEMANASKAN BADAN (/ MINIT)

Pelajar #engelilingi kon yang telah 5kti1iti "e#anasan )a(an (an (ise(iakan se)anyak - kali ulangan. regangan. a, Pelajar akan #elakukan akti1ti regangan se*ara (ina#ik

Peralatan : a, $on ), 8isel