Anda di halaman 1dari 38

A.

Pendahuluan
Ahlussunnah wal Jama’ah meyakini bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna,
dan mustahil bersifat sebaliknya. Para ulama kemudian menetapkan apa yang disebut akidah 50
sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab akidah Ahlusssunnah wal Jama'ah adalah akidah
tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah; dan bagi para Nabi.

ِ ‫ ُكلُّ َم ْن ُكلَّـفَ شَرْ عًـا َو َجبَـا ۞ َعلَ ْي ِه أَ ْن يَع‬ 


‫ َمـا قَـ ْد َو َجبَـا‬: َ‫ْـرف‬
َ ‫۞ َو ِم ْـث‬  ‫الجائـزَ َوال ُم ْمتَنِـ َعـا‬
‫ـل َذا لِ ُرسْـلِـ ِه فَا ْستَ ِمـ َعـا‬ َ ‫ َو‬ ‫لِلّـ ِه‬
setiap orang mukallaf wajib secara syar’i itu wajib baginya mengetahui perkara yang wajib bagi Allah,dan yang jaiz, dan
yang terlang, seperti ini itu bagi utusan-utusan Allah, maka dengarkanlah

Konsep sifat wajib, mustahil, dan jaiz berangkat dari kenyataan, bahwa untuk membuktikan
eksistensi mayoritas sifat tersebut meskipun terdapat dalil naqli berupa Al-Qur’an dan hadits
yang merupakan sumber akidah, tetap membutuhkan penalaran akal sehat, yang dalam konteks
ini dikenal hukum 'aqli yang ada tiga, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz 'aqli. Terlebih bagi orang
yang sama sekali belum percaya terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan maupun eksistensi para
Rasul. Bagaimana mungkin orang bisa menyakini kebenaran Al-Qur’an dan hadits sebagai dalil
eksistensi Allah, sementara ia bahkan belum meyakini eksistensi Allah sebagai Tuhan dan para
Rasul-Nya? Tentu ia tidak menerima Al-Qur’an dan hadits sebagai dalil pembuktiannya. 
Adapun maksud istilah wajib 'aqli adalah segala hal yang menurut akal pasti adanya atau tidak
dapat diterima ketiadaannya; maksud mustahil 'aqli adalah segala hal yang menurut akal pasti
tidak ada atau tidak diterima adanya; sedangkan jaiz 'aqli adalah segala hal yang menurut akal
bisa saja ada maupun tidak, atau diterima ada maupun ketiadaannya. Sifat gerak dan diam bagi
makhluk dapat dijadikan permisalan dalam hal ini.
Ilustrasi wajib, mustahil, dan jaiz 'aqli secara berurutan adalah:
(1) akal pasti mengharuskan salah satu dari diam dan bergerak terjadi pada makhluk,
(2) akal tidak akan membenarkan keduanya secara bersamaan tidak terjadi padanya; dan
(3) akal menerima ada dan ketiadaaan salah satunya dari makhluk.
Demikian antara lain dijelaskan Syekh Muhammad as-Sanusi, dalam Syarh Umm al-Barahain
B. Klasifikasi Sifat Wajib 20
Sifat-sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 sebagai
berikut:
1.Sifat Nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan Dzat Allah. Sifat nafsiyah ini ada satu,
yaitu wujûd.
2.Sifat Salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak
sesuai, atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan Dzat-Nya. Sifat Salbiyah ini ada lima,
yaitu: qidâm, baqâ’, mukhâlafatu lil hawâditsi, qiyâmuhu binafsihi, dan wahdâniyat.
3.Sifat Ma’ani, yaitu sifat- sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat ma’ani
ada tujuh yaitu: qudrat, irâdat, ‘ilmu, hayât, sama', bashar, kalam.
4.Sifat Ma’nawiyah, adalah kelaziman dari sifat ma’ani. Sifat ma’nawiyah tidak dapat berdiri
sendiri, sebab setiap ada sifat ma’ani tentu ada sifat ma’nawiyah. Bila sifat ma'ani telah
didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati yang otomatis menetapkan suatu
hukum padanya, maka sifat ma'nawiyah merupakan hukum tersebut. Artinya, sifat ma'nawiyah
merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat 'ilm misalnya, pasti dzat yang bersifat
dengannya mempunyai kondisi berupa kaunuhu 'âliman (keberadannya sebagi Dzat yang
berilmu). Dengan demikian itu, sifat ma'nawiyyah juga ada tujuh sebagaimana sifat ma'ani.
C. Kedudukan Sifat Wajib 20
Subtansi sifat-sifat wajib bagi Allah telah menjadi kajian ulama Ahlussunnah wal Jama’ah dalam
rentang sejarah sejak masa Abu al-Hasan al-Asy'ari (260-324 H/874-936 M) dan Abu Manshur
al-Maturudi (238-333 H/852¬-944 M), al-Qadhi Abu Bakr al-Baqillani (338-403 H/950-1013
M), dan Imam al-Haramain (419-478 H/1028-1085 M), hingga sekarang. Namun yang
merumuskan secara praktis menjadi 20 Sifat Wajib bagi Allah adalah al-Imam
Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu’aib as-Sanusi al-Hasani (832-895 H/1428-1490
M), asal kota Tilmisan (Tlemcen) Aljazair, seorang yang multidisipliner: muhaddits,
mutakalllim, manthiqi, muqri’, dan pakar keilmuan lainnya.
Dalam al-‘Aqidah as-Sughra yang terkenal dengan judul Umm al-Barahain
Imam as-Sanusi mengatakan:

ً‫صفَة‬
ِ َ‫فَ ِم َّما يَ ِجبُ لِ َموْ اَل نَا َج َّل َو َع َّز ِع ْشرُون‬.
“Maka di antara sifat wajib bagi Allah Tuhan Kita-Yang Maha Agung dan Maha Perkasa-adalah
20 sifat.” 

