Anda di halaman 1dari 17

Tafsir Klasik

Alit Nur Hidayat Hasrul


DosenPembimbing : Abdul Rouf, Lc, MA
Institut PTIQ Jakarta

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

Fakultas Ushuluddin Semester I

INSITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QURAN JAKARTA SELATAN

2011-2012

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

Pendahuluan
Secara Etimologi tafsir bisa berarti:( penjelasan), (pengungkapan) dan( menjabarkan kata yang samar).1 Adapun secara Terminologi tafsir adalah penjelasan terhadap Kalamullah atau menjelaskan lafadz-lafadz Al-Quran dan pemahamannya.2 Sejak Al-Quran diturunkan, penafsiran telah dilakukan oleh Rasulullah. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan ayat-ayat yang tidak dipahami oleh para sahabat. Ketika itu, penafsiran hanya sebatas tafsirul Mufradats. Namun dimaklumi bahwa metode penafsiran terdahulu berbeda dengan saat ini. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan sistem kehidupan yang senantiasa mengalami perubahan. Suasana dan keadaan masyarakat pun memberikan pengaruh yang besar. Disamping itu, juga terdapat pengaruh internal yang datang dari Agama Islam sendiri. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, menyebutkan penafsiran itu ada empat macam:3 o Penafsiran yang diketahui oleh orang Arab melalui tuturannya, o Penafsiran yang bisa diketahui oleh semua orang yaitu yang menyangkut halal dan haram, o penafsiran yang hanya diketahui oleh para Ulama, o Penafsiran yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Adapun perkembangan ilmu tafsir dibagi menjadi empat periode, yaitu: o TafsirPadaZaman Nabi, o TafsirPadaZaman Sahabat, o TafsirPadaZamanTabiin, dan o Tafsir pada Masa Pembukuan.
1

Adz-Dzahabi, at-Tafsirwa al-Mufassirun, 1/13, dan Manna Al-Qattan, Mabaahits fi Ulumi al-Quran,hal : 323. Abdul Hamid al-Bilaly, Al-Mukhtashar al-Mashun min Kitab al-Tafsir wa al-Mufashirun, (Kuwait: Daar al-Dakwah, 1405) hal. 8 Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah. Majmu Fatawa-Tafsir, (Makkah: Mathbaah al-Hukumah, TT) juz. 13 hal, 375.

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

Daftar Isi

Pendahuluan..........................................................................................

Daftar Isi ............................................................................................... II

Isi A. Riwayat Hidup Abu Hayyan .................................................... 1

a) Siapakah Abu Hayyan al-Andalusy..................................... 1 b) Peribadinya........................................................................ 1 c) Keluarganya...................................................................... 1 d) Nama-nama Syaikhnya...................................................... 1 e) Perjalanan Abu Hayyan Menuntut Ilmu............................. 2

B. Kitab-Kitab Karangan Abu Hayyan........................................ 3

a) Bidang Tafsir.................................................................... 3 b) Bidang Qiraat.................................................................... 3 c) Bidang Fiqh....................................................................... 3 d) Bidang Bahasa................................................................... 3 e) Bidang Nahwu................................................................... 3

C. Karakteristik Tafsir Bahrul Muhit.......................................... 4

D. Metodologi Tafsir Bahrul Muhit.............................................. 6

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

E. Contoh Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan........... 7

F. Sumber Rujukan Kitab Tafsir Al-Bahr Al-Muhit.................. 9

a) Bidang Tafsir..................................................................... 9 b) Bidang Qiraat.................................................................... 9 c) Bidang Hadis..................................................................... 9 d) Bidang Nahwu................................................................. 10 e) Bidang Ushul Fiqh........................................................... 10 f) Bidang Fiqh..................................................................... 10 g) Bidang Tarikh.................................................................. 10 h) Bidang Ushuluddin.......................................................... 10 i) Bidang Balaghah.............................................................. 10

G. Kehidupan Agama Abu hayyan.............................................. 11

a. Abu Hayyan dan Mazhab Fiqhnya..................................... 11 b. Abu Hayyan dan kebatinan............................................... 11 c. Pegangan Akidahnya........................................................ 11

Daftar Pustaka ...................................................................................... 12

