Anda di halaman 1dari 10

PRINSIP LATIHAN FITT

Disediakan oleh:
Tan Wan Ting
Apa itu FITT?

F : Frequen! atau kekerapan


sena"an#

I : Intensit! atau $e$anan

T : Ti"e atau "eru%uk kepada "asa


sena"an

T : T!pe "eru%uk kepada %enis


sena"an !ang dilakukan#
FR&'(&NSI

)erak ker%a keergasan haruslah di%adikan


se$ahagian akti*iti kehidupan#

'ekerapan latihan akan "en%a"in


peningkatan keergasan +,ikal kita#

'e$an!akkan ko"ponen keergasan


"e"erlukan sesuatu akti*iti di%alankan
sekurang - kurangn!a tiga hingga li"a kali
se"inggu pada intensiti !ang ukup#

Ini $er"akna untuk "engekalkan keergasan.


sesorang itu perlu "elakukan sena"an
seara konsisten dala" "asa se"inggu#

Dengan ara ini ia dapat "e"$eri kesan kepada


tahap keergasan seseorang $er$anding "elakukan
akti*iti sena"an !ang han!a aap kali /alaupun
"elakukan sena"an !ang $erat# 0agai"anapun ia
haruslah $ersesuaian dengan latihan !ang dilakukan#
Latihan !ang "e"pun!ai intensiti rendah dan
dilakukan dala" %angka "asa !ang pendek akan
"enghasilkan tahap keergasan !ang rendah#

(ntuk "engira latihan $agi pe"ain $ola sepak.


latihan keergasan a"atlah perlu $agi "engekalkan
sta"ina agar dapat "e"$eri tenaga !ang "aksi"u"
sehingga 12 "init pada setiap perla/anan# 3aka
adalah perlu $agi seorang pe"ain $ola sepak untuk
turun ke padang seelokn!a setiap hari $agi
"engekalkan keergasann!a#
INT&NSITI

Intensiti "eru%uk kepada tahap sena"an !ang


dilakukan sa"ada sena"an terse$ut ukup lasak di
"ana ian!a "ele$ihi kadar $iasa atau tidak untuk
"enapai keergasan !ang se$enar#

3odul 4(3 H0H& 5625 )a!a Hidup Sihat78229:.


sekali lagi ada "en!atakan $aha/a kelenturan
atau kele"$utan "e"erlukan otot diregangkan
"ele$ihi had $iasa#

Di dala" sesuatu progra" latihan +,ikal


penekanan adalah terhadap intensiti $e$an latihan#

Intensiti $e$an latihan di$eri dengan


"e"pertingkatkan te"poh latihan
supa!a atlit $eker%a di atas paras
ke"a"puan +,ikal "asing;"asing#

Petun%uk paling n!ata terhadap


intensiti latihan !ang $aik adalah
atlit "enapai kadar nadi latihan ke
tahap su$ "aksi"u"# 7<2= higga
92= 'NL:#
TI3&

3odul 4(3 H0H& 5625 )a!a Hidup Sihat78229:.


"en!atakan. pada a"n!a. "asa $ersena"
$ergantung kepada intensiti atau $e$anan#

(ntuk "enaikkan kadar nadi ke tahap <>= daripada


2= 7kadar nadi rehat: se"asa "elakukan akti*iti
latihan dala" %arak "asa dari 52 "init adalah ukup
$agi "enghasilkan keergasan !ang signi+kan#

Pada peringkat per"ulaan latihan hendaklah


dihadkan dala" lingkungan >2= kadar nadi latihan
dan te"puh latihan diturunkan 6> ke 82 "init
saha%a# 'etika ini tu$uh $adan kita $elu" $ersedia
untuk "eneri"a $e$anan !ang tinggi#

Setelah $e$erapa "inggu $erlatih $arulah intensiti


latihan $oleh dipertingkatkan#
T?P&

3odul 4(3 H0H& 5625 )a!a Hidup Sihat78229:.


ada "en!atakan $aha/a sesuatu %enis sena"an
harus dilakukan "engikut ko"ponen keergasan
!ang $er$e,a#

Pilihlah akti*iti "engikut keupa!aan dan "inat


serta pel$agaikan sena"an !ang dilakukan#

Se$aikn!a lakukan sena"an $erorak aero$ik.


$er$asikal. $erenang. $er%alan pantas. $er%oging
atau akti*iti !ang "enggunakan $an!ak
pergerakan#

@enis sena"an "estilah sesuai


dengan tahap keergasan !ang
diingini#

0agi seorang pe"ain $olah sepak.


selain keergasan sta"ina. sena"an
"enguatkan oto kaki a"atlah
penting $agi "e"$eri kekuatan
sepenuhn!a ketika $er"ain $ola
sepak# Antara ontoh sena"an $agi
pe"ain $ola sepak ialah larian dan
latihan sepakan#
TERIMA
KASIH