ِ ‫أَ ْن يَع‬ ‫ف‬
‫ْرفَ َما يَ ِجبُ فِ ْي َحقِّ ِه تَ َعالَى َو َما يَ ْست َِح ْي ُل َو َما يَجُوْ ُز‬ ٍ َّ‫ َو يَ ِجبُ َعلَى ُك ِّل ُم َكل‬.
Wajib atas setiap orang mukallaf (muslim yang baligh lagi berakal) mengetahui hal
yang wājib dalam ḥaqq Allah s.w.t., yang mustaḥīl serta yang jā’iz (boleh).
(risālah al-bājūriyyah ;tījān ad-durarī: Syaikh Ibrohim al-Bajuriy)
Dalam ranah keimanan terhadap Allah secara umum setiap mukallaf wajib meyakini sifat wajib,
mustahil, dan jaiz bagi-Nya. Sehingga ia harus:
1. Meyakini secara mantap tanpa keraguan, bahwa Allah pasti bersifat dengan segala
kesempurnaan yang layak bagi keagungan-Nya.
2. Meyakini secara mantap tanpa keraguan, bahwa Allah mustahil bersifat dengan segala sifat
kekurangan yang tidak layak bagi keagungan-Nya.
3. Meyakini secara mantap tanpa keraguan, bahwa Allah boleh saja melakukan atau
meninggalkan segala hal yang bersifat jaiz(mumkin), seperti menghidupkan manusia dan
membinasakannya. Inilah akidah yang harus diyakini secara umum. Selain itu, setiap mukallaf
wajib meyakini secara terperinci sifat wajib 20 yang menjadi sifat-sifat pokok kesempurnaan
(shifat asâsiyyah kamâliyyah) Allah sebagai Tuhan, 20 sifat mustahil, dan satu sifat Jaiz bagi-
Nya. Namun hal ini bukan berarti membatasi sifat Allah sebagaimana disalahpahami
sebagian orang, tetapi karena sifat-sifat ini yang sering diperdebatkan di sepanjang
sejarah umat Islam, maka dengan menetapkannya menjadi jelas bahwa Allah bersifat dengan
segala kesempurnaan dan tersucikan dari segala kekurangan. Sifat Wajib 20 Tidak Membatasi
Kesempurnaan Allah Apakah sifat wajib 20 membatasi kesempurnaan Allah?Jawabannya adalah
bahwa sifat 20 itu tidak membatasi kesempurnaan Allah yang tidak terbatas. Justrusifat wajib 20
itu merupakan sifat-sifat pokok kesempurnaan Allah yang tidak terbatas jumlahnya,yang tidak
mampu diketahui oleh manusia secara menyeluruh.
Imam as-Sanusi dalam Syarh Umm al-Barahain  menjelaskan:

(‫ت) )ص‬ ِ ‫صفَا‬ ِ ‫ضيَّ ِة إِلَى أَ َّن‬ َ ‫صفَةً( (ش) أَ َش‬


ِ ‫ار بِ ِم ْن التَّ ْب ِع ْي‬ ِ َ‫فَ ِم َّما يَ ِجبُ لِ َموْ الَنَا َج َّل َو َع َّز ِع ْشرُوْ ن‬
‫ لَ ِك ْن‬،‫ إِ ْذ َك َمااَل تُهُ تَ َعالَى اَل نِهَايَةَ لَهَا‬، َ‫ص ُر فِ ْي هَ ِذ ِه ْال ِع ْش ِر ْين‬ ِ ‫َموْ اَل نَا َج َّل َو َع َّز ْال َوا ِجبَةَ لَهُ اَل تَ ْن َح‬
‫ْرفَ ِة َما لَ ْم يَ ْنصُبْ َعلَ ْي ِه َدلِ ْي ٌل َع ْقلِ ٌّي َواَل نَ ْقلِ ٌّي اَل نُ َؤا ِخ ُذ بِ ِه بِفَضْ ِل هللاِ تَ َعالَى‬ِ ‫ْال َعجْ ُز ع َْن َمع‬

“Kitab Asal (Umm al-Barahain) berisyarat dengan huruf ‫ ِم ْن‬  tab'idiyah untuk menunjukkan,
bahwa sifat-sifat Allah–Jalla wa ‘Azza–tidak terbatas pada 20 sifat ini, sebab kesempurnaan-Nya
tidak terbatas, namun ketidakmampuan mengetahui sifat-sifat yang tidak terjelaskan oleh dalil
'aqli dan naqli membuat kita tidak disiksa karenanya, berkat anugerah Allah Ta'ala.”

