Anda di halaman 1dari 46

Pensejarahan Awal Orang

Arab
Mempunyai catatan sendiri berhubung
dengan peristiwa yang dialami atau
peristiwa lalu.
Tiada penulisan- secara lisan (cerita, syair,
puisi dan lain-lain)
Berkaitan rapat dengan ilmu kesusasteraan
Menggunakan 2 sumber utama
Ayyam al-Arab
Ansab Al-Arab
Pensejarahan Awal
Selepas Islam disampaikan oleh
sahabat, tabiin, berhubung peristiwa
sejak dari keputeraan Nabi Muhammad
Menemukan kebenaran kronolgi sama
ada dari segi tahun, bulan dan hari
sesuatu peristiwa yang berlaku
Al-Quran sumber utama- penuh dengan
dokumen tentang sejarah manusia
Asas Penulisan Sejarah Islam
Peringkat
permulaan catatan Islam
sangat bergantung kepada dua
sumber
Sumber pertama- Catatan Jahiliah iaitu
catatan yang dibuat oleh suku-suku
Arab sendiri.
Sumber kedua Catatan selepas Islam
iaitu cerita yang disampaikan oleh para
sahabat, dan tabiin.
Dorongan penting kumpulkan
dan teliti catatan sejarah
Untuk
mengetahui dan memahami
kehendak-kehendak ayat tertentu.
Tafsiran membawa pentafsiran sejarah
Pengumpulan hadis
Inginkan panduan dalam menjalankan
pentadbiran kerajaan Islam ketika itu.
Bangsa asing yang ditakluki berbangga
dengan sejarah mereka, jadi bangsa
Arab berhasrat mengetahui sejarah
mereka
Desakan untuk ketahui bagaimana
pemerintahan Islam zaman Rasulullah
dan Khulafa al-Rashidin
Wujud perselisihan politik antara
golongan Umayyah dan Abbasiyyah
dan puak-puak lain.
Wujud sentimen fanatik kesukuan dan
kedaerahan.
Munculnya gerakan penyusunan buku
dalam pelbagai bidang pengetahuan
Meningkatnya kegiatan yang
dilakukan pada zaman Jahiliyyah
berhubung dengan al-nasab dan al-
ayyam ( Jahiliyyah guna lisan- Islam
bukukan cerita-cerita tersebut)
Sejarah Perkembangan
Zaman Rasulullah s.aw
Tidak ada bukti sejarah Islam mula pada
zaman ini,
Rasulullah pernah melarang para
sahabat mencatat hadis.
Tetapi ada dokumentasi yang dianggap
bahan sejarah.
Zaman Khulafa al-Rashidin
Belum ada usaha penulisan sejarah
Terdapat Bahan-bahan sejarah spt
surat-surat khalifah yang dikirim
kepada pegawainya dan kerajaan
asing, perjanjian-perjanjian dan
catatan pentadbiran
Zaman Bani Umayyah
Permulaan era baru kepada perkembangan
Sejarah Islam
Antara Tokoh-tokoh sejarawan yang terkenal
Ziyad B. Ubayh (53H/672M)- Masalah al-Ansab
Daghfal al-Nasabah al-Bakari (60H/680M) al-
Tazafir
Urawah b. Al-Zubyr (94H/712M)-
Nas-nas catatan beliau mengandungi peristiwa Hijrah
ke Habsyah, Peperangan Badr, Pembukaan Mekah,
Kewafatan Khadijah, Hijrah Rasululullah dan para
sahabat ke mAdinah, perkhawinan Rasululullah dan lain
Zaman Abbasiyyah Pertama
Minat sebahagian Khalifah kepada
ilmu pengetahuan menjadi
pendorong ke arah wujudnya aktiviti-
aktiviti keilmuan
Sejarawan
Muhammad B. Ishaq (151H/786M)
sejarawan yang termuka.
Muhammad b. Umar al-Waqidi
Al-Tarik al-Kabri dan al- Tabaqat
Zaman Abbasiyyah kedua
Lahir
sejarawan-sejarawan muda,
antaranya;
Al-Yaqubi(284H/897M) Tarikh al-
Yaqubi dan al-Buldan
Al-Baladhuri (279H/893M) al-Akhbar wa
al-Ansab, al-Buldan al-Kabir dan al-
Buldan al-Saqhir
PENSEJARAHAN ISLAM
PENSEJARAHAN ISLAM

