Anda di halaman 1dari 6

Prosedur Penghasilan & Penilaian Kerja Kursus Seni Visual STPM

Oleh:
Hassan Mohd Ghazali
hassan@fsm.upsi.edu.my
Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Pengenalan

Kertas 970/3 adalah merupakan kertas penghasilan karya untuk calon


sekolah yang mengambil mata pelajaran Seni Visual di peringkat STPM.
Kertas ini menguji kemahiran calon untuk menghasilkan sebuah karya seni
visual dalam bentuk pengkaryaan dan perekaan. Melalui bimbingan guru
seni visual, calon akan melaksanakan projek berdasarkan pemilihan soalan
yang telah dihantar oleh MPM pada awal Januari. Sepanjang lapan bulan
(Februari hingga September)calon yang dibimbing oleh guru seni visual
membuat projek yang dipilih berdasarkan soalan dari MPM. Aspek penting
yang diberi penekanan ialah aspek penerokan idea, penghasilan karya @
produk dan pendokumentasian projek.

Oleh yang demikian pemilihan soalan oleh calon dalam kertas ini
perlu dibincang bersama dengan guru pembimbing agar kepakaran guru
pembimbing dapat membantu ke arah penghasilan yang baik. Kertas ini
akan dinilai secara pendekatan pengujian authentic. Justru itu hasil kerja
portfolio dan hasil karya perlulah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan
oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Beberapa perkara asas perlu dihalusi oleh
guru pembimbing sebelum memulakan penghasilan projek penghasilan
karya antaranya:

1. Arahan Kertas Soalan


2. Tanggungjawab Guru Seni Visual
3. Tanggungjawab Pengetua
4. Penghantaran Portfolio dan Hasil Karya
5. Arahan Penyedian Projek Penghasilan Karya.

Prosedur penghasilan
Secara umum kertas ini adalah dibuat secara amali di sekolah, oleh itu
keakraban antara calon (pelajar) dan guru seni visual (Pembimbing) adalah
perkara yang sangat penting. Bagi calon, mereka sangat mengharapkan
guru pembimbing membantu mereka dari aspek teori dan amali pengajaran
seni visual.
Sebenarnya kertas penghasilan karya seni visual STPM memerlukan
pelajar atau calon berpengetahuan dan berkemahiran dari aspek kognitif,
psikomotor dan afektif. Tanpa ketiga-tiga domin ini, portfolio dan
penghasilan tidak dapat dilakukan dengan baik.
Sebagai contoh, soalan Nombor 1 (Pengkaryaan). Soalan tersebut
berkehendakkan calon menghasilkan karya bertemakan ‘Gelombang’.
Aspek kognitif: calon perlu mencari sumber maklumat mengenai gelombang,
samada melalui pembacaan, pencarian maklumat dari internet,

Taklimat JU 970/3 27/28 Februri 2008  HASSAN GHAZALI 1


perbincangan dan sebagainya. Aspek teori dari segi makna dan nilai kreatif
juga perlu dititik beratkan melalui kajian maklumat dan kajian visual. Aspek
Psikomotor (kemahiran): calon perlu mahir tatacara melukis dan membentuk
(Ketukangan) dengan menggunakan media dan teknik bagi menghasilkan
sebuah karya 2D yang bertemakan ‘Gelombang’ tersebut. Aspek Afektif
(Nilai); colon perlu menyiapkan portfolio dan hasil karya dengan kemas dan
kreatif. Persoalannya, aspek pembelajaran seni visual adalah pokok utama
yang perlu ditegaskan sebelum memikirkan aspek-aspek yang lain.