NADZOM TIJAN
 AD-DARORI VERSI BAHASA SUNDA

MUQODDIMAH

1. Puji opat kasanggakeun

Ka Alloh Robbul ‘Alamin

Rohmat jeung kasalametan

Ka Rosul Alloh panutan

2. Waba’du nu dina angen

Ngadawuh nu fakir pisan

Kana rohmatna pangeran

Nu waspada uningaan
3. Ibrohim Bajuri lemburna

Mesir eta nagarana

Anu ngaku lalaworana

Dina to’at ka alloh na

4. Sasakala anjeun na nyusun

Nyaruhunkeun Ba’dul Ikhwan

Mugi alloh ngaluluskeun

Kana tingkah jeung kalakuan

5. Yen mugi kuring nuliskeun

Kana kitab leutik pisan

Eusina kapangeranan

Uluhiyah dingaranan

6. Dua puluh nu wajibna

Dua puluh nu mohalna

Hiji sifat nu wenangna

Jumlah opat puluh hijina

7. Kitu deui di rosulna

Opat sifat nu wajibna

Opat sifat nu muhal na

Hiji sifat nu wenangna

8. Jumlah na salapan sifat

Dingaranan nabawiyyat

Jumlah lima pulus sifat


Nu disebut Mu’taqidat

SIFAT NU WAJIB DI ALLOH

Wujud Qidam Baqo Mukholafatullil hawaditsi

Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrot irodat

Ilmu hayat sama’ bashor kalam qodiron muridan

‘aliman hayyan sami’an bashiron mutakalliman

Aya heubeul langgeng beda jeung kabeh nu anyar

Jumeneng kalawan dzatna hiji alloh dina dzat na

Hiji na sifatna hiji padamelannana

Kawasa kersa uninga hirupna

Ngadangu ningali sasauran bukti kawasa

Bukti alloh kersa nu uninga nu hirupna

Bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawuh

Jadi sadayana anu wajib dua puluh

SIFAT NU MUHAL DI ALLOH

Adam hudus fana mumatsalalil hawadits

Ihtiyaj ta’addud ‘ajzu karohah

Jahlu maot shomma a’ma abkam ‘ajizan karihan

Jahilan mayyitan ashomma a’ma abkama

Euweuh anyar ruksak sarupa reujeung nu anyar

Butuh kana tempat sareng butuh kanu ngayakeun


Bingbilangan dzatna sifatna sareng damelna

Apes kapaksa bodo maot torek lolongna

Pireu bukti alloh anu apes anu kapaksa

Anu bodo maot torek lolong anu pireuna

SIFAT NU WENANG DI ALLOH

Wenang di Allohna midamel barang nu mumkin

Taya anu wajib midamel barang nu mumkin

SIFAT NU WAJIB, MUHAL, WENANG DI ROSUL

Sidiq amanah tabligh fathonah

Kidzib khianat kitman biladah

Bener kapercaya ngadugikeun sareng pinter

Bohong cidra nyumputkeun tur belet

Wenang di rosulna sifat manusia biasa

Kaya tuang leueut angkat kulem sajabina

Maka kuring nyubadanan

Pamentana ba’dul ikhwan

Kana kitab risalahan

Ku alloh wungkul pitulung

Wajib ka sakur mukallaf

Nu poko wajib ma’rifat

Alloh anu kapersifat

Wajib mustahil ja-izat


PEMBAGIAN SIFAT NU WAJIB DI ALLOH

Sifat nu wajib di alloh

Kabagi opat bagian

Nafsiah jeung salabiyah

Ma’ani jeung ma’nawiyah

Sifat Wujud

Wajib aqli hak allohna


Wujud aya alloh hartina

Kecap wujud kabagina

Kana tilu kahijina

Wujud aridi hartina


Ayana teh euweuh heula

Bumi langit ieu contona

Wujud idopi kaduana

Wujud idofi hartina


Aya anu nyarande na

Aya bapak aya anakna

Ari anu katiluna

Wujud hakeki hartina


Aya teu aya kawitna

Aya henteu nyarande na

Nyaeta aya alloh na

Lalawanan sifat wujud na


Al ‘adam euweuh hartina

Ari dalil ceuk aqlina


Ayana ieu makhluk na

Ari dalil ceuk naqlina


Ro’du ayat genep belasna

‫قل من رب السمــــــــــــــــــوات‬

‫واالرض قــــل اللـــــــــــــه‬

Sifat Qidam

Wajib aqli hak allohna


Qidam heubeul alloh hartina

Kecap qidam kabagina

Kana tilu kahijina

Qidam zamani hartina


Heubeul hiji perkarana

Nu kakurung ku zamanna

Langit bumi heubeul zamanna

Ari anu kaduana


Qidam idofi hartina

Heubeul pedah dibandingna

Bapa banding ka anakna

Ari anu katiluna


Qidam hakeki allohna

Heubeulna lain zamanna

Heubeul lain nyarandena

