Anda di halaman 1dari 2

TUGASAN 3: PEMBENTANGAN (10%)

(C5, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS3, CS2, TS1)

Amat Cemerlang (A+) Cemerlang (A, A-) Kepujian (B+, B-, B) Lulus (C+, C) Gagal (C-, D+, D, F)
Aspek yang dinilai
10 - 9 8.9 -7.5 7.4 – 6.0 5.9 – 5.0 < 5.0
Liputan Kandungan  Liputan isi kandungan  Liputan isi  Sebahagian besar  Liputan isi kandungan  Liputan isi kandungan
(C5) sangat menyeluruh, kandungan hampir liputan isi kurang menyeluruh dan tidak menyeluruh, tidak
terperinci dan tepat . menyeluruh, kandungan kurang tererinci dan terperinci dan tidak
30%  Slaid pembentangan terperinci dan tepat menyeluruh, tepat tepat .
yang sangat menarik . terperinci dan tepat.
dengan isi kandungan  Slaid pembentangan  Slaid pembentangan  Slaid pembentangan
yang lengkap yang menarik  Slaid pembentangan yang kurang menarik yang tidak menarik
dengan isi yang agak menarik dengan isi kandungan dengan isi kandungan
kandungan yang dengan isi yang tidak lengkap
yang agak lengkap
lengkap
kandungan yang
lengkap

Struktur Dan  Sangat menepati masa  Menepati masa  Ada usaha ke arah  Kurang menepati masa  Tidak menepati masa
Penyampaian menepati masa
 Strategi penyampaian  Strategi  Strategi penyampaian  Strategi penyampaian
20% berasaskan  Strategi berasaskan
penyampaian berasaskan penggunaan
penggunaan sumber berasaskan penyampaian penggunaan sumber sumber elektronik yang
elektronik yang sangat penggunaan sumber berasaskan elektronik yang kurang tidak sesuai dengan isi
sesuai dengan isi elektronik yang penggunaan sumber sesuai dengan isi kandungan dan audien
kandungan dan audien sesuai dengan isi elektronik yang kandungan dan audien
kandungan dan agak sesuai dengan
audien isi kandungan dan
audien
Kemahiran  Penjelasan tentang  Penjelasan tentang  Penjelasan tentang  Penjelasan tentang  Penjelasan tentang
Berkomunikasi dan aspek-aspek yang aspek-aspek yang aspek-aspek yang aspek-aspek yang aspek-aspek yang
berpasukan dibanding beza sangat dibanding beza tepat dibanding beza agak dibanding beza dibanding beza
(PLO4, PLO5, CS2, TS1) tepat dan rasional dan rasional tepat dan rasional. kurang tepat tidak tepat

25%  Membentang dengan  Membentang  Membentang  Membentang dengan  Membentang dengan


fakta,huraian,contoh yg dengan dengan fakta , huraian yang fakta yang tidak sesuai
sangat sesuai, kreatif fakta,huraian,contoh fakta,huraian,contoh kurang sesuai dan dan tidak mampu
dan memberi maklum yg sesuai, kreatif yg agak sesuai, memberi maklumbalas memberi maklum balas
balas kepada soalan dan memberi kreatif dan memberi secara sederhana kepada soalan yang
yang dikemukakan maklum balas maklum balas kepada soalan yang dikemukakan.
dengan sangat baik kepada soalan yang kepada soalan yang dikemukakan
dikemukakan dikemukakan  Tidak berkemampuan
 Sangat berkemampuan dengan baik dengan agak baik  Kurang untuk bekerjasama
untuk bekerjasama  Agak berkemam- berkemampuan untuk dalam kumpulan secara
dalam kumpulan secara  Berkemampuan untk puan untuk bekerja- bekerjasama dalam efektif untuk mencari
efektif untuk mencari bekerjasama dalam sama dalam kumpln kumpulan secara efektif penyelesaian masalah
penyelesaian masalah kumpulan secara secara efektif untuk untuk mencari
efektif untuk mencari mencari penyelesaian masalah
 Hasil analisis tentang penyelesaian penyelesaian  Hasil analisis tentang
kehendak soalan masalah masalah  Hasil analisis tentang kehendak soalan tidak
sangat menyakinkan kehendak soalan menyakinkan
 Hasil analisis  Hasil analisis kurang menyakinkan
 Mampu menjawab tentang kehendak tentang kehendak  Gagal menjawab soalan
soalan dengan sangat soalan menyakinkan soalan agak  Kurang mampu dengan baik dan gagal
baik dan memberi menyakinkan menjawab soalan memberikan justiikasi
justifikasi yang sangat  Mampu menjawab  Mampu menjawab dengan baik dan
tepat dan rasional soalan dengan baik soalan dengan agak memberi justifkasi
dan memberi baik dan memberi yang lemah
justifikasi yang justifikasi yang agak
tepat dan rasional tepat dan rasional.

Kemahiran  Pelajar sangat aktif  Pelajar aktif  Pelajar agak aktif  Pelajar kurang aktif  Pelajar tidak aktif
menyelesaikan mendapatkan maklum mendapatkan mendapatkan mendapatkan maklum mendapatkan maklum
masalah balas untuk maklum balas untuk maklum balas untuk balas untuk balas untuk
(CTPS3, PLO3) meningkatkan meningkatkan meningkatkan meningkatkan meningkatkan
25% kefahaman terhadap kefahaman terhadap kefahaman terhadap kefahaman terhadap kefahaman terhadap isu-
isu-isu yang kurang isu-isu yang kurang isu-isu yang kurang isu-isu yang kurang isu yang kurang difahami
difahami difahami difahami difahami
 Penghujahan yang tidak
 Penghujahan yang  Penghujahan yang  Penghujahan yang  Penghujahan yang agak rasional dan tidak
sangat rasional, rasional, analitikal, rasional dan kritikal rasional bagi setiap mempamerkan
analitikal, kritikal dan kritikal dan mampu bagi setiap keputusan yang diambil pemahaman terhadap
mampu mempamerkan mempamerkan keputusan yang dalam pelaksanaan kandungan dan ilmu
pemahaman jitu pemahaman jitu diambil dan mampu aktiviti yang agak yang telah diperoleh
terhadap kandungan terhadap kandungan mempamerkan mampu mempamerkan
dan ilmu yang telah dan ilmu yang telah pemahaman pemahaman terhadap
diperoleh diperoleh . terhadap kandungan kandungan dan ilmu
dan ilmu yang telah yang telah diperoleh
diperoleh