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

A. Riwayat Hidup Abu Hayyan a. Siapakah Abu Hayyan al-Andalusy Beliau ialah Muhammad bin Yusof bin Ali bin Yusof bin Hayyan alNafzi al-Andalusi kemudiannya al-Jayani al-Gharnati al-Nafzi al-Mughrabi dinisbahkan al-Maliki kepada dan Syafie. Dikatakan

Nafzah

sebagaimana yang dikatakan oleh Yakut didalam kitabnya Mujam al-Buldan: Nafzah merujuk kepada Bandar di timur Andalusia.Gelarannya disebut dengan Abi Hayyan dan gelaran inilah yang mashyur dikalangan ahli ilmu yang terdahulu dan masa kini. Beliau dilahirkan di Bandar al-Gharnatah pada tahun 1654.4 b. Peribadinya Bekaitan dengan peribadinya, beliau dibesarkan di persekitaran yang mana disekelilingnya penuh dengan. Abu Hayyan ini dilahirkan dalam baiah keilmuan yang menjadikan pemikirannya matang dengan semangat keilmuan yang tinngi. Beliau juga sentiasa mengikuti halaqah-halaqah bersama imam-

imam.Makabertambahlah wawasan keilmuannya dan kefahamannya khususnya dalam bidang fiqh, hadis, tafsir, bahasa dan sastra dan banyak lagi dari cabangcabang ilmu.5 c. Keluarganya Isterinya bernama Zamridah binti Abrak dan Abu Hayyan

memanggilnya juga dengan Al-Abruhuki, isterinya wafat pada bulan rabiulakhir pada tahun 1736. Anak-anaknya berjumlah 2 orang dan bernama Nadhor atau lebih dikenali dengan nama Ummu al-Izzu, dan Hayyan. Cucunya seorang saja yaitu bernama Muhammad bin Hayyan bin Abi Hayyan.6 d. Nama-nama Syaikhnya Adapu nama-nama Syah tempat Abu Hayyan bertalaqqi, ialah :7 1) Ahmad bin Ibrahim bin Zubair bin Hassan bin Hussin al-Thaqafi (Nahwu, Usul, Sastra dan Qiraat).

Abdul Hamid al-Bilaly, al-Mukhtashar al-Mashun min Kitab al-Tafsir wa al-Mufashirun, (Kuwait: Daar al-Dakwah, 1405) Hal. 8 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Ibid.

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

2) Hassan bin Abdul Aziz Imam Abu Ali (Hadis, Sastra danQiraat). 3) Ali bin Muhammad bin Abdul Rahim al-Khasni al-Abizi Abu Hassan (Bahasa Arab, Nahwu dan juga bertallaqi kitab Sibaweh dengannya). 4) Muhammad bin Ali bin Yusof al-Alammah Radhiauddin Abu Abdullah alAnsori al-Syatibi (pakar dalam Isnad dalam Quran). 5) Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Nashr Imam Abu Abdullah Bahauddin (Ilmu komunikasi, Perdebatan). 6) Muhammad bin Mustafa bin Zakaria bin Khawajan bin Hassan (pakar dalam bahasa Arab, Turki dan Farsi). 7) Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Iyash. 8) Ahmad bin Yusof bin Ali al-Fahri. 9) Abdul Haq bin Ali bin Abdullah bin Malik Abu Muhammad(pakar dalam kitab-kitab, Abu Hayyan telah mempelajari 7 kitab Nahwu darinya). 10) Yasir bin Abdullah bin Muhammad bin Khalaf bin al-Yasir bin Muhammad bin Abdullah bin Marwan (Qiraat). Sebenarnya banyak lagi syekh-syekh beliau yang kesemuanya berjumlah 15 orang syekh dan 10 orang syekh diatas adalah yang paling mashur. e. Perjalanan Abu Hayyan Menuntut Ilmu Abu Hayyan telah meninggalkan Andalus pada tahun 1677 untuk menuntut ilmu dan tidak tahu haluan tempat menetap yang hendak dituju bahkan pergi ke satu bandar ke satu bandar untuk mencari ulama-ulama. Disana beliau berjumpa dengan al-Allamah al-Redha dan bertallaqi mengenai nasihat. Seterusnya beliau ke Syam, disana beliau bertallaqi dengan ahli Mesir dan Syam disana beliau bersoal jawab mengenai masalah-masalah tertentu. Seterusnya beliau ke Sudan dan bertemu dengan seseorang bernama Yunus dan belajar ilmu dengannya.Seterusnya beliau pergi ke Iskandariah dan bertallaqi dengan Abdul al-Nasir bin Ali al-Maryuti dalam bidang qiraat. Rihlah terakhir beliau berhenti di Mesir dan berehat di sana dan disanalah beliau banyakmendapat ilmu daripada para ulama-ulama.8
8