Pensejarahan Islam- catatan @


penulisan sejarah (peristiwa) yang
berlaku pada masa lampau yang
berkaitan dengan umat Islam dan
kerajaan Islam.
Perkembangan pensejarahan Islam
akan dilihat empat tokoh
Sumber utama al-quran dan Hadits
Urwah bin Zuhayr
Sejarawan terkenal- mula tulis
tentang biografi dan sejarah Nabi
Muhammad
Karya al-Maghazi
Menitik beratkan kebenaran sesuatu
cerita dan peristiwa
Kaedah pensejarahan utamakan
sumber bertulis
Jika
sesuatu fakta tidak pasti
kebenaran, guna perkataan
diceritakan daripada atau disebut
atau mereka mendakwa

Penulisannya
tidak bertujuan
mempengaruhi pembaca.
Al-Zuhri (meninggal pada
124 Hijrah)
Sejarawan yang terkenal dalam hadith
dan fekah
Pengasas ilmuan sejarah di Kota Madinah
Pelopor sejarawan Islam yang terkenal
yang menekankan peristiwa berunsurkan
Islam
Karya al-Maghazi kisah sebelum Islam
dari Nabi Adam sehingga Nabi
Muhammad
Kaedah pensejarahan
Catat segala ilmu yang dipelajari seperti
dipapan batu dan kertas
Penyelidikan yang teliti dan bersungguh-
sungguh
Utamakan sumber bertulis
Menemuramah
Sistem kronologi
Terdapat syair
Cerita rakyat dan lagenda untuk berhibur
Ibn Khaldun (732Hijrah 808
Hijrah)
Ahlisejarawan, fekah, tafsir, hadith,
matematik, logik, kalam, astronomi,
geografi, sastera dan bahasa Arab.
Ilmuan Islam terbilang yang terakhir
sebelum kerajaan Islam dijajah oleh Barat
Karya Muqadimah
Asasi- berkenaan displin sejarah dan displin
sosiologi @falsafah sains sosial
Tidak asasi- merangkumi aspek geografi,
kebudayaan, ilmu pengetahuan, perusahaan,
peradaban dan berkaitan dengan politik,
agama dan falsafah.
Terdiri6 bab
setiap bab didahului dengan pendahuluan
dan diikuti tajuk-tajuk kecil @ disebut fasal
Menceritakan tentang masyarakat manusia
Masyarakat Badwi @masyarakat primitif
Menyentuh ttg pemerintahan raja-raja dan
khalifah
Tentang masyarakat bandar @masyarakat
yang telah maju
Tentang pekerjaan dan kehidupan manusia
seharian dan ekonomi
Pengetahuan dan pendidikan
Kaedah pensejarahan
pendekatan yang rasional, analitikal dan
terperinci
Membezakan antara sejarah luaran
dengan dalaman
Luaran
Bersifat deskritip
mempunyai fakta dan informasi yang umum
terutama yang berkaitan dengan politik
yang berlaku
Tujuan- untuk menghiburkan pengkaji
dan pembaca serta memberi mereka
kefahaman tentang masalah atau ha-hal
berkaitan manusia
Dalaman
Bersifat analitikal atau kritikal
Dikenali sebagai falsafah sejarah yang
mengkaji perkara yang berkaitan
dengan spekulasi,
Percubaan mencari kebenaran
Penerangan terhadap penyebab dan
asal-usul perkara yang berlaku
Kaedah ini menggunakan pendekatan
ilmu-ilmu kemasyarakatan yang lain.
Faktor kelemahan sejarawan
Bersikap berat sebelah
Gagal memahami sumber
Sejarawan yang menulis tanpa
melihat kebenaran atau berselindung
disebalik sejarah yang ditulis
menyebabkan kurang bermutu
Pendekatan baru
Mengasimilasikandisplin ilmu sejarah
dengan ilmu sosial lain.