Pengetahuan aspek organisasi penghasilan


Kelaziman berlaku apabila calon menghasilkan karya seni visual akan
memikirkan bagimana cara penghasilan?, apakah bahan yang hendak
digunakan?, dan apakah cara teknik dibuat?. Antara lain yang menjadi
persoalan awal ialah:
1. Memecahkan persoalan tema dan kehendak soalan,
2. Olahan idea dan pengolahan karya,
3. Penentuan bahan dan teknik,
4. Kemasan dan Persembahan.
Sebenarnya, penghasilan sebuah karya seni visual memerlukan banyak
aspek lain yang memerlukan perbincangan antara calon dan guru
pembimbing. Antara lain ialah mengetahui faktor tersirat karya dan faktor
tersurat karya seni visual sebagai cantuman kekuatan berkarya. Antara
perkara inplisit dan ekplisit yang perlu diketahui dalam penghasilan sebuah
karya ialah:
Faktor tersirat:
i. Nilai estetik (merangkumi niali kreativiti)
ii. Nilai makna
iii. Nilai konteks
iv. Nilai emosi
v. Pengaruh
Faktor tersurat:
i. Media dan teknik
ii. Kemahiran penghasilan
iii. Fungsi
iv. Kemasan
v. Peragaan dan persembahan

Langkah-langkah penghasilan
1. Penghasilan pengkaryaan
Proses penghasilan karya akan bermula dengan suatu tema atau
tajuk. Bermula dari permasalah tema maka calon akan bekerja

Taklimat JU 970/3 27/28 Februri 2008  HASSAN GHAZALI 2


mencari idea bagi merealisasikan sebuah karya. Pada peringkat awal
proses mengumpul maklumat dan visualisasi adalah langkah kearah
mendapatkan idea sebenar. Disamping itu pemetaan konsep yang
kreatif sangat penting dalam proses visualisasi. Paling penting adalah
penentuan media dan teknik untuk disesuaikan dengan gubahan.
Proses gubahan karya pula perlu menggambil kira elemen-eleman
bahasa seni visual. Di bawah ini adalah rajah proses penghasilan
pengkaryaan.

PEMETAAN
KONSEP
KREATIF PROSES KEMASAN
PROSES GUBAHAN
TEMA PENGWUJUDAN
IDEA 2D @ 3D
PENENTUAN • Kemahiran pembuatan
MEDIA DAN • Kemahiran pengunaan
TEKNIK Bahasa Seni Visual
PERAGAAN

Rajah 1: Proses Penghasilan Pengkaryaan

2. Penghasilan Perekaan
Pelbagai cara yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu karya
perekaan. Dalam perekaan kemahiran penghasilan adalah berbeza
mengikut bidang. Bidang Grafik dan multimedia berbeza cara
penghasilan dengan bindang reka bentuk. Perbezaan penghasilan
reka bentuk industri pula berbeza dengan reka bentuk persekitaran.
Oleh yang demikian guru seni visual sebagai pembimbing perlu
penguasai kemahiran bidang-bidang tertentu untuk mastikan cara
bimbingan kepada colon akan berlaku dengan betul. Di sini
ditunjukkan beberapa cara produksi pengurusan yang bersistematik
untuk mendapatkan produk akhir yang baik. Sebagai contoh
ditunjukkan bagimana sebuah firma ‘Flo Design Consultancy’ (Laura
Slack, 2006) mengorganisasikan penghasilkan produknya. Langkah-
langkah penghasilan produknya adalah sebagai satu cara langkah-
langkap proses perekaan yang bersistematik.

STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3

PENYELIDIKAN PENYATAAN KONSEP VISUALISASI REALISASI PENGEDARAN PENGGUNA


STAGE 1
• Keperluan • Lakaran • CAD/3D • Prototaip • Promosi • Kehendak
Pelanggan • Lukisan • Grafik Viktor • Penilaian • Logistik • Keperluan
• Model • Lepaan Produk
• 3D • Produksi

Rajah 2 : Disesuaikan dari ‘Flo Creator Model Consultancy’

Taklimat JU 970/3 27/28 Februri 2008  HASSAN GHAZALI 3


Namun demikian secara umumnya proses penghasilan perekaan lebih
tertumpu kepada permasalahan sosial dan pengguna. Bertolak dari situ
pereka akan membuat penyelidikan dan mencari maklumat untuk
menyelesaikan melalui reka bentuk yang boleh diterima oleh masyarakat
atau pengguna. Contoh di atas dapat sedikit sebanyak membantu proses
penghasilan perekaan sebagai menjawab soalan penghasilan perekaan.
Cara umumnya proses reka bentuk reka bentuk industri atau reka bentuk
automobil adalah melalui proses seperti rajah 3.