Lalawanan sifat qidam


Nyaeta huduts anyarna

Moal pibuktieunnana

Da mustahil di allohna
Ari dalil ceuk aqli na
Lamun alloh eta anyarna

Butuh kunu nganyarkeunnana

Sedeng eta mustahilna

Ari dalil anu naqlu


Ayat qur’an anu tangtu

Al-hadid na ayat tilu

‫هــــــــواالول واالخـــــــــر‬

Sifat Baqo

Wajib aqli hak allohna


Baqo langgeng eta hartina

Kecap baqo kabagina

Kana tilu kahijina

Baqo zamani hartina


Nu kakurung ku zamanna

Surga reujeung narakana

Ari anu kaduana

Baqo nisbi teh hartina


Langgeng nisbat kanu sejenna

Waja nisbat kana kai na

Ari anu katiluna

Baqo hakeki alloh na


Lain pedah lila zaman na
Lain nisbat kanu sejenna

Langgeng teu aya tungtungna

Lalawanan sifat baqo


Al-fana ruksak hartina

Nu mustahil di allohna

Wajib iman mustahilna

Ari dalil ceuk aqlina


Lamun alloh eta ruksakna

Tangtu alloh teh anyarna

Sedeng eta mustahilna

Dalil naqli Arrohmanna


Ayat dua puluh tujuhna

‫ ويبقى وجه‬kawit na

Pek ku anjeunna

Sifat Mukholafah Lilhawadis

Wajib aqli mukholafah


Lil hawadisi hak alloh

Beda alloh jeung sakabeh

Nu alanyar henteu salah

Teu aya pikeun allohna


Panangan soca cepilna

Atawa anu sejenna

Tina sifat hawadits na

Lamun aya na qur’an na


Yadullohi ceuk salafna
Angger dina Yad Alloh na

Kawasaan ceuk kholafna

Lalawanan mukholafah
Eta teh al-mumatsalah

Silih sarupa dzat alloh

Eta mustahil di alloh

Ari dalil ceuk aqli na


Lamun alloh sarupana

Jeung nu anyar pasti anyarna

Sedeng eta mustahilna

Ari dalil ceuk naqli na


Surat Asy-syuro kawitna

Sabelas anu kawitna

‫ ليــــــــــس كمثلــــــــــه‬na

Sifat Alqiyamu Binnafsi

Wajib aqli hak alloh na


Alqiyamu binnafsi na

Jumeneng eta hartina

Kalayanna dina dzatna

Qiyam binnafsi hartina


Teu butuh kana tempatna

Teu butuh nu ngayakeunna

Teu sah naros dimana na

Lawan Qiyam binnafsina


Ihtiyaj butuh tempatna
Jeung kunu ngayakeunnana

Eta anu mustahil na

Ari dalil ceuk Aqli na


Lamun alloh mika butuh na

Kana tempat eta tangtuna

Alloh teh eta sifat na

Tangtu moal kaancikan


Dua puluh persifatan

Sedeng eta kamustahilan

Tetep alloh kasifatan

Lamun alloh mika butuhna


Kanu nyieun tangtu anyarna

Sedeng eta mustahilna

Tetep Qiyam binnafsi na

Ari dalil ceuk naqli na


Ankabut ayat genep na

‫ِــــــــــي‬
ٌّ ‫ إِنَّ اللـــــــــ َه َل َغن‬na

Pek ku anjeun tuluykeun na

Sifat Wahdaniyat

Wajib aqli hak allohna


Sifat wahdaniyat hartina

Sahiji tilu hartina

Dzat sifat reujeung af’alna

Dina dzat hiji allohna


Henteu dua atawana
Leuwih loba disebutna

Salbiyah kam munfasilna

Dina dzat hiji alloh na


Lain meunang rangkepkeun na

Tina juz bingbilanganna

Salbiyah kam muttasilna

Na sifat hiji alloh na


Henteu aya salianna

Nu ngabogaan sifatna

Saperti sifat allohna

Ieu harti disebutna


Salbiyah kam munfasilna

Na sifat hiji alloh na

Hiji tina sawarna na

Ieu harti disebutna


Salbiyah kam muttasilna

Na af’al hiji alloh na

Henteu aya salianna

Nu ngabogaan tapakna
Anging tapak damel allohna

Salbiyah kam munfasilna

Jumlah aya lima hartina

Lalawanan wahdaniyat
At-ta’addud henteu lepat

Bingbilangan dzat jeung sifat

Padamelan henteu lepat


Ari dalil ceuk aqli na
Mun bukti gusti allohna

Eta bingbilangannana

Moal dipanggihannana

Hiji perkara makhlukna


Ayeuna aya makhlukna

Tetela teu ta’addudna

Wajib alloh wahdaniyatna

Ari dalil ceuk naqli na


Surat al-ikhlas ayat na

Hiji ‫ قل هو هللا‬kawitna

Pek ku anjeun tuluykeun na

Sifat Qudrot

Wajib aqli haq alloh na


Qudrot kawasa hartina

Nu qodim taya kawasana

Qoimatun tumetep na