Abdul Hamid al-Bilaly, al-Mukhtashar al-Mashun min Kitab al-Tafsir wa al-Mufashirun, (Kuwait: Daar al-Dakwah, 1405) Hal. 16

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

B. Kitab-Kitab Karangan Abu Hayyan Adapun kitab-kitab karangan Abu Hayyan diantaranya :9 a. Bidang Tafsir 1) Bahrul Muhit, dan 2) Nahrul Mad. b. Bidang Qiraat 1) Aqdu al-Lali fi Qiraat al-SabI al-Awali, 2) Al-Khalil Khaliah fi Isnad Qiraat al-Aliah, 3) Taqrib al-NaI fi Qiraat al-Kisai. Dan banyak lagi, terdapat 11 kitab kesemuanya dalam bidang qiraat. c. Bidang Fiqh 1) Al-Wahaj fi Ikhtisar al-Minhaj, 2) Al-Anwar al-Ajali fi Ikhtisar al-Mahla, 3) Masail al-Rasyid fi Tajrid Masail Nihayah Ibn Rasd, tetapi tidak sempat selesai kitabnya, dan 4) Al-ilam bi Arkan Islam. d. Bidang Bahasa 1) Itihaf al-Arib bima fi al-Quran, 2) Irtidha fil Farqu baina Dhad wa zho, 3) Al-Idra al-Lisan. Banyak lagi kitab-kitabnya dalam bidang ini semuanya berjumlah 8 buah kitab. e. Bidang Nahwu 1) Al-Tazkirah, 2) Al-Syazan fi Masailah Kaza, 3) Al-Syazarah, dan 4) Ghoyah al-Ihsan fi Ilmu Lisan.

Abdul Hamid al-Bilaly, al-Mukhtashar al-Mashun min Kitab al-Tafsir wa al-Mufashirun, (Kuwait: Daar al-Dakwah, 1405) Hal. 25

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

C. Karakteristik Tafsir Bahrul Muhit Tafsir Bahrul Muhit merupakan salah satu kitab tafsir yang tergolong Tafsir Bir-Rayi. Pengarangnya Syeikh Mummad bin Yusuf bin Hayyan alAndalusi. Lahir pada tahun 654H dan Meninggal pada tahun 754 H.Tafsirnya berjudul Al-Bahr al-Muhit ( )terdiri dari delapan jilid.10 Sebelum kami memaparkan penjelasan tentang karakteristik tafsir ini terlebih dahulu kami memberikaan deskripsi pendahuluan dari tafsir ini. Adapun sekilas gambaran dari pendahuluan tafsir Bahrul Muhit ialah :11

o o

, Yaitu berisi muqaddimah


penulis.

, metode Abu
Hayyan dalam mengarang menyusun Tafsir ini. atau

o , Ilmu-ilmu
yang dibutuhkan seseorang melakukan penafsiran. untuk

o , Syarat-syarat wajib yang dipenuhi


seorang Mufasssir.

o , Mengigat keutamaan-keutamaan Al-Quran. o

, Ahli Tafsir dari kalangan Sahabat.

o , Ahli Tafsir dari kalangan Tabiin. o , metode oenafsiran pada masa


awal dan masa mutakhir.