Memperkenal teori sosial baru


Konsep Asabiyah
Konsep pemeliharaan, pertahanan, tuntutan
dan semua urusan yang disepakati
Merupakan konsep penting dalam
membangunkan individu, bangsa dan negara
Kesimpulan
Pensejarahan Islam peringkat awal
mempunyai kaedah penulisan hadith
Pensejarahan moden Islam lebih
meluas dengan unsur- unsur seperti
sains, geografi dan lain-lain
menjadikan sesuatu sejarah lebih
menarik dan lengkap serta menepati
disiplin ilmu sejarah.
PENSEJARAHAN
INDIA
PENSEJARAHAN INDIA
Bolehdibahagikan kepada beberapa
bahagian mengikut zaman
Zaman tradisi Hindu Buddha
Zaman tradisi Islam
Zaman Moden (tadisi Barat)
Zaman selepas Merdeka
Pembahagian zaman ini berbeza
mengikut aliran;

Contoh- Romila Thapa dari aliran


sekular membahagian pensejarahan
India kepada tiga zaman iaitu;
zaman awal,
zaman pertengahan dan
zaman moden.
ZAMAN TRADISI HINDU
BUDDHA
Terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan
(tiga pandangan)

Pertama
Pensejarahan pada zaman ini tidak mempunyai satu bentuk
yang tetap atau tema yang jelas sehinggalah munculnya
zaman moden.

Kedua
Pandangan yang lebih konsevatif
penghasilan sejarah yang dihasilkan tidak lebih daripada
karya-karya agama yang mengandungi pelbagai unsur
mitos, lagenda, kepercayaan karut, dongeng, kesaktian dan
sebagainya
Ketiga- sarjana aliran Barat
masyarakat India yang terlalu taat
pada agama
jadikan semua perkara sebagai hal
agama dan telah menjadikan mereka
lebih perhatin kepada perkara lain.
Telahwujud istilah itihasa yang
sering dirujuk sebagai
event/kejadian/peristiwa.
Istilahini digunakan oleh Kautilya
di dalam karyanya yang bertajuk
Arthsastra pada kurun ke-3
sebelum Masihi
Karya-karya lain adalah karya
keagamaan seperti;
kitab-kitab Veda, Purana,
Ramacarita, Mahabharata, Ramayana
dan Arthasastra
tergolong dalam kumpulan satera.
Namun begitu karya-karya ini tidak
menepati keadah dan standard
penyelidikan dan penulisan sejarah
saintifik- banyak kelemahan;
mengandungi unsur mitos,
lagenda,
kesaktian dan
tidak ada kronologi yang teratur.