FASA 1
PENILAIAN Permasalahan
Mengumpul maklumat
MENGANALISIS
PENGESAHAN

FASA 2
FASA 4 PROSES Kreatif
Penyempurnaan REKA BENTUK Mencari-penyelesaian
Penilian di peringkat PEREKAAN Mengeluarkan Idea
sekolah Visualisasi

PENYEMPURNAAN MENSISTESIS
FASA 3
Kemungkinan
Dan
Pengoptimum

Rajah 3: Fasa Proses Reka Bentuk Perekaan

Dalam bidang reka bentuk grafik, proses penghasilan berbeza sedikit dari
reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran. Antara elemen penting
dalam proses reka bentuk grafik ialah lakaran kenik (Thumbnils) dan Lukisan
Komprehensif sebagai kerja terakhir sebelum proses percetakan. Aspek
kebersihan, kehalusan kerja dan persembahan yang kreatif sangat
dititikberatkan dalam karya komprehensif. Media dan teknik pelukisan dalam
grafik memerlukan kemahiran khusus, dan tidak keterlaluan dikatakan
bahawa proses akhir kerja grafik memerlukan penggunaan perisian grafik
komputer seperti grafik vektor dan grafik bitmap.

Taklimat JU 970/3 27/28 Februri 2008  HASSAN GHAZALI 4


Proses idea: Proses lakaran kenik Proses lakaran Proses
Mencari maklumat sebanyak mungkin sebenar dari lakaran Komprehensif
kenik

Rajah 4: Proses Reka Bentuk Grafik (Bob Cotton, 1990)

Perbandingan Pengkaryaan dan Perekaan

Secara umumnya saya membuat perbandingan melalui rajah 5 dan


rajah 6 untuk memberi penjelasan proses penghasilan. Apabila melihat
perbandingan tersebut kita boleh membincangkan bagaimana
perancangan yang bersistematik dapat dilakukan apabila menerima soalan
dari MPM.

TEMA KONTEKS

BAHASA SENI NILAI KEASLIAN

TEKNIK BERKARYA ASPEK KOMUNIKASI

GAYA NILAI KREATIF

NILAI ESTETIK PENGARUH

MAKNA PERAGAAN

Rajah 5: Sebuah Karya Seni (Pengkaryaan)

Taklimat JU 970/3 27/28 Februri 2008  HASSAN GHAZALI 5


PERMASALAHAN NILAI KETEPATAN

BAHASA SENI KEASLIAN

TEKNOLOGI ASPEK KOMUNIKASI

GAYA ESTETIK NILAI KREATIF

KESESUAIAN BAHAN NILAI EKONOMI

TEKNIK PRODUKSI PERSEMBAHAN

Rajah 6: Sebuah Produk (Perekaan)

Penutup

Kertas 970/3 merupakan kertas amali untuk calon persekolahan yang


diberi penekanan dalam proses penghasilan karya sepanjang lapan bulan.
Guru pembimbing Seni Visual memainkan peranan penting sebagai
pembimbing dan penilai utama. Aspek teori dan amali perlu diberi
penekanan sepanjang proses dalam penghasilan. Portfolio adalah
merupakan dokomentasi penghasilan karya dan sebagai bahan bukti proses
teori dan amali berjalan dengan baik.

Bibliografi

Amy e. Arntson (2007). Graphic Design Basics, USA: Thomson.


Bob Cotton (1990). The New Guide To Graphic Design, New Jersey: Chartwell Book
Inc.
Laura Slack (2006). What Is Product Design, Singgapore: Page One
Paulson, F.L. Paulson, P.R. and Meyer, CA. (1991, February). "What Makes a Portfolio a
Portfolio?" Educational Leadership, pp. 60-63.

Taklimat JU 970/3 27/28 Februri 2008  HASSAN GHAZALI 6

Anda mungkin juga menyukai