,
bahasa dan istilah. dan

mengetahui definisi ilmu tafsir secara

o .
10 11

Hakim-eze,Senarai Kitab Tafsir dan Pengarangnya , Hal. 12 Abu Hayyan, Al-Bahr Al-Muhit, Bab , Hal. 2

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

Adapun karakteristik tafsir ini ialah :12 a) Dalam tafsir Bahru Muhit dilengkapi dengan beberapa cabang ilmu yang meliputiNahwu, Saraf, Balaghah,hukum-hukum Fiqih dan yang lainnya yang dianggap olehnya masih ada hubungannya dengan rujukan Tafsir. b) Bahasa pengungkapannya cukup mudah. c) Dinamakan dengan Al-Bahr al-Muhit memandang penuhnya ilmu yang relevan dengan tafsir di dalamnya. d) Abu Hayyan banyak bergantung kpd kitab tafsir sebelumnya seperti kitab Zamaksyari dan Ibn Atiyah. e) Beliau menyebut tentang Israiliyyat dan Hadish maudu' tetapi

kebanyakkannya beliau nyatakan kedudukan dan ketidasahihannya dan memberi keterangan kepada pembaca supaya tidak terpedaya dengannya. CeritaIsrailiyyat yang ada dalam tafsirnya ialah tentang kisah batu Nabi Musa AS dan keadaannya. Adapun Hadis palsuialah sebagaimana yang diadakan terhadap Nabi SAW tentang nama 12 bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf AS dalam mimpinya. f) Meletakkan syawahid syair dalam menuliskan Tafsirnya karena disisinya syawahid syair mempunyai tempat yang tinggi dalam pembinaan Qawaid Nahu dan lebih mudah baginya menerangkan makna ayat dan juga beliau membuat penerangan-penerangan yang banyak. g) Menyebutkan ketarangan-keteranganQiraat dan Irab. Ini kerana tinjauan yang berbeda atas analisis keduanya akan menghasilkan makna yang berlainan.

12

Jurnal, Tafsir wa al-Mufassirun, 1/206.

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

10

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

D. Metodologi Tafsir Bahrul Muhit Berdirinya tafsir Abu Hayyan dengan asas daripada Nahu dan Lughah, dari sini menampakkan kekuatan tafsirannya dalam setiap bab dan penerangan yang jelas. Didalam menulis tafsirnya Abu Hayyan banyak menggunakan metode dirayah dan Ijtihad.13 Disamping itu, beliau menyusun kitab Tafsirnya ini dengan kaedah-kaedah berikut:14 a) Meletakkan kalimat-kalimat mufradatyang berkaitan ayat di permulaan setiap Surah. Ia hanya bertujuan supaya penafsiran menjadi lebih jelas dan mengelakkan kesalahan daripada satu kalimah yang kadang-kadang

mempunyai dua makna dan satu lafal yang berbeda mempunyai makna yang sama. b) Meletakkan Asbabun Nuzul. Perkara ini adalah penting karena itu adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang penafsir dan juga untuk

mengetahui kepada siapa dan untuk apa ayat itu diturunkan,Mengetahui Nasikh dan Mansukh dan kemunasabahan ayat-ayat apabila dibandingkan dengan ayatayat sebelum atau selepasnya. c) Sentiasa meletakkan Hadis-hadis yang disebutkan Zaid bin Sabitkepada Nabi Muhammad dalam ayat dan juga meletakkan nuqilan-nuqilan Sahabat dan golongan yang thigah dari kalangan Tabiin. d) Tidak memastikan kepada dirinya dalam menilai keshahihan suatu hadis tetapi,melalui analisis darimana sumber hadis tersebut. e) Terdapat juga hadis-hadis dhaif didalam tafsirannya yang mana diriwayatkan oleh seorang yang tidak thiqah. Ini beliau cantumkan hanya memberi keterangan kepada pembaca untuk tidak terpedaya dengannya. Hal ini juga sangat bsedikit dan jarang sekali dijumpai. f) Meletakkan juga pembahasan fiqh 4 mazhab jikabeliau menemukan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan soal hukum-hukum fiqh. dari para

13 14

Hakim-eze, Senarai Kitab Tafsir dan Pengarangnya, Posted : Abu Fathimatuzzahra. Dr. Hani' Halim, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, Hal 320

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

11

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

E. Contoh Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan TafsirAyat 180 Surah al-ARAF Menurut Abu Hayyan:

Artinya:

Hanyamilik Allah al- Asma-ulHusna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah), maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut nama-nama baik itu, dan tinggalkanlah orangorang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) namanamaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadapapa yang telah mereka kerjakan. (Surah al-ARaf : ayat 180) Abu Hayyan al-Andalusi di dalamkitabtafsirnyaAl-Bahr Al-Muhit Menerangkan bahawasanya setelah melihat kronologiayat 179 surah Al-Araf sampai kepada ayat 180 surah Al-Araf, ternyata Allah telah memberikan peringatan penting kepada umat manusia agar mengingati Allah dan menyerukepadaNya dengan Asma al-Husna.15 Menurut beliau, carainilahyang mampu menyelamatkan umat manusia dan jin dari api Neraka. Sesungguhnya hati yang lalai daripada Allah akan mudah diresapi penyakit cinta dunia. Tambahan pula, apabila seseorang itu selalu menyeru Allah dengan nama-namaNya yang terbaik dan senantiasa

mengingatiAllah akan timbul kelazatan ketika melakukan perintah Allah dan meninggalkan laranganNya.16

15

Abdul Hamid al-Bilaly, al-Mukhtashar al-Mashun min Kitab al-Tafsir wa al-Mufashirun, (Kuwait: Daar al-Dakwah, 1405) 16 Ibid.

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

12

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

Diantara kutipan lain dalam tafsirnya, antara lain :

: :
Mukatil berkata, seorang laki-laki berdoa kepada Allah Taala di dalam shalatnya berkali-kali menyebut Ar-Rahman) . ( Melihat hal itu, Abu Jahal berkata : Bukankah Nabi Muhammad dan Sahabat-sahabatnya berkata bahwa mereka beribadah kepada Tuhan yang satu. Maka ada apa dengan dengan doa semacam ini? Maka turunlah ayat ini. 17

:.... : :
18

Hal diatas beliau meriwayatkannya dari ImamAl-Zamakhsyari apa yang dimaksudkan dengan perkataan( ,) ialah serulah kepada Allah dengan nama-nama yang terbaik dan para ulama telah berselisih pendapat di dalam perkara yang berkaitan dengan penamaan menggunakan nama-nama Allah keatas selainNya. Abu Bakar al-Baqilani berpen dapat harus, manakala Abu Hassan al-Asyari, jumhur ulama dan para fuqaha berpendapat tidak harus dan inilah pendapat yang paling tepat.

17 18

Abu Hayyan, Bahrul Muhit, Bab Tafsir Surah Al-Araf Ibid.

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

13

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

F. Sumber Rujukan Kitab Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Abu hayyan dalam menyusun tafsirnya tidak lepas dari berbagai referensi kitab-kitab klasik lainnya. Hal ini beliau lakukan demi mewujudkan Kitab ini sesuai dengan namanya Al-Bahru Al-Muhit. Referensi-referensi tersebut bersumber dari berbagai disiplin ilmu selama masih terkait dengan Wawasan Tafsir. Ini bukan berarti penulisan kitab Bahrul Muhit seutuhnya atas landasan kitab-kitab terdahulu. Namun, tidak jarang juga beliau melakukan kritikan terhadap kitab-kitab tersebut. Beliau hanya melakukan penilaian atas kitab-kitab terdahulu dan mengambilnya yang beliau yakini serta membantahnya yang dianggapnya salah dengan landasan Al-Quran dan Hadis. Adapun referensireferensi yang dimaksud ialah : a. Bidang Tafsir Untuk disipli keilmuan ini, Beliau mengambil dari kitab syaikhnya Imam Sholeh al-Qudwah al-Adib Jamaluddin Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman bin Hassan bin Hussin al-Maqdisi al-Maruf bi Ibni Naqib, yaitu: o Al-Kasyaf, o Muharar al-wajiz, dan o Tahrir wa tahbir.

b. Bidang Qiraat o Al-Iqna, dan o Kitab Misbah.

c. Bidang Hadis o Sahih Bukhari, o Sahih Muslim, o Sunan Abi Daud, o Sunan Nasai, dan o Sunan Tirmidzi. o Sunan Ibn Majah
| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

o Musnad Thialisi o Sunan Daruqutni o Mujam Kabir/ Awsad/ Shorir.

14

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

d. Bidang Nahwu o Al-Kitab, o Al-Tashil, o Al-Mumta o Al-Takmil syarah Tashil, dan o Al-Tazkirah.

e. Bidang Ushul Fiqh o Al-Mahsul, o Al-Isyarah, o Syarh Kitab Isyarah, o Mukhtasar al-Mahsul, dan o Al-Qawaid.

f. Bidang Fiqh o Al-Mahla, dan o Al-Anwar al-Ajali fi Ikhtisar al-Mahla.

g. Bidang Tarikh o Al-Sirah, o Qalaid al-Aqyan wa Mahasin al-Ayan, dan o Syilah.

h. Bidang Ushuluddin o Tidak disebutkan kitab yang khusus berkaitan sumber usuluddin.

i. Bidang Balaghah o Minhaj al-Bulaghae wa Syaraji al-Adaba, o Nizam al-Quran, dan o Al-Intisar fi Ijaz al-Quran
| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

15

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

G. Kehidupan Agama Abu Hayyan a. Pegangan Akidahnya Sejak Abu Hayyan bermukim di Madinah dan di Andalus, awalnya beliau berpaling daripada ilmu-ilmu Aqliyyah seperti Falsafah, Mantiq dan Ilmu Kalam dan Astrologi dan sebagainya.Menurut Ilmuwan Islam, corak pemikiran keilmuan ini yang menjadikan masyarakat Andalus merosot dan sesat. Obsesi ini berdalih bawha menggunakan ilmu falsafah dapat menyibukkan diri dalam ilmu tersebut yang bersifat dengan sifat zindiq. Dan itulah yang dikatakan oleh Pentahqiq bahwa Abu Hayyan semasa di Andalus mempunyai aqidah yang selamat.Berkata Ibn Hajar rahimahullah daalm kitabnya al-Darar( )tentang Aqidah Abu Hayyan: Beliau adalah boleh dipercaya, hujjah yang dhabit dan selamat daripada ikutan falsafah dan al-Itizal dan tajsim. b. Abu Hayyan dan kebatinan Tidak banyak dibincangkan tentang beliau terhadap kebatinan namun ada sedikit ulasan oleh Pentahqiq mengenai beliau berkaitan kebatinan yaitu, pandangan beliau terhadap kebatinan dalam kitab tafsirnya jelas sekali beliau meninggalkan pendapat dan kata-kata golongan batiniyyah yang keluar dari lafallafalArabiyyah dari segi dalilnya. c. Abu Hayyan dan Mazhab Fiqhnya Mengenai mazhab Abu Hayyan adalah beliau berpegang dengan fiqh Mazhab Maliki di Andalus kerana beliau disana mempelajari kitab Muwatta Imam Malik.Dalam satu riwayat didalam kitab-kitab tabaqat dan juga sejarah mengatakan beliau bertukar-tukar mazhab berbilang-bilang yaitu Mazhab Maliki, Zahiri dan yang terakhir bermazhabkan Syafii. Selepas sampai di Mesir beliau mengikut Mazhab Syafii dan mengarang kitab Al-Wahaj fi Ikhtisar al-Minhaj dan Minhaj adalah karangan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau juga mensyarahkan mazhab dalam fiqh syafii, kebanyakan pandangan-pandangan didalam kitab tafsirnya diambil dari pendapat Imam Syafii.

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

16

TAFSIR KLASIK

Ushuluddin I

Daftar Pustaka
Abdul Hamid al-Bilaly, al-Mukhtashar al-Mashun min Kitab al-Tafsir wa al-Mufashirun, (Kuwait: Daar al-Dakwah, 1405) hal. 8. Adz-Dzahabi, at-Tafsir wa al-Mufassirun. 1/13, Al-Qattan,Manna. Mabaahits fi Ulumi al-Quran. hal : 323. Re: Senarai Kitab Tafsir dan Pengarangnya.Author: hakim-eze, Posted: Fri Oct 23, 2009 5:49 pm. Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah. Majmu Fatawa. Tafsir- (Makkah: Mathbaah al-Hukumah, TT) juz. 13 hal, 375. Yasin muhammad, Referensi Tafsir.

| Tafsir Al-Bahr Al-Muhit Karya Abu Hayyan

17