Sifat qudrot paragina


Ijad ngayaken nana

I’dam ngewehkn nana

Kana barang nu mumkin na

Lalawanan sifat qudrot na


Al ‘ajzu apes teu lepat

Asup kana mu’takodat

Mustahil na hnt lpat

Ari dalil ceuk ‘akal na


Lamun alloh tos apes na

Tangtu moal di panggih na

Ieu pirang2 mahkluk na

Ayeuna aya mahkluk na


Tetela hnte apes na

Atuh kaharti ayana

Sifat qudrot di alloh na

Ari dalil ceuk nakli na


Al bakoroh dina ayat na

Dua puluh innalloh na

‘ala kulli tuluy kn nana

Sifat Irodat

Wajib a’kli haq alloh na


Irodat kersa harti na

Nu kodim taya kawasana

Koimatun tumetep na

Ari sifat irodat na


Paragi nangtukn nana

Kana barang nu mumkin na

Dina aya jeung euweh na

Dina beunghar jeung faqirna


Dina pinter jeung bodo na

Jeung lian anu sejen na

Tina sifat anu anyar na

Lalawanan irodat na
Al karohah kapaksa na
Ari sifat anu mustahil na

Wajib di tekad kn nana

Ari dalil ceuk ‘akli na


Lamun alloh kapaksa na

Tangtu alloh teh apes na

Sedeng eta mustahil na

Ari dalil ceuk nakli na


Aya dina surat hud na

Ayat saratus tujuh na

Pa’alul ;ima yurid na

Sifat Ilmu

1. Wajib ‘aqli haq alloh na

Ilmu uninga hartina

Nu qodim taya kawit na

Koimatun tumetep na

2. Uni’nga gusti alloh na

Kana sakur perkarana

Wajib mumkin al wujud na

Rejeng muhal al wujud na

3. Lalawanan sifat elmu na

Al jahlu bodo hartina

Wajib di tekadkn nana

Tapi dina mustahil na


4. Ari dalil ceuk a’kli na

Lamun alloh teh bodo na

Tangtu moal boga karep na

Sedeng eta mustahil na

5. Ari dalil ceuk nakli na

Dina surat bakoroh na

Dua tilu hiji na

Bikulli sayyin ‘alim na

Sifat Hayat

1. Wajib ‘akli haq alloh na

Al hayat hirup hartina

Nu kodim taya kawit na

Koimatun tumetep na

2. Ari sifat al hayat na

Paragi ngesahkn nana

Kasifatan kunu sejen na

Kaya kudrot irodat na

3. Ciri hayat ka makhluk kn

Hayatul hayawan ngambekan

Hayatul jamadat teasan

Hayatun nabat getahan

4. Ari hayat gusti alloh na


Hirup ku sifat hayat na

Ciri aya tapak kudrot na

Nyata alam semestana

5. Lalawanan al hayat na

Al maotu maot hartina

Sifat anu mustahil na

Waji di tekad kn nana

6. Ari dalil ceuk ‘akal na

Lamun gusti alloh maot na

Tangtu moal kawasana

Rejeung moal kersana

7. Oge moal uningana

Kapan eta mustahil na

Atuh wajib ayana

Sifat hayat di alloh na

8. Ari dalil ceuk naklina

Dina surat bakoroh na

Ayat dua puluh lima na

Hual hayyul koyyum na

Sifat Sama’ Bashor

1. Wajib ‘akli haq alloh na

Sifat sam’a jeng bashor na

‘adangu ningali harti na


Sifat kodim dua nana

Qoimatun dua nana


Nu tumetep di alloh na

Teu aya kawit tungtungna

Qodim qoim salawasna

3. Dangu alloh ku sama’na

Ningal alloh ku bashorna

Paragi mukakuen nana

Tah ta’alluk inkisyafna

Kana barang nu wujudna


Boh nu wajibul wujudna

Tawa nu mumkinul wujudna

Kadangu jeung katingalna

5. Lalawanan sifat sama’na

Asshomam torek hartina

Lalawanan sifat bashorna

Al’umyu lolong hartina

Timimiti sifat sama’ na


Henteu aya dalil ‘aqli na

Sabab jalma geus imanna

Terang dugi sifat hayatna

7. Ari dalil ceuk naqli na

Surat Asy-syuro ayatna

Sabelas ‫ وهو‬kawitna
‫ السميع البصير‬terasna

Sifat Kalam

Wajib aqli hak alloh na


Sifat kalam ngadawuhna

Nu qodim taya kawitna

Qoimatun tumetep na

Kalam alloh kabagina


Kan dua dal madlul na

Dal anu di loh mahfudz na

Anu aya aksarana

Kalam madlul di alloh na


Taya huruf jeung sora na

Kitu harti sifat kalam na

Anu aya di alloh na

Lalawanan sifat kalamna


Al-bukmu pireu hartina

Sifat anu mustahilna

Wajib di tekadkeun nana

Ari dalil ceuk naqli na


Suroh An-Nisa ayat na

Saratus genep opat na

‫ وكلم هللا موسى‬na

Sifat Kaonuhu Qodiron


Wajib akli hak alloh na
Kaonuhu qodiron na

Bukti alloh kawasa na

Ieu sifat ma’nawiyah na

Ari sifat ma’nawiyah na


Eta sifat rekenan nana

Lain sifat bangsa aya na

Nu aya mah ma’ani na

Lain sifat bangsa euweuh na


Salagi ma’ani aya na

Pasti aya panyebutna

Sifat ma’nawiyah ngaranna

Lain sifat nu misah na


Tina sifat ma’ani na

Tapi sifat nguatan nana

Kana sifat ma’ani na

Ari lalawanan sifatna


Kaonuhu qodiron na

Kaonuhu ‘ajizan na

Bukti alloh nu apesna

Dalil aqli jeung naqli na


Sami jeung dalil qudrotna

Teu aya pisan beda na

Dina penjelasan nana

Sifat Kaounuhu Muridan

Wajib aqli hak alloh na


Kaounuhu muridan na
Bukti alloh ngersakeun na
ari sifat ma’nawiyah na

Sifat baqo rekenan nana


Lain sifat nu misah na

Tapi sifat nguatan nana

Kana sifat irodatna

Ari lalawanan sifat na


Kaonuhu muridan na

Kaonuhu karihan na

Bukti alloh kapaksana

Dalil aqli jeung naqli na


Sami dalil irodatna

Taya pisan nu beda na

Dina penjelasan nana

Sifat Kaounuhu Aliman

Wajib aqli hak alloh na


Kaounuhu ‘Aliman na

Bukti alloh uninga na

Kaasup ma’nawiyahna

Sifat bangsa rekenan nana


Lain sifat nu misahna

Tapi sifat nguatan nana

Kana sifat ilmu na

Ari lalawanan sifat na


Kaonuhu ‘Aliman na
Kaonuhu jahilan na

Bukti alloh nu bodo na

Dalil aqli jeung naqli na


Sami dalil sifat ilmu na

Taya pisan nu beda na

Oge penjelasan nana

Sifat Kaonuhu Hayyan

Wajib aqli hak alloh na


Sifat kaonuhu hayyan na

Bukti alloh nu hirup na

Kaasup ma’nawiyah na

Sifat bangsa rekenan nana


Lain sifat nu misah na

Tapi sifat nguatan nana

Kana sifat hayat na

Ari lalawanan sifat na


Sifat kaonuhu hayyan na

Kaonuhu mayyitan na

Bukti alloh nu maot na

Ari dalil ceuk naqli na


Sami dalil sifat hayat na

Taya pisan nu beda na

Oge penjelasan nana

Sifat Kaonuhu Sami’an Bashiron


Wajib aqli hak alloh na
Sami’an jeung bashiron na

Bukti alloh ngadangu na

Bukti alloh ningali na

Sifat bangsa rekenan nana


Lain sifat nu misah na

Tapi sifat nguatan nana

Kana sama’ jeung bashor na

Lalawanan sami’an na
Kaonuhu ashomma na

Lalawanan bashiron na

Eta Kaonuhu a’ma na

Ari dalil ceuk naqli na


Sami jeung sama bashor na

Taya pisan nu beda na

Oge penjelasan nana

Sifat Kaonuhu Mutakalliman

Wajib aqli hak alloh na


Sifat mutakalliman na

Bukti alloh ngadawuh na

Ieu sifat ma’nawiyah na

Sifat bangsa rekenan nana


Lain sifat nu misah na

Tapi sifat nguatan nana

Kana sifat kalam na

Ari lalawanan sifat na


Sifat mutakalliman na

Kaonuhu abkama na

Bukti alloh nu pireu na

Ari dalil ceuk naqli na


Sami jeung sifat kalam na

Taya pisan nu beda na

Oge penjelasan nana

Sifat Jaiz

Jaiz aqli hak alloh na


Eta ngadamel mumkin na

Atawa dina tinggal na

Henteu ngademl mumkin na

Ari ngaran nu mumkinna


Kongang aya jeung euweuh na

Conto na ieu makhluk na

Sok di sebut ku alam na

Ari dalil ceuk aqli na


Lamun wajib ka alloh na

Damel hiji perkara na

Atawa dina tinggal na

Tangtu tibalik jaiz na


Jadi wajib mustahil na

Sedeng kitu teh muhal na

Maka tetep sifat jaiz na

Ari dalil ceuk naqli na


Surat ibrohim ayat na
Salapan belas kawit na

‫ إن ّيــــــشأ يـــذهبــــــكم‬na

Sifat Shidiq

Wajib aqli hak rosul na


Rohmat salam muga tetepna

Ka para rosul kabeh na

Sifat shidiq bener hartina

Sakur nu dawuhkeun na
Pasti akur jeung buktina

Pinter jeung meneran nana

Muhal aya nyalahan na

Lalawanan sifat shidiq na


Al-kidzbu bohong hartina

Ari dalil ceuk aqli na

Lamun para rosul bohong na

Tangtu dawuhan alloh na

Eta oge pada bohong na

Sedeng eta mustahil na

Maka wajib sifat shidiq na

Sifat Amanah

Wajib aqli hak rosulna


Rohmat salam muga tetep na

Ka para rosul kabehna

Amanah kapercayana

Pamolah reujeung dawuhna


Henteu aya sulayana

Kana parentah allohna

Jadi picontoeun nana

Lalawanan amanah na
Khianat cidra hartina

Ari dalil ceuk aqli na

Lamun cidra para rosulna

Nyata migawe haramna


Atawa anu makruh na

Tangtu urang diparentahna

Kana haram tawa makruh na

Sedeng urang henteu sah na


Diparentah haram makruh na

Maka wajib di rosulna

Al-amanah tumetepna

Sifat Tabligh

Wajib aqli hak rosulna


Rohmat salam muga tetepna

Ka para rosul kabehna

Sifat tabligh nepikeun nana

Ari harti sifat tabligh na


Eta nepikeun hukumna

Nu wajib di tepikeun nana

Ka sakabeh makhluk na

Lalawanan sifat tabligh na


Al-Kitman nyumputkeun nana

Wajib di tekadkeun nana

Kana sifat mustahilna

Ari dalil ceuk aqli na


Lamun rosul nyumputkeun na

Perkara anu wajibna

Di tepikeun ka makhlukna

Tangtu urang diparentahna


Kudu nyumputkeun ilmu na

Sedeng teu sah diparentahna

Nyumput ilmu di la’nat na

Sifat Fatonah

Wajib aqli hak rosulna


Rohmat salam muga tetepna

Ka para rosul kabehna

Sifat fathonah hartina

Celakan pinter bisa na


Kaduga nangtukeun nana

Hujjah bener sehingga na

Ngelehkeun ka musuh na

Lalawanan fathonah na
Biladah belet hartina

Wajib di tekadkeun nana

Kana sifat mustahilna

Ari dalil ceuk aqli na


Mun rosul teu fatonah na

Tangtu moal kaduga na

Nangtungkeun hujjah bener na

Sedeng eta mustahilna


Al-qur’an nuduhkeun nana

Surat Hud tilu dua na

‫حـــــــــجتـــــنا‬
ّ ‫ تـــــــلك‬kawitna

Sifat Jaiz

Jaiz aqli hak rosulna


Rohmat salam muga tetepna

Ka para rosul kabeh na

Sifat A’rodl Basyariah na

Sifat kamanusaan nana


Nu teu matak ngurangan na

Kana martabat rosul na

Kaya tuang jeung leueut na

Ari dalil ceuk aqli na


Kasaksi para rosulna

Sifat A’rodl Basyariah na

Di para rosul kabeh na


Khotimah

Wajib ka jalma islamna


Uninga rundayan nana

Jeung nabi utusan alloh

Muhammad putra abdulloh

Abdulloh putra muthollib


Muthollib putrana hasyim

Hasyim putra abdi manaf

Abdi manaf putra qusoy

Qusoy putrana kilab


Kilab putrana murroh

Murroh putrana ka’ab

Ka’ab putrana lu’ay

Lu’ay putrana gholib


Gholib putrana fihir

Fihir putrana malik

Malik putrana nadzor

Nadzor putra kinanah


Kinanah putra khuzaemah

Khuzaemah putra mudrikah

Mudrikah putrana ilyas

Ilyas putrana mudlor


Mudlor putrana nizar

Nizar putrana ma’ad

Ma’ad putrana ‘adnan


Nu wajib dugika adnan
Haram nguningakeun nana

Ti adnan dugika adam

Sabab taya jalan soheh

Wajib deui uninga na


Rundayan na ti ibu na

Jeung nabi utusan alloh

Muhammad putra aminah

Aminah putrana wahhab


Wahab putra abdi manaf

Abdi manaf putra zuhroh

Zuhroh putrana kilab

Tepang deui jeung rama na


Ti kilab jangkawareng na

Jadi ibu jeung rama na

Masih keneh sarundayan

Haodl Syafaat

Kaasup wajib syar’i na


Ka sakur nu mukallaf na

Yen kanjeng nabi gaduhna

Haod talaga hartina

Kaasup wajib syar’i na


Saestuna kanjeng nabi

Bakal nyafa’atan nana

Mutuskeun hukuman nana

Dina poean mahsyar na


Syafa’at udzma ngaranna

Syafaat anu tangtu na

Ka kanjeng nabi Muhammadna

Para Rosul

Kaasup wajib syar’i na


Nganyahokeun para rosul na

Anu aya na Qur’an na

Kalayan wincikan nana

Ari rosul salian na


Nu teu aya na Qur’an na

Wajib ma’rifatkeun nana

Kana jumlahan kabehna

Ari jumlah para rosulna


Tilu ratus opat belasna

Jumlah nabi saratusna

Dua puluh opat rebu na

Geus nganadzom ba’dluhumna


Ka nabi anu wajib na

Ma’rifat wincikan nana

Aya dua puluh lima na

‫حتم على كل ذى التكليف معرفة‬

‫بأنب َياء على التفصيل قد علمـوا‬

Wincikan jenengan nabi dina qur’an masing timu


*

Eta misti ka sakur mukallaf nganyahokeun

  
‫فى تـــــــــلك حجتنا منهم ثمانية‬

‫من بعد عشر ويبقى سبعة وهم‬

Tujuh nyesa nu teu kumpul jenengan na tong tumamu

Ayat tilka hujjatuna dalapan belas kumpul na

  
‫إبراهيم هود شعيب صالح وكذا‬

‫ذواالكفل آدم بالمختار قد ختموا‬

Nabi Muhammad panungtung para nabi sing timu

Idris Hud Syu’eb Solih Dzulkifli Nabi Adam

NADZOM SYAHADATAEN

Syahadat Dua Bagian


Kahiji Syahadat Syar'an

Ka Dua Syahadat Munjin

Kade Kudu Teulik Pisan

Ta'rifna Syahadat Syar'an


Kadar2 Nu Ngucapkeun

Kalimat Syahadataen

Hente Milik Patekadan


Ma’fat Syahadat Syar'an
Bisa disebut Mu'minin

Mungguh Hukum Kadunyaan

Kaya Halal Peupeuncitan

Halal Di Tikahkeunana
Ka Jalma Anu Islamna

Jeung Halal Nampa Waritsna

Ti Jalma Anu Islamna

Ari Mungguhing Allohna


Jeung Mungguhing Akheratna

Kudu Terus Jeung Munjina

Eungke Peujeulasan Nana

6. Kanjeung Nabi Tos Nyaurkeun

Anjeun Kudu Ngahukuman

Ku Dzohirna Caritaan

Jeung Dhohirna Kalakuan

Jeung Teu Kudu Ngahukuman


Nu Dina Hate Di Simpeun

Da Taya Nu Uningaeun

Salianti Dzat Pangeran

Lamun Dzohir Kalakuan


Atawa Dzohir Ucapan

Aya Anu Ngabatalkeun

Nu Di Sebut Pamurtadan

Batal Syahadat Syar'ana


Sanajan Ngucapkeunana
Kana Keucap Syahadatna

Laku Ucap Nu Murtadna

Kaya Asup Ka Gareja


Di Bareungan Ku Ngahaja

Atawa Nyembah Berhala

Kaya Patung Nu Baheula

Ta'rifna Syahadat Munjin


Eta Jalma Nu Ngucapkeun

Kalimah Syahadataen

Di Bareungan Pateqadan

Teqad Anu Ma'rifatna


Jeung Teqad Anu Tasdeqna

Neuteupan Kana Syaratna

Ma'rifat Reujeung Tasdeqna

Ari Syarat Ka Duana


Teu Keuna Owah Gingsirna

Moal Barobah Teqadna

Hingga Dugi Ka Maotna

Lamun Nekadkeun Ayeuna


Sabot Usum Jeung Baturna

Jaga Mah Kumaha Eungkeuna

Mumkin Tekad Rek Robahna

Kafirna Teh Ti ayeuna


Da Arek Owah Gingsirna

Heunteu Jadi Ma'rifatna

Mungguhing Gusti Allohna


Syarat anu Ka Tiluna
Anu Di Tekadkeunana

Kudu Akur Jeung Buktina

Heunteu Nyalahan Sifatna

Sifat Cek ahli Sunahna


Nu Aya Qur'an Haditsna

Teu salah Meutakeunana

Akur Reujeung Aqoidna

18. Margi Kitu Di Wajibkeun

Nu Hayang Syahadat Munjin

Nyaho Kana Aqoidna

Bisi Jeung Bukti Nyalahan

19. Lamun Jazim Jeung Tekadna

Yen Alloh Pangeranana

Yen Muhammad Teh Rosulna

Ngan Teu Akur Jeung Buktina

20. Alloh Nunyurupna Badan

Bumi Langit Panyurupan

Di dinya Alloh Nyicingan

Atawana Di Hijikeun

21. Eta Tekad Nyulayaan

Reujeung Buktina Pangeran

Da Alloh Heunteu Butuheun

Kana Tempat Panyicingan


22. Nu Kitu Salah Tekadna

Heunteu Akur Jeung Buktina

Heunteu Sah Iman islamna

Mungguhing Gusti allohna

23. Syarat Anu Ka Opatna

Kudu teurang Kana Dalilna

Anu Teu Teurang Dalilna

Eta Teu sah Ma'rifatna

24. Ieu Cek Ibnu A'roby

Jeung Pendapat Syekh Sanusi

Anapon Cek Syekh dasuki

Taya Dalil Ma'rifat Jadi

25. Dalil Kadar Kawajiban

Lain Syarat Kama'rifatan

Pikeun Jalma Nu Kadugaeun

Kana Dalilna Mikirkeun

26. Kadua Syahadat Munjin

Kudu Tasdeq nu Ngucapkeun

Tasdeq Aya Dua Rukun

Ka Hiji Kudu Idzi'an

27. Idzi'an Eta Ngakukeun

Ka Alloh Kuring Mangeran

Ku Muhammad Di Nabian
Muhammad teh Rosul Kuring

28. Rukun Tasdeq Kaduana

Nyaeta Kudu Qobulna

Narima Ajaran nana

Ti Alloh Reujeung Rosulna

29. Mun can Bisa Ngalakonan

Tapi hate Mah nampanan

Rumaos Ka Leuleupatan

Eta Qobul Sahna Iman

Anda mungkin juga menyukai