Kaedah penyelidikan dan sumber


yang diragui kebenaranya lebih
kepada kaedah sastera dan tidak
kritis
Pada pertengahan kurun ke-12 terdapat
beberapa karya berunsur pensejarahan
buku berjudul Rajatrangini oleh Kalhana dalam
bahasa Sanskrit
Merupakan sumber penting dalam zaman
Hindu Buddha
sebab puisi panjang (mengambarkan segala
peristiwa yang berlaku dalam masyarakat
India.)
menceritakan tentang sejarah Kashmir tradisi.
Rajatrangini terdiri daripada 8000 seloka
bahagian awalanya merupakan cerita-cerita
dongeng dan lagenda tetapi semakin berbentuk
sejarah.
terdiri daripada 8 bahagian atau bab.
Sumber
Sastera klasik, lagenda, inskripsi dan
catatan betulis serta dokumen
penting seperti, wang syiling, surat
diraja dan geran tanah.
Merujuk karya utama- Nrpavali,
Parthivavali, Nilamatapurana dll.
Mengkritik sikap sejarawan lalu yang
melakukan kesilapan menulis fakta
yang benar.
ZAMAN TRADISI ISLAM (1200
T.M-1750T.M)
Kedatangan Islam telah
memperkembangkan pensejarahan di
India apabila Islam turut membawa masuk
bidang-bidang keintelektualan dan
keilmuan
Tema penulisan masih terikat kepada
tradisi orthodok yang lebih pentingkan dan
lebih cenderung kepada soal agama Islam
dan pengabdian kepada Tuhan.
Karya-karya
lebih kepada pendidikan
moral dan agama melalui;
kisah nabi-nabi,
kalifah-khalifah,
sultan dan pembesar agama dan
pemerintah.
Juga terbatas
menonjolkan tentang kemenangan dan
kekebalan dalam satu-satu peperangan
tidak
memberi perhatian tentang
masyarakat awal India dan penganut
agama lain di India.
Pensejarahan
pada zaman ini terbahagi
kepada 3 bahasa iaitu
Parsi, Arab dan Urdu.
Tokoh-tokoh penting seperti
Amir Khusraw
Miftah al-Fut dan Khazain al-Futh
Zai-ud- din Barani
Tarikh i- Feroz- Shahi tahun 135.
Sheikh Abul Fazl
Akhbar Nama dan salah satu bahagian yang
paling penting ialah Ain-i-Akbari.
Akhbar Nama dikatakan sebagai
pensejarahan terbaik mengenai
institusi pemerintahan Emperor Akhbar.
Sebab menulis
Mendapatkan ganjaran
Diperintahkan oleh raja@pemerintah
Untuk mencatatkan segala peristiwa
yang berlaku dan sumbangan raja-
raja
Kesedaran bagi kepentingan generasi
akan datang
Abu Fazl
Karya terkenal- Akhbar Nama dan Ain-
I-Akhbari
Kedua-dua membincangkan tentang
maharaja, ilmu disetiap jabatan,
pentadbiran dan kepercayaan agama
Motif penulisan- memberi pengajaran
dan ilmu pengetahuan tentang sejarah
dan kisah kekuatan maharaja kepada
masyarakat dan generasi akan datang.
Menagongkan Maharaja-Akhbar
Menggunakan rekod dan dokumen tentang
Maharaja Akhbar
Gemar berdebat dalam bidang politik dan
agama dan dimasukan dalam karyanya.
Bukan sekadar menulis fakta tetapi
berupaya menjelaskan segala motif dan
sebab-musabab setiap langkah yang diambil
oleh Maharaja
Menganggap sesiapa yang menggunakan
hadis, undang-undang syariah dan kitab
fikah sebagai orang yang ketinggalan zaman
Dianggap sebagai tokoh yang
membawa pembaharuan dalam
bidang sejarah kerana meluaskan skop
sejarah berkaitan politik, ekonomi,
sosial dan kehidupan berbudaya.
Membuat penyelidikan dan mengambil
berat penggunaan sumber primer.
Membaca tulisan yang dibaut oleh
orang yang terlibat dalam peristiwa,
mencatat, melapor dan menyoal orang
yang terlibat
Zaman Moden (Tradisi
Barat)- (1750 TM- Sebelum
PensejarahanMerdeka)
zaman ini banyak
diusahakan oleh William Jones
Asiatic Society of Bangal pada tahun
1784,
Pusat dalam menghasilkan karya-karya
mengenai;
keadaan masyarakat, agama, politik,
keagamaan, social dan sebagainya tentang
India pada waktu itu.
Lebih bersifat kolonialist
jadikan bidang pensensejarahan
sebagai ruang untuk menonjolkan
tentang kebaikan budaya dan
ketinggian tamadun Barat.
Aspekdan budaya tempatan
dipandang rendah dan dianggap
sebagai kelas ke-2.
Janice
Mill dalam History of India
pada tahun 1818
meragui hipotesi yang mengatakan
bahawa India telah mencapai suatu
ketamadunan yang tinggi sebelum
kedatangan British.
Beliau juga mengatakan bahawa
pemerintahan tempatan dan undang-
undang social adalah sangat kasar
dan jauh dari ciri-ciri tamadun.
Cambridge History of India, 1932
dikatakanpencetus kepada kesedaran
masyarakat tempatan tentang
semangat anti penjajah.
Disokong dengan perkembangan
ilmu pengetahuan maka lahirlah
para sejarawan dan penulis-penulis
tempatan yang beraliran
nasionalisma seperti;
R.C. Majmundar, Bamkim, Chandra
Shaterjee, V.D. Sarramkar dan N.G.
Tilak.
Seterusnya pensejarahan India
diwarnai dengan pelbagai aliran
lain seperti Nazism, komunis,
sekular dan sebagainya.
Kesimpulannya
Jikadiperhatikan memang
terdapat rentetan dan proses
perkembangan yang berlaku
dalam pensejarahan India.
Selepas zaman mempunyai
hasilan pensejarahan yang
tersendiri, bermutu dan unik.

Anda mungkin juga menyukai