Anda di halaman 1dari 33

Pengurusan Sumber Dan Bahan Bantu Mengajar

Sinopsis
Tajuk ini meliputi rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok, panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab.

Sinopsis
membantu anda mengenalpasti, membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif

Sinopsis
membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan, pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

Hasil Pembelajaran
Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Menghasilkan bahan bant yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif

Hasil Pembelajaran
Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bant serta rekod stok. Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bant secara beretika dan bertanggungjawab

Tujuan Penggunaan BBM

Menjelaskan konsep,memudahkan pemahaman, meluaskan pengalaman

Tujuan Penggunaan BBM

Menarik minat dan perhatian, membina suasana belajar, menghilangkan kebosanan, melibatkan murid secara aktif

Tujuan Penggunaan BBM

Menggerakkan murid untuk berfikir, merangsangkan pelbagai deria

Tujuan Penggunaan BBM

Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru

Tujuan Penggunaan BBM

Menjana idea, menyediakan persekitaran belajar, menjimatkan masa

Tujuan Penggunaan BBM

Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal

Tujuan Penggunaan BBM

Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan

Ciri-Ciri BBM Yang Berkualiti


Ciri-ciri bahan bantu yang berkualiti ialah mukataip, ilustrasi/gambar dan maklumat yang jelas, relevan serta mudah difahami Mudah dikendalikan dan mesra pengguna Persembahan lebih menarik dan kemas Dapat menjelaskan konsep dengan tepat Kekukuhan dan boleh diguna selalu

Prosedur Penyediaan BBM


Memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran Jumlah yang diperlukan mengikut keutamaan Membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan Menentukan bahan dan teknik Menentukan maklumat dan ilustrasi/gambar yang hendak dipaparkan. Menghasilkan bahan bantu. Kemasan

Penggunaan BBM
Mengambil pertimbangan yang diperlukan sekiranya bahan sumber perlu digantung, dilekatkan, disandarkan atau diedarkan. Mengambil langkah-langkah keselamatan Mengambil kira bilangan yang mencukupi Perlu menjimatkan masa dan tenaga untuk mengedarkan dan mengutip.

Jenis BBM
Alat dan bahan untuk penghasilan Alat dan bahan membantu P&P

Jenis BBM
Alat dan bahan untuk penghasilan Merangkumi alat/bahan 2D atau 3D untuk menghasilkan produk seni e.g pensel, warna, palet, gam, keratan akhbar/majalah, berus, gunting dll

Jenis BBM
Alat dan bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid samada bersifat 2D atau 3D. Contohnya : Gambar, carta, kasut, bunga, daun, meja, kerusi, dll

Jenis BBM
Alat dan bahan bantu yang direka khas bagi menjelaskan konsep dan tidak ada dalam kehidupan seharian murid. Jadual, penyusunan grafik, carta, kad huruf dan angka, kad perkataan dan kad ayat, gambar rajah, senarai, kad separuh bulatan, kad sisipan, papan gulung, papan flannel, papan tulis, petikan rencana dll

Jenis BBM
Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Seperti TV, Radio, LCD, Tayangan Slide, Kamera dll

Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan


Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana menggunakan alat dan bahan bantu dengan cara yang betul dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Sebagai contoh, alat seperti berus, palet dan bekas air perlu dibasuh dan dikeringkan sebelum disimpan supaya tidak rosak.

Penyimpanan & Rekod Stok


Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi untuk tujuan pengauditan Butiran hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.

Penyimpanan & Rekod Stok


Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah Membuat penerimaan alat dan bahan, menyemak dan mengesahkan Membuat inventori dalam buku stok Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan

Penyimpanan & Rekod Stok


Dua buku stok digunakan. Sebuah untuk mencatatkan butiran alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi mesti dicatatkan secara berasingan bagi memudahkan semakan stok pada setiap akhir.

Penyimpanan & Rekod Stok


Sebarang kerosakan, kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Satu item alat / bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja.

Panduan Keselamatan
Kita sering terdengar kes murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu P&P sedang berlangsung dan hal sebegini secara tidak langsung menjejaskan reputasi seorang guru. Sediakan peraturan-peraturan penggunaan bengkel Seni Visual

Etika & Tanggung jawab


Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.

Etika & Tanggung jawab


Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karyakarya mereka.

Etika & Tanggung jawab


Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan kepada murid.

Rumusan
Tahu dan faham rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber P&P, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Memastikan keselamatan dalam studio/bengkel sebelum,semasa dan selepas P&P perlu diutamakan

Rumusan
Pengendalian alat / bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna.

